เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ข้อกำหนด) เหล่านี้สำหรับการเข้าเยี่ยมชม https://www.fujitsu.com/th/th/ (เว็บไซท์) และเว็บไซท์ของกลุ่มบริษัทในเครือ (เว็บไซท์ย่อย) ที่มีการลิงก์เอกสารทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเว็บไซท์ การเยี่ยมชมเว็บไซท์ย่อยให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเว็บไซท์นั้นๆ แต่ถ้าหากข้อกำหนดของเว็บไซท์ย่อยแตกต่างจากข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ถือข้อกำหนดของเว็บไซท์ย่อยเป็นหลัก

I, สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อจำกัดในการใช้

เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซท์นี้ หรือในเว็บไซท์ย่อย และลิขสิทธิ์ทุกอย่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็นของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ หรือเจ้าของเนื้อหานั้นๆ เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้ ลอกเลียน แก้ไข แปลวาม แจกจ่าย หรือการประยุกต์ใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทฟูจิตสึหรือเจ้าของเนื้อความนั้น กลุ่มบริษัทฟูจิตสึสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซท์ หรือเว็บไซท์ย่อยอื่นๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า

II, การสละสิทธิ์การรับประกันเนื้อหา

เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซท์ หรือในเว็บไซท์ย่อยถูกจัดทำขึ้น โดยไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาต่างๆ นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด กลุ่มบริษัทฟูจิตสึจะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัยในเว็บไซท์ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์แบบ และ/หรือ การตรงต่อเวลา

III, การสละสิทธิ์รับประกันเว็บไซท์ที่เชื่อมโยงภายนอก

กลุ่มบริษัทฟูจิตสึไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หรือดูแลเนื้อหาของเว็บไซท์อื่น ที่เชื่อมโยงไปถึง (เว็บไซท์เชื่อมโยง) ทั้งทางตรง และทางอ้อม การอ้างถึงเว็บไซท์เชื่อมโยงอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ third party หรือการบริการในเว็บไซท์ และในเว็บไซท์ย่อย หรือจากเว็บไซท์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง กลุ่มบริษัทฟูจิตสึสละสิทธิ์ทางกฏหมายในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น

IV, จำกัดของการรับผิดชอบทางกฎหมาย

กลุ่มบริษัทฟูจิตสึไม่รับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือความเสียหายอื่นๆ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดใน, การสูญเสียทางเศรษฐกิจ, การสูญเสียผลตอบแทน, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียข้อมูล) อันเนื่องมาจากการเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงตัวเว็บไซท์ หรือ เว็บไซท์ย่อย หรือเว็บไซท์เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำในความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นๆ

V, เนื้อหาที่ถูกส่งมา

เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดต่างๆ ที่ผู้ใช้ส่งหรือประกาศบนเว็บไซท์หรือเว็บไซท์ย่อย (เนื้อหาที่ถูกส่งมา) ให้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับ และไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางกลุ่มบริษัทฟูจิตสึไม่มีพันธะ ข้อผูกมัด รวมถึงพันธะต่อการปิดเนื้อหาเป็นความลับ ต่อเนื้อหาที่ถูกส่งมาเหล่านี้

VI, การเชื่อมโยงจากเว็บไซท์อื่น

ทางกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซท์ได้ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้
- เว็บไซท์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฟูจิตสึเสื่อมเสีย หรือทำลายชื่อเสียง หรือประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
- เว็บไซท์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่สร้างเฟรม รอบเนื้อหาของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ หรือวิธีใดๆ ที่ทำให้แสดงว่าเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ
- จะต้องใช้ชื่อบริษัท และกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง

VII. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของฟูจิตสึ

Fujitsu Group ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่โซเชียลมีเดียนำเสนอในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารระดับโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต

FUJITSU

การอนุญาตให้เชื่อมโยงนี้ จะสิ้นสุดทันทีหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานใด ๆในเว็บไซท์นี้ หรือในเว็บไซท์ย่อย เมื่อมีการยกเลิกการอนุญาต ลิงก์เชื่อมโยงต่างๆ ถึงกลุ่มบริษัทฟูจิตสึจะต้องถูกลบออก

Top of Page