Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa

Grupa Fujitsu Group stosuje postanowienia Globalnego Porozumienia ONZ (United Nations Global Compact). Popieramy dziesięć zasad Globalnego porozumienia ONZ w czterech obszarach: praw człowieka, zatrudnienia, środowiska i przeciwdziałania korupcji i podejmujemy inicjatywy związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu (CSR). Jako firma o zasięgu globalnym Fujitsu promuje odpowiedzialny styl zarządzania, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społecznego.

Dlatego Fujitsu zrewidował swój dokument WYTYCZNE DZIAŁAŃ CSROpen a new window który prezentuje nasze zobowiązanie do etycznego i odpowiedzialnego zachowania i przedstawia jasno zakres obowiązków spółki oraj jej dostawców