Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

บริการด้านธุรกิจและเทคโนโลยี

บริการด้านไอที ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของทุกคนในองค์กร (Human Centric Workplace)

ที่ฟูจิตสึ เราสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียว และช่วยปรับปรุงธุรกิจของคุณให้มีความทันสมัยขึ้นได้ จากความเชี่ยวชาญด้านไอทีของเรา คุณจะสามารถสร้างออฟฟิศที่พนักงานทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น เป็นอิสระมากขึ้น และยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดที่ควบคุมได้ ค้นหาบริการด้านไอที อื่น ๆ ของฟูจิตสึเพื่อออฟฟิศสุดทันสมัยของคุณ.

เราครอบคลุมและเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยี สู่ความปลอดภัยสูงสุดและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ข้อมูลด้านล่างนี้ จะทำให้คุณรู้จักฟูจิตสึมากขึ้น กับความเชี่ยวชาญในการจัดการทุกเรื่องของไอที

Work Flow

MyOffice : Personnel and Administrative Workflow System

Departmental E-filing

OFFICE VISTA : Convert the office's overflowing information on paper into digital images

Enterprise Document Management

Sorja21 Document Control Solution

E-Learning

Fujitsu E-learning Total Solution