GTM-NLBTLHK
Skip to main content

ซอฟท์แวร์บริหารโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์จากฟูจิตสึ

การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนจริงให้มีประสิทธิภาพ, การบริหารระบบไพรเวทคลาวด์ และลดภาระด้านการจัดการ

“ซอฟท์แวร์บริหารโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์” ถูกออกแบบเพื่อบริหารทรัพยากรด้านไอซีที โดยผนวกรวมเข้าสู่ศูนย์รวม (pools) แบบเสมือนจริง โดยกำหนดเป้าหมายไปยังผู้จัดการด้านไอที ซึ่งมีความพยายามในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในศูนย์ดาต้าเซนเตอร์ จึงเป็นที่มาของฟังก์ชั่นการใช้งานแบบบริการตนเอง ซึ่งเอื้อให้การใช้งานและการจัดการของแพลตฟอร์มเสมือนจริงเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ซอฟท์แวร์นี้ยังให้สิทธิแก่ผู้ใช้งานในการสร้างภาพการใช้งาน และสถานะของทรัพยกรด้านไอซีทีที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยให้การจัดการแพลตฟอร์มเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลโดยรวมของผลิตภัณฑ์

ระบบของฟูจิตสึนั้นรองรับการใช้งานทรัพยากรด้านไอซีทีในสภาพแวดล้อมชองคลาวด์ ทั้งในการใช้งานแบบยืดหยุ่น และการใช้งานแบบรวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเสมือนจริงที่มีความฉลาด, ติดตั้งใช้งานโดยอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการใช้งานแบบ

เสมือนจริง โดยรวมถึง

  • ระบบบริการตนเอง
  • การควบคุมจากศูนย์กลาง
  • การแสดงผล แบบ แผงควบคุม
System ConfigurationSystem Configuration

Related Content