GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
  3. ทรัพยากร >
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์ >
  5. 2013 >
  6. ฟูจิตสึ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมทดสอบ “ระบบบริหารจัดการสมรรถนะความสามารถของนิสิต” เพื่อเสริมขีดความสามารถของนิสิต โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

ฟูจิตสึ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมทดสอบ “ระบบบริหารจัดการสมรรถนะความสามารถของนิสิต” เพื่อเสริมขีดความสามารถของนิสิต โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ฟูจิตสึ ได้นำซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนนักศึกษา “Campusmat-J/Student” มาให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

Bangkok, 24.06.2556

บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด, บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด, และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือร่วมกันพัฒนา ”ระบบบริหารจัดการสมรรถนะความสามารถของนิสิต” โดยต่อยอดจากโซลูชั่นด้านการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา “Campusmate-J/Student” ของฟูจิตสึ โดยจะเริ่มทดสอบการใช้งานจริงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวัดผลประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาข้อมูลเพื่อการปรับแต่งคุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยอีกด้วย

การพัฒนาระบบใหม่นี้จะช่วยให้นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน สามารถจัดการ การศึกษาและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของนิสิตร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล่าวนี้จะนำมาทดลองใช้กับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี โดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของนิสิต จากหน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าไว้ในระบบเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ระบบยังเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถสื่อสารแบบสองทางกับอาจารย์ได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับข้อมูลและคำแนะนำเฉพาะตัวที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบการใช้งานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะถูกนำมาใช้ปรับแต่งให้ระบบมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความต้องการ, วัฒนธรรม, และระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากการประเมินการใช้งานระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฟูจิตสึมีแผนจะพัฒนาโซลูชั่นนี้ให้เป็นโซลูชั่นสำหรับตลาดการศึกษาในประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยในระยะต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งหมายที่จะนำระบบใหม่นี้มาเสริมจุดแข็งในการพัฒนาอาชีพของนิสิต ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการข้อมูลนิสิต และเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม การทดสอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของฟูจิตสึในการนำโซลูชั่นด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกมาให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฟูจิตสึ จะยังคงมุ่งมั่นในการนำโซลูชั่นใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเบื้องต้น
ฟูจิตสึ ได้สะสมความรู้และความชำนาญในการพัฒนาและการจัดการระบบ สำหรับสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ฟูจิตสึได้ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น ผ่านบริการโซลูชั่นด้านการศึกษาของฟูจิตสึ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณาจารย์ ไปพร้อมๆ กับพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวางแผนและพัฒนาอาชีพของนิสิต ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ริเริ่มพัฒนา “ระบบฐานข้อมูลนิสิต”ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่ริเริ่มดำเนินการดังกล่าวฯ

ด้วยเหตุนี้ ฟูจิตสึและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตกลงใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายร่วมมือกันพัฒนา “ระบบบริหารจัดการสมรรถนะความสามารถของนิสิต” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพในการพัฒนาอาชีพของนิสิต ทั้งนี้ภายหลังการพัฒนาระบบ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันทดสอบการใช้งานเพื่อวัดผลประสิทธิภาพของระบบและปรับปรุงคุณลักษณะของระบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน

เกี่ยวกับการทดสอบระบบ (Field Trials)
หลายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้นำ “ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา” ไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลผลการศึกษา ด้วยการใช้ระบบเหล่านี้ อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสามารถติดตามสถานะ ความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษาได้อย่างสะดวก ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการจัดเก็บประวัติการให้คำปรึกษา ข้อมูลคำแนะนำ และเปิดให้มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวระหว่างกลุ่มอาจารย์ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถให้คำแนะนำที่ค่อนข้างเฉพาะตัวกับนักศึกษาได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่ออัตราการลาออกระหว่างการศึกษาของนักศึกษาลดลงไปด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถป้อนข้อมูลเป้าหมายการเรียน เป้าหมายทางอาชีพ และประเมินผลได้ด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ระบบดังกล่าวจึงกลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการริเริ่มพัฒนา “ระบบพัฒนาสายอาชีพเพื่อนักศึกษา” ในหลายมหาวิทยาลัย

การทดลองการใช้งานระบบนี้จะดำเนินการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบในสภาพการใช้งานจริง โดยใช้โซลูชั่นพื้นฐานจาก Fujitsu Campusmate-J/Student ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะบางอย่างให้เหมาะสม สามารถตอบโจทย์ความต้องการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้

ด้วยการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับนิสิตได้อย่างทันท่วงที และการให้คำปรึกษาแบบเฉพาะตัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงหวังว่าการนำระบบดังกล่าวมาใช้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต และเพิ่มระดับความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย

ภาพรวมการใช้งาน
ระยะเวลาโครงการ: เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
จำนวนผู้ใช้งาน: นิสิตประมาณ 500 คน จากโครงการนิสิตผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น ความสามารถด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครูผู้สอนพร้อมเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 80 ราย

ระบบที่ใช้ทดสอบ:ระบบบริหารจัดการสมรรถนะความสามารถของนิสิต ที่พัฒนาขึ้นจากซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้:

