Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

ETERNUS

ระบบหน่วยเก็บข้อมูล ETERNUS สำหรับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

ETERNUS

ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวสารข้อมูลคือสิ่งจำเป็นที่สุดในระบบธุรกิจ ฟูจิตสึ ในฐานะผู้นำ ในด้านการบริการ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงพัฒนาระบบหน่วยเก็บข้อมูล ETERNUS สำหรับการเก็บ และปกป้องข้อมูลของคุณ ภายใต้ความปลอดภัยระดับสูง

ETERNUS มีเสถียรภาพด้วยระบบ Disk Array ซึ่งช่วยลดต้นทุน TCO (Total Cost of Ownership) ในงานธุรกิจของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Contacts

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
Phone: Phone: +66 (0) 2302-1500
fax Fax: +66 (0) 2302-1555
E-mail: E-mail: info@th.fujitsu.com