Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

บริการด้านอุตสาหกรรม

ฟูจิตสึ ประเทศไทย ได้ให้การบริการที่หลากหลายทางด้านไอที จากผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่มากมาย ท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงหรือสอดคล้องกับธุรกิจของท่านได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้


PRO-NES
สนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงงาน ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโมเดลการผลิตและระบบควบคุมที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นควบคุมต้นทุนการผลิต สามารถใช้ได้กับ อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ

SAP Solutions
รับวางแผน และ ดำเนินการให้คำปรึกษาพร้อมบริการเต็มรูปแบบกับธุรกิจ

Supply Chain Management
GLOVIA/SCP: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร Supply Chain ในโรงงานช่วยให้การเตรียมแผนการผลิตถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น

Point of Sales
ISS3000: โซลูชั่น เพิ่มพลังร้านค้า เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการ และบริหารร้านค้า ภายใต้ "มาตรฐานเอเชีย"