Our story

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น

เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันทางธุรกิจระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงองค์กรต่าง ๆ และโลกรอบตัวเรา
เราสืบทอดนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสังคมและลูกค้า

Our Purpose

จุดมุ่งหมายของเรา คือทําให้โลกยั่งยืนมากขึ้นด้วยการสร้างความไว้วางใจในสังคมผ่านนวัตกรรม

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องมาทบทวนอีกครั้งว่า Fujitsu ควรมีบทบาทอย่างไร
ทุกการกระทำของทุกคนใน Fujitsu ถูกขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายของเรา

What We Do

เราจะสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อที่ทุกคนสามารถก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นจนก่อเกิดเป็นค่านิยมและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบ

เราขับเคลื่อนความสำเร็จของคุณ ก้าวไปข้างหน้าเพื่อโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยการเอาความสามารถในการผนึกเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเราเข้าไว้ด้วยกัน
เราเรียกสิ่งนี้ว่า 'Fujitsu Uvance'
สิ่งนี้คือโฟกัสทางธุรกิจที่เราจะนำมาสู่เทคโนโลยีและการทำงานข้ามอุตสาหกรรม
เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโลกให้เป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิต เพลิดเพลินไปกับความเจริญรุ่งเรือง และความสงบในจิตใจผ่าน Fujitsu Uvance

 • Sustainable
  Manufacturing

 • Consumer
  Experience

 • Healthy
  Living

 • Trusted
  Society

 • Digital
  Shifts

 • Business
  Applications

 • Hybrid IT

Key technologies

Technology is at the heart of sustainable transformation. Fujitsu Uvance’s sustainable transformation solutions are rooted in a discerning choice of five advanced technologies. Each is capable of delivering differentiated business results today – and into the future. By focusing on these technologies, we ensure consistency across the portfolio and provide the breadth necessary to succeed with diverse business challenges across industry verticals.

 • Computing

 • Network

 • AI

 • Data & Security

 • Converging
  Technologies

How We Work with You

เราให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้เราเชื่อในพลังของความหลากหลาย ค่านิยมของเราในการเอาใจใส่ ความไว้วางใจ และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งที่เราทำ