Campusmate-J/StudentChart
แบ่งปันข้อมูลพื้นฐานของนิสิตและบันทึกการให้คำแนะนำของอาจารย์ จากคณะหรือภาควิชาต่างๆ ช่วยให้สามารถให้ความช่วยเหลือนิสิตเป็นไปอย่างทันต่อเวลา และตอบโจทย์ความต้องการเป็นรายบุคคล

Campusmate-J/StudentSupport
เปิดโอกาสให้นิสิตกรอกข้อมูลเป้าหมายทางอาชีพ เป้าหมายทางการศึกษา และเก็บประวัติความสำเร็จต่างๆ ของตนเอง เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบให้มีการประมวลผลแบบเว็บแอพพลิเคชัน และยังมีความสามารถเพิ่มเติมในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านแบบสอบถาม ซึ่งจะทำให้ระบบมีข้อมูลของนิสิตที่ทันสมัยอยู่เสมอ และช่วยปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Campusmate-J/StudentView
หน้าจอใช้งานที่ช่วยให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้ปกครองสามารถดูสถานะ ผลการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต รวมถึงคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากทางมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ผู้สอนด้วย

Campusmate-J/WebBase
เป็นเว็บท่า (Portal) ที่ช่วยให้บริการข้อมูลและบริการแบบครบวงจรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และช่วยในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ระหว่างนิสิตกับอาจารย์

บทบาทความรับผิดชอบในการทดสอบระบบ
ฟูจิตสึรับผิดชอบในส่วนการให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากระบบสนับสนุนให้บริการนักศึกษา และการจัดการภาพรวมของโครงการนี้สำหรับการทดสอบและพัฒนาระบบบริหารจัดการสมรรถนะความสามารถของนิสิต รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ของระบบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบในการคัดเลือกอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มนิสิตที่จะเป็นผู้ทดสอบใช้ระบบและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากภายในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการ คุณลักษณะหรือความสามารถต่างๆ ที่จำเป็นต่อระบบบริหารจัดการสมรรถนะความสามารถของนิสิต นอกจากนี้ยังกำกับดูแลภาพรวมการใช้ประโยชน์และการประเมินผลการใช้งาน

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด จะสนับสนุนการพัฒนาและบุคลากรในการดำเนินงานต่างๆ

คำกล่าวจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับความร่วมมือระหว่างฟูจิตสึกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมกันพัฒนาระบบ บริหารจัดการสมรรถนะความสามารถของนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ และด้วยการผสานความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของฟูจิตสึ เข้ากับวัฒนธรรมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ระบบที่นำมาทดลองใช้นี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิผลทางการศึกษาของนิสิต และจะช่วยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถให้การศึกษาและฝึกฝนนิสิตเพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มต้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมหวังว่าระบบที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนานิสิตนี้จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และระบบการศึกษาไทยในวงกว้างต่อไปในอนาคต”

คำกล่าวจากนายอัตซูฮิโกะ โมโตฮาชิ (Atsuhiko Motohashi), รองประธานอาวุโส ส่วนธุรกิจระบบเพื่อการศึกษาและการสาธารณสุข บริษัท ฟูจิตสึ
“ด้วยความร่วมมือทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ ฟูจิตสึคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึก และข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังวางแผนในการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถขยายฐานธุรกิจในกลุ่มนี้ออกสู่ตลาดโลกได้ในเร็ววัน”

คำกล่าวจากนายมาซายูกิ คูนิมารุ (Masayuki Kunimaru) ประธาน บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด
“นับเป็นก้าวสำคัญที่ได้มีการแนะนำเทคโนโลยีของฟูจิตสึให้กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง ทั้งสำหรับฟูจิตสึและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและสังคมอีกด้วย เราให้ความสำคัญกับภาคการศึกษา ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและสังคม ในฐานะที่บริษัทดำเนินกิจการในประเทศไทย เรามีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนสังคมไทยผ่านความร่วมมือในครั้งนี้”

เกี่ยวกับ ฟูจิตสึ

ฟูจิตสึ ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) จากประเทศญี่ปุ่น ให้บริการไอทีโซลูชั่นที่ครบวงจร นับจากผลิตภัณฑ์ด้านไอที, ไอทีโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงการบริการด้านไอทีต่างๆ ด้วยจำนวนพนักงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญกว่า 170,000 คน ที่ให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทำให้ฟูจิตสึพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์และพลังของไอซีที มาร่วมสร้างอนาคตไปกับลูกค้า ปัจจุบันฟูจิตสึ รายงานรายรับประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีมูลค่าอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านเยน (54,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fujitsu.com

Fujitsu Thailand

Press Contact

Phone: Phone: +66 (0) 2302-1778
Fax: +66 (0) 2302-1555
E-mail: E-mail: wanpen@th.fujitsu.com
Company:Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.

บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

Phone: Phone: +66 (0) 2-937-4518-9
E-mail: E-mail: patthira@pr-one.com
Company:บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

Phone: Phone: +66 (0) 2-937-4518-9
E-mail: E-mail: utaiwan@pr-one.com
Company:บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

Date: 24.06.2556
City: Bangkok
Company: Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.