Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

ธุรกิจของเรา

ฟูจิตสึนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่ไปกับการนำเสนอบริการในหลากหลายประเภท ธุรกิจที่มีความครอบคลุมรอบด้านของเรายังรวมถึงการพัฒนา การผลิต การขาย และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยและมีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยให้บริการต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง

ภาคธุรกิจ 3 ส่วนของเรา

Circular chart of FY2014 Revenue by Business Segment: Technology Solutions ¥3,302.8 Billion. Ubiquitus Solutions ¥1,062.8 Billion. Device Solutions ¥595.6 Billion. Others ¥60.8 Billion.

หมายเหตุ: ยอดขายสุทธิรวมถึงยอดขายที่คาบเกี่ยวระหว่างภาคธุรกิจ ส่วนธุรกิจ "อื่นๆ" ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ Next-Generation Supercomputer ของประเทศญี่ปุ่น บริการดูแลรักษาอาคาร และการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับกลุ่มบริษัท และผลประโยชน์ด้านสวัสดิการสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท