Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

เทคโนโลยี


Research & Development Research & Development

Our mission in R&D and major achievements.

Intellectual Property Intellectual Property

Our approach and strategy to intellectual property.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Fujitsu Scientific & Technical Journal
การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของฟูจิตสึจากมุมมองระดับโลก

Fujitsu Laboratories
เสาหลักของหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของฟูจิตสึ

รางวัล
ข้อมูลสรุปของรางวัลล่าสุดที่เราได้รับในสาขาต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี