Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Warunki użytkowania

Regulamin strony

Cieszymy się, że trafiłeś/aś na nasz portal internetowy http://www.fujitsu.com/pl/ Fujitsu (dalej zwany: "Stroną Internetową Fujitsu"). Mamy nadzieję, że skorzystasz z naszej oferty i znajdziesz wiele sposobów na kształtowanie swojego prywatnego i zawodowego środowiska informatycznego. Prosimy, abyś poświęcił trochę czasu na uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Do zapisania lub wydrukowania tekst wystarczy kliknięcie myszką.

1. Informacje ogólne

Wszelkie sposoby korzystania ze Strony Internetowej Fujitsu podlegają niniejszemu Regulaminowi. Fujitsu zastrzega sobie prawo do poprawiania, modyfikowania lub zamiany Regulaminu w dowolnym momencie i bez konieczności powiadamiania. Poprzez zalogowanie się lub, jeśli logowanie nie jest wymagane, poprzez uzyskanie dostępu lub korzystanie ze Strony Internetowej, akceptujesz niniejszy Regulamin w jego obecnej wersji w celu korzystania ze Strony Internetowej. Korzystasz ze Strony Internetowej Fujitsu na własne ryzyko.

2. Dostępność Strony Internetowej Fujitsu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fujitsu wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za nieprzerwaną dostępność Strony Internetowej. Ponadto Fujitsu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania działania i/lub udostępniania niniejszej Strony Internetowej lub ograniczenia dostępu do niej w dowolnym momencie i bez konieczności powiadamiania.

3. Korzystanie ze Strony Internetowej Fujitsu oraz udostępniane treści i informacje

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie informacje publikowane przez Fujitsu będą udostępnione użytkownikowi bezpłatnie. Każdy użytkownik może korzystać i zapisywać udostępniane informacje dla swoich osobistych potrzeb. Jakikolwiek inny sposób użycia informacji, szczególnie każdy rodzaj powielania, zmiany lub włączenia do jakiegokolwiek rodzaju publikacji lub reklamy jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Fujitsu lub właściwego właściciela informacji. Fujitsu szczególnie zwraca uwagę na fakt, że treści i informacje mogą podlegać prawom ochronnym; wszelkie takie prawa ochronne (w szczególności dotyczące nazw i znaków towarowych) pozostaną zawsze własnością Fujitsu. Wszystkie informacje zostały zebrane i sprawdzone przez Fujitsu z największą starannością i są dostarczone przez Fujitsu według najlepszej wiedzy i przekonania.

Jeśli informacje pochodzą od osoby trzeciej zostały przyjęte bez żadnych zmian. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy podane informacje są prawidłowe, kompletne i/lub aktualne. Odpowiedzialność Fujitsu za wszelkie szkody spowodowane niepoprawnością, niekompletnością lub nieaktualnością dostarczonych informacji, a także wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające z jakiejkolwiek ewentualnej błędnej interpretacji informacji dostarczonych przez użytkownika są ograniczone do rażącego zaniedbania lub zamierzonego zachowania Fujitsu.

Ponadto uzyskując dostęp i/lub korzystając ze Strony Internetowej Fujitsu, Użytkownik nie będzie podejmował żadnych z następujących czynności: – naruszanie zasad współżycia społecznego sposobem korzystania; – naruszanie jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa własności; – przesyłanie wszelkich treści zawierających wirusy, tzw. konia trojańskiego lub jakiegokolwiek innego programu, który mógłby uszkodzić dane; – przekazywanie, przechowywanie lub przesyłanie hiperłączy lub treści, do których użytkownik nie jest uprawniony, w szczególności w przypadkach, gdy takie hiperłącza lub treści naruszają zobowiązanie do zachowania poufności lub przepisy prawa; lub – rozpowszechnienie reklamowych lub niechcianych e-maili (tzw. „spam“) lub niezgodnych z prawdą ostrzeżeń przed wirusami, wadami lub podobnym materiałem, a także użytkownik nie będzie proponował lub zapraszał do uczestnictwa w jakiejkolwiek loterii, systemie kuli śnieżnej, łańcuszkach, piramidach lub podobnych aktywnościach.

Co więcej, Fujitsu nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania przez użytkownika dostarczonych informacji.

4. Linki / treści i informacje od osób trzecich

Strona Internetowa Fujitsu może zawierać linki i odwołania do stron internetowych osób trzecich. Fujitsu nie ponosi odpowiedzialności za treści na takich stronach internetowych i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich stron internetowych i ich treści ani nie podpisuje się pod nimi jak własnymi, ponieważ Fujitsu nie kontroluje tych informacji lub treści na danych stronach internetowych. Ponadto Fujitsu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, poprawność ani kompletność informacji od jakiejkolwiek osoby trzeciej, która została wyraźnie udostępniona na Stronie Internetowej Fujitsu jako informacja od osoby trzeciej, włączając wszelkie informacje dostarczone przez któregokolwiek z partnerów handlowych.

