นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟูจิตสึ” หรือ “เรา”) ดำเนินการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กำหนดแนวนโยบายที่ฟูจิตสึจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ฟูจิตสึได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สถานประกอบการ หรือติดต่อกับทางฟูจิตสึในฐานะลูกค้า คู่สัญญา หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือในกรณีอื่นใดที่ฟูจิตสึกำหนดว่านโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ยังกำหนดวิธีที่ฟูจิตสึใช้ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ข้อมูลที่ฟูจิตสึเก็บรวบรวมจากท่าน

ฟูจิตสึอาจเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ หรือระบบของเราเก็บรวบรวมจากท่าน
  • หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ระบบจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง IP address ที่ท่านใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเตอร์เน็ต และข้อมูลอย่างอื่น อาทิเช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ซึ่งการเก็บรวบรวมดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยมชมของท่าน เว็บไซต์ของเรายังมีการใช้คุกกี้กับอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามนโยบายการใช้คุกกี้แยกต่างหาก ภายใต้นโยบายการใช้คุกกี้ท่านสามารถ เปลี่ยนแปลงและตั้งค่าวิธีการใช้คุกกี้ใหม่ได้
  • หากท่านติดต่อกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เราอาจจะได้รับข้อมูลของท่านผ่านการติดต่อนั้น เราจะพยายามตรวจสอบว่าผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียได้ดำเนินการขออนุญาตจากท่าน เพื่อให้เราสมารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ อนึ่ง โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เพราะเนื่องจากถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ลิงค์อิน และกูเกิลพลัส หากท่านใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียดังกล่าว จะมีการดำเนินการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเว็บไซต์และบราวเซอร์ของท่านไปยังเครือข่ายของโซเชียลมีเดีย ดังนั้นการโอนข้อมูลจะเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างเบราว์เซอร์และเครือข่ายดังกล่าว ในการนี้ฟูจิตสึไม่สามารถเข้าถึง รับรู้ หรือควบคุมข้อมูลใดๆ ที่ถูกส่งหรือถูกใช้โดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียหากท่านใช้เครือข่ายของโซเชียลมีเดียและส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายดังกล่าว การกระทำดังกล่าว ไม่รวมอยู่ภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แต่จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าว ฟูจิตสึสนับสนุนให้ท่าน อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเพื่อทำความเข้าใจ วิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เว็บไซต์ของเรา อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของฟูจิตสึ หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยการคลิกที่ลิงค์ดังกล่าว ฟูจิตสึไม่ขอรับผิดชอบในการที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เราอาจจัดให้มีแพลตฟอร์มแบบ web-based โดยเชื่อมโยงไปยังคู่ค้า หรือคู่สัญญาของเรา และแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบังคับใช้เฉพาะข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมระหว่างการลงทะเบียนและการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว
  • หากท่านแลกเปลี่ยนอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือมีการติดต่อสื่อสารผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกส์กับลูกจ้างของเรา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศของเราอาจดำเนินการบันทึกรายละเอียดของการติดต่อสื่อสารเหล่านั้น
  • สถานประกอบการของเราอาจใช้กล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ซึ่งอาจบันทึก ข้อมูลของท่านในการเยี่ยมชมสถานประกอบการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
 • ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวม จากแหล่งอื่น อาทิเช่น
  • หากเรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ เพื่อนร่วมงานหรือผู้ติดต่อทางธุรกิจอาจให้รายละเอียดการติดต่อของท่านกับเรา
  • เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคู่สัญญาภายนอกหรือข้อมูล สาธารณะเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน การควบคุมการส่งออก เครดิตเรตติ้ง การตรวจสอบภูมิหลัง และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องธุรกิจของเราและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหน้าที่ตามกฎระเบียบ

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามกับฟูจิตสึ ตัวอย่างเช่น ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอื่น กรุณาส่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมหากเป็นไปได้

2. การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็นหรือตามที่มีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ฐานทางกฎหมายนี้ประกอบไปด้วย หน้าที่ตามกฎหมาย หน้าที่ตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา ฐานทางประโยชน์อันชอบธรรม และการปฏิบัติตามความยินยอมของท่าน

2.1. หน้าที่ตามกฎหมายของเรา

ฟูจิตสึจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ ในการนี้ฟูจิตสึอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(i) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ii) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่บังคับใช้กับฟูจิตสึ และ/หรือ

(iii) เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ คำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งศาล คำสั่งจากภาครัฐ คำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

2.2. การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างฟูจิตสึกับท่าน

ฟูจิตสึเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการเข้าทำสัญญาตามที่ท่านร้องขอ หรือในกรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา

การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ: เราอาจเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ ที่ชี้แจงไปแล้วข้างต้น

2.3. ประโยชน์อันชอบธรรม

เราอาจใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรม โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของเรา ผลประโยชน์ของผู้คนภายนอก และสิทธิพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น

(i) เพื่อประกอบธุรกิจของเรา (เช่น การสอบบัญชี การจัดการ ความเสี่ยง การควบคุมป้องกันการฉ้อฉล หรืออาชญากรรม)

(ii) เพื่อจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา (เช่น การจัดทำแบบทดสอบกับลูกค้า การพัฒนาตามคำติชมและคำแนะนำ)

(iii) เพื่อรักษาความปลอดภัย (เช่น กล้องวงจรปิด การแลกบัตรประชาชน และ/หรือการถ่ายรูปก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าภายในอาคาร)

