GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Raport Fujitsu: nie istnieją uniwersalne metody ochrony danych

Raport Fujitsu: nie istnieją uniwersalne metody ochrony danych

Respondenci z 12 krajów wskazują, w jaki sposób instytucje rządowe i firmy powinny reagować na uwarunkowania lokalne, aby wykorzystać możliwości oferowane przez przetwarzanie w chmurze, a jednocześnie uniknąć potencjalnych problemów

Monachium, November 24, 2010
Firma Fujitsu opublikowała raport z globalnych badań, zatytułowany „Personal Data in the Cloud: The Importance of Trust” („Dane osobowe w środowiskach przetwarzania w chmurze: znaczenie zaufania”). Według ustaleń raportu zaufanie jest podstawowym czynnikiem pozwalającym na udostępnienie danych osobowych niezbędnych w przyszłości do pełnego wykorzystania możliwości przetwarzania w chmurze (cloud computing). Jednak stopień zaufania, jakim są darzone poszczególne instytucje i firmy zajmujące się ochroną takich danych, bardzo się różni w poszczególnych krajach. Zróżnicowanie to da się wyjaśnić wpływem dwóch czynników. Jednym z nich jest złożona natura relacji zaufania (czy użytkownicy będą chcieli skorzystać z czegoś, czemu nie ufają). Druga kwestia to różne podejścia do przetwarzania w chmurze prezentowane przez „zwolenników”, „przeciwników” oraz bez wątpienia największą grupę „niezdecydowanych”. W ramach działań prowadzonych pod hasłem „Wspólnie kształtujemy przyszłość” firma Fujitsu zleciła wykonanie badań, których celem jest ułatwienie klientom z administracji publicznej i sektora prywatnego osiągnięcia społecznych i biznesowych korzyści związanych z przetwarzaniem w chmurze, a zarazem pozyskania zaufania obywateli i klientów w kwestiach dotyczących ochrony danych. Badaniem objęto 6000 osób z 12 krajów [1]. Sprawdzano stopień, w jakim konsumenci ufają — a nierzadko nie ufają — poszczególnym instytucjom rządowym oraz dużym korporacjom, jeżeli chodzi o ochronę prywatności. Celem opracowanego raportu jest umożliwienie podmiotom zajmującym się problematyką poufności danych zapoznania się z przyczynami różnorodnych, czasami wzajemnie wykluczających się postaw społecznych, dotyczących instytucji obdarzanych zaufaniem oraz ról, jakie według konsumentów powinny one odgrywać. Role te można opisać różnymi hasłami, od „dostęp wzbroniony!” do „uczestnictwo w łączeniu danych”. Dotyczy to przypadków udostępniania danych w kontekście społecznym, np. w celu sterowania natężeniem ruchu albo prowadzenia kampanii zdrowotnych. Role zostały zaprezentowane w tabeli „Zalecane role interesariuszy w procesie zapewnienia poufności danych” (strona 35). 46% ankietowanych zaklasyfikowanych jako osoby niezdecydowane może w przyszłości odegrać istotną rolę w upowszechnieniu mechanizmów przetwarzania w chmurze. Tacy użytkownicy doceniają korzyści przetwarzania w chmurze, jednak z drugiej strony niepokoją ich kwestie związane z poufnością danych. Dr Joseph Reger, dyrektor ds. technologii w dziale Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Tak rozbieżne postawy dotyczące korzyści i czynników ryzyka związanych z przetwarzaniem w chmurze sprawiają, że zarówno w przypadku instytucji publicznych, jak i sektora prywatnego nie istnieje uniwersalna, użyteczna w każdym kraju, strategiczna metoda zapewnienia poufności danych. Przeprowadzone badania pozwalają poszczególnym interesariuszom zapoznać się z rynkiem i przygotować odpowiednią strategię działania. Skuteczne strategie w zakresie ochrony danych powinny skoncentrować się na pozyskaniu niezdecydowanych klientów i przekształceniu ich w zwolenników dzięki przedstawieniu potencjalnych korzyści i rozwianiu obaw. Raport "Personal Data in the Cloud: The Importance of Trust" został przedstawiony 24 listopada na konferencji Fujitsu VISIT Forum Europe 2010 odbywającej się w Monachium. Zaprezentowane w nim zagadnienia zostaną omówione w trakcie wystąpień przewodnich. Jest to już drugi raport tego typu. Zawarto w nim szczegółową analizę wyników przedstawionych w niedawno opublikowanym raporcie zatytułowanym "Personal Data in the Cloud: A Global Survey of Consumer Attitudes" („Dane osobowe w środowiskach przetwarzania poza siecią lokalną: ogólnoświatowe badanie postaw konsumentów”) — jej celem jest lepsze wyjaśnienie globalnych tendencji, takich jak pojawienie się istotnych obaw konsumentów dotyczących poufności danych, połączonych z niechęcią do podjęcia środków niezbędnych do ich ochrony oraz brakiem zaufania do organizacji i instytucji rządowych, które mają się tym zajmować. Użytkownicy dostrzegają wprawdzie potencjalne korzyści związane z udostępnianiem danych, ale zakres kompromisu między korzyściami i czynnikami ryzyka zależy od wieku, płci i narodowości. Kolejne dwa raporty będą praktycznymi przewodnikami dla sektora prywatnego i instytucji rządowych. Przetwarzanie w chmurze oraz inne tendencje, na przykład dostępność gotowego oprogramowania oraz postawy „Pokolenia Y” wobec sieciowych mechanizmów społecznościowych i problemów odpowiedzialności społecznej, w istotny sposób zmieniają środowisko, w którym podejmowane są decyzje biznesowe oraz decyzje dotyczące technologii informatycznych. Firmie Fujitsu udało się określić dziewięć tendencji technologicznych, które powinny mieć istotny wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Serwis Technology Perspectives firmy Fujitsu, uruchomiony 24 listopada 2010 r., zawiera bieżące materiały na ten temat. Jest dostępny pod adresem: http://www.technology-perspectives.com. Dodatkowe informacje można uzyskać z następujących źródeł: http://blog.ts.fujitsu.com/ http://www.twitter.com/Fujitsu_TS http://www.facebook.com/face2fujitsu
[1] Informacje na temat raportu: Raport "Personal Data in the Cloud: The Importance of Trust" („Dane osobowe w środowiskach przetwarzania w chmurze: znaczenie zaufania”) został zlecony przez Fujitsu Research Institute i opracowany przez Fujitsu Global Business Group (część firmy Fujitsu Limited). Oparto go na danych zgromadzonych w projekcie badań rynkowych, przeprowadzonym przez firmę ORC International Limited na zlecenie Fujitsu Global Business Group.
Badania przeprowadzono od czerwca do września 2010 r. z zastosowaniem elektronicznych grup dyskusyjnych, zogniskowanych wywiadów grupowych oraz metod ilościowych. W badaniach wzięły udział osoby z Australii, Niemiec, Japonii, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Chin, Brazylii, Finlandii i Szwajcarii. Stworzono zróżnicowaną pod względem wieku i płci próbę statystyczną. Internetowa analiza ilościowa objęła 500 respondentów z każdego kraju — łącznie 6000 osób. Jest to już drugi raport tego typu. Pierwszy nosił tytuł "Personal Data in the Cloud: A Global Research of Consumer Attitudes" („Dane osobowe w środowiskach przetwarzania poza siecią lokalną: ogólnoświatowe badanie postaw konsumentów”) i został opublikowany 27 października 2010 r.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 24 November, 2010
City: Monachium