5. Pobieranie oprogramowania

Jeśli Fujitsu udostępnia oprogramowanie do pobrania, wszelkie użytkowanie takiego oprogramowania będzie podlegało odpowiednim warunkom licencji upoważnionego dostawcy lub producenta (umowa licencyjna). Takie warunki zostaną przekazane razem z oprogramowaniem i/lub będą mogły być uzyskane od producenta/upoważnionego dostawcy oprogramowania. Co do zasady nie będzie mógł zainstalować takiego oprogramowania bez uprzedniego zaakceptowania odpowiedniego dostarczonego regulaminu licencji. Oprogramowanie zaoferowane do pobrania co do zasady będzie wyłącznie przeznaczone do własnego użytku lub tylko w celach próbnych. Wszelkie inne użycie może być i będzie ścigane zgodnie z przepisami prawa karnego i cywilnego. Obowiązkowe prawa użytkownika pozostaną nienaruszone w danym zakresie prawa obowiązującym na danym terytorium. Fujitsu nie jest odpowiedzialne za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z używania pobranych plików zawierających dane.

6. Ważne ostrzeżenie dotyczące wirusów komputerowych

Chociaż Fujitsu dokłada wszelkich starań, aby Strona Internetowa Fujitsu była wolna od wirusów, nie jest jednak w stanie w żaden sposób tego zagwarantować. Użytkownik dla własnej ochrony musi podejmować konieczne kroki, aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa i używać skanerów antywirusowych przed pobraniem jakiejkolwiek informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

7. Zasady dotyczące użycia hasła i obowiązki

Wyłączny obowiązek użytkownika stanowi zabezpieczenie jakiegokolwiek hasła i uniknięcie wszelkiego niewłaściwego postępowania w kwestii użycia takich haseł, które może uzyskać w celu umożliwienia korzystania ze strony. W przypadku, gdy użytkownik dowie się, że jego hasło zostało niezamierzenie udostępnione jakiejkolwiek nieupoważnionej i/lub trzeciej osobie lub że może istnieć jakiekolwiek niebezpieczeństwo niewłaściwego użycia, użytkownik natychmiast poinformuje Fujitsu o tym fakcie. W takiej sytuacji Fujitsu podejmie działania zmierzające do zablokowania danego hasła. Jednak bez względu na powyższe Fujitsu nie będzie odpowiedzialne umownie, za czyn niedozwolony lub na podstawie jakiejkolwiek prawnej teorii, która może być uważana za obowiązującą, za jakiekolwiek szkody wynikające z jakiegokolwiek nadużycia jakichkolwiek osobistych haseł, o ile takie nadużycie nie zostało spowodowane przez umyślne lub rażące zaniedbanie w zachowaniu pracownika Fujitsu lub osoby trzeciej działającej w imieniu Fujitsu. Ponadto Fujitsu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub ograniczenia prawa użytkownika do dostępu do obszarów chronionych hasłem poprzez zablokowanie danych użytkownika w dowolnym momencie i bez podawania żadnej przyczyny.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

Fujitsu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze, szczególnie utracone korzyści, anulowanie operacji, przerwanie operacji lub utratę danych, o ile taka odpowiedzialność nie wynika z przepisów prawa. W kwestii odpowiedzialności, która może być wyłączona lub ograniczona zgodnie z przepisami prawa, ale nie została jeszcze wyłączona ani ograniczona w niniejszym regulaminie, zostaje ograniczona do 10.000 € (za szkodliwe zdarzenie, do maksymalnej łącznej sumy 50.000 €).

9. Właściwość sądu / obowiązujące prawo

Strona internetowa Fujitsu jest obsługiwana i administrowana wyłącznie na terenie i dla państw, w których Fujitsu ma siedzibę. Fujitsu nie gwarantuje, że informacje, oprogramowanie i/lub dokumentacja dostępne na Stronie Internetowej Fujitsu są odpowiednie lub dostępne do wyświetlania lub pobierania w miejscach znajdujących się w innych państwach na całym świecie. Jeśli użytkownicy uzyskują dostęp do Strony Internetowej Fujitsu z innych państw, są oni wyłącznie odpowiedzialni za zgodność z wszelkimi przepisami miejscowego prawa. Dostęp do informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji na Stronie Internetowej Fujitsu z państw, w których takie treści są niezgodne z prawem jest wyraźnie zabronione.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. W sytuacjach, gdy możliwe jest ustalenie miedzy stronami miejsca właściwości sądu, wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w Polsce.

© Fujitsu
Wersja: BM 2018-04-26