(iv) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการบริการ และ/หรือสินค้า ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

(v) เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของกรรมการ บุคคลผู้มีอำนาจ หรือตัวแทนของลูกค้า

2.4. ความยินยอมของท่าน

ในหลายกรณี ฟูจิตสึอาจขอความยินยอมของท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และ/หรือ เพื่อทำให้เราสามารถให้บริการกับท่านตามความต้องการของท่าน ตัวอย่างเช่น

(i) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ข้อมูลใบหน้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาและกรุ๊ปเลือด) เพื่อดำเนินการตรวจสอบก่อนที่จะมีการให้บริการจากเรา

(ii) เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ เพื่อทำการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนา สินค้าและการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่าน และเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับท่าน

(iii) โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย (เว้นแต่ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดว่า ฟูจิตสึสามารถ ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม)

(iv) เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ (ตามแต่กรณี) (เว้นแต่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดว่าฟูจิตสึสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม)

(v) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รูปภาพ หรือวิดีโอ (เช่น การทำการตลาด โดยฟูจิตสึได้มีการบันทึกรูปภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) และ/หรือ

(vi) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำการตลาด ซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อเสนอและแผนการธุรกิจ หรือการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งมอบของขวัญหรือของกำนัล

3. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือ ของฟูจิตสึ
 • เพื่อนร่วมงานขององค์กรที่ท่านสังกัดอยู่
 • ผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือผู้ให้บริการสารสนเทศอื่นๆ ที่จะต้องประมวลผลข้อมูลของท่านในนามของฟูจิตสึ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
 • คู่ค้าทางธุรกิจ พาร์ทเนอร์ ตัวแทน คู่สัญญา ผู้รับจ้าง สำหรับการดำเนินการตามสัญญา
 • บุคคลผู้ได้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์รวมทั้งส่วนใดๆที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานตามกฎหมาย คู่ความ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย การดำเนินการตามกฎหมาย หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในประเทศใด หรือ
 • บุคคลใดที่เป็นการเฉพาะ ตามแต่กรณี

การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกไปยังต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าวหากฟูจิตสึได้ดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของฟูจิตสึหรือผู้ให้บริการ ฟูจิตสึจะต้องมั่นใจว่ามีกระบวนการทางกฎหมายและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครอง

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็น โดยที่

(i) เมื่อไม่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

(ii) เมื่อเราเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ถูกต้อง

(iii) เมื่อท่าน ได้แจ้งเตือนกับเราว่าไม่ประสงค์ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

และเมื่อใดที่

1) มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ฟูจิตสึจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว ในการนี้เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

2) เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดของสินค้า หรือเพื่อการดำเนินคดี ในกรณีดังกล่าว เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

โปรดทราบว่า ฟูจิตสึไม่อาจทราบว่าท่าน จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ท่านสังกัดอยู่เมื่อใด ดังนั้นเมื่อเราติดต่อท่านไปอีกครั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไป

5. สิทธิของท่านมีอะไรบ้าง [ กดที่นี่เพื่อใช้สิทธิของท่าน]

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิในการเข้าถึง และขอสำเนา

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง และขอสำเนาขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ฟูจิตสึขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสิทธิดังกล่าวตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือในกรณีการร้องขอดังกล่าวกระทบถึงสิทธิและอิสรภาพของผู้อื่น

5.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3 สิทธิในการขอให้ลบ

ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เรา ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ อนึ่ง ฟูจิตสึขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องของท่าน หากมีฐานทางกฎหมายในการปฏิเสธ

5.4 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล

ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในหลายกรณี เช่น เมื่อฟูจิตสึอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ ตามคำร้องของท่านในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือท่านเกิดเปลี่ยนใจ ระงับการทำลายข้อมูลเมื่อครบกำหนดที่ต้องทำลาย

5.5 สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ฟูจิตสึใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือการจัดทำการตลาดหรือการวิเคราะห์ ฟูจิตสึขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หากมีพื้นฐานอันชอบธรรม เช่น ฟูจิตสึจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการดำเนินคดีหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

5.6 สิทธิในการขอรับและให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิร้องขอในการรับข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้เราจัดทำข้อมูลที่อ่านได้ง่ายหรือจัดทำข้อมูลในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านยังสามารถร้องขอให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือ ให้ฟูจิตสึดำเนินการรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก เว้นแต่การกระทำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิค หรือเป็นกรณีที่ฟูจิตสึ มีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปฏิเสธคำร้องขอของท่าน

5.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านสามารถร้องขอให้เราเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้เคยให้กับเรา เมื่อใดก็ได้ตามกระบวนการและวิธีการที่กำหนดโดยฟูจิตสึ เว้นแต่ว่าตามลักษณะของคำยินยอมดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้

5.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของฟูจิตสึ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย [email]

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

ฟูจิตสึมีสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการเก็บรวบรวมมาก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้

7. การรักษาความปลอดภัย

ฟูจิตสึบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายใน และมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มข้น เช่น data encryption และการใช้ firewall นอกจากนี้ฟูจิตสึยังได้กำหนดให้บุคลากรและคู่สัญญาของฟูจิตสึปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความระมัดระวัง เมื่อใช้ เก็บรวบรวม หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือต้องการใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อเราได้ ตามอีเมล์.

 

Last updated: 01 July 2021

Top of Page