Yritysvastuu

Fujitsun globaali visio on ihmiskeskeinen älykäs yhteiskunta (HCIS, Human Centric Intelligent Society). Vision keskeinen ajatus on, että tieto- ja viestintäteknologian tehtävä on helpottaa elämäämme, ict on olemassa meitä ihmisiä varten.

"Vastuullinen liiketoiminta tuo menestystä koko yhteiskunnalle ja sillä on suuri vaikutus jokapäiväiseen elämäämme. Me fujitsulaiset olemme sitoutuneet rakentamaan ihmiskeskeistä älykästä yhteiskuntaa. Tavoitteemme on varmistaa hyvä elämä lapsillemme. Johdamme vastuullista liiketoimintamme Fujitsun perusarvojen mukaan. Vastuuohjelmamme keskipisteinä ovat ihmiset, menestyvä liiketoiminta ja koko planeettamme hyvinvointi." - Simo Leisti, toimitusjohtaja, Fujitsu Finland Oy

Fujitsu-konsernin tärkeimpiä arvoja ovat ympäristönsuojelu ja hyödyn tuottaminen yhteiskunnalle. Periaatteena on luoda tieto- ja viestintäteknologian avulla perusturvaa ja vaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman monille ihmisille. Fujitsu edistää kestävää kehitystä ennen kaikkea liiketoimintansa kautta.

Uskomme, että tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa ratkaisujen löytämisen maailman ympäristö- ja sosiaalisiin ongelmiin. Älykkään ja kestävän yhteiskunnan kehittäminen tunnistamalla, rakentamalla ja jakamalla tämän mahdollistavia tekniikoita on Fujitsun liiketoimintaa eteenpäin ajava voima.

Fujitsu-konserni allekirjoitti vuonna 2009 YK:n Global Compact -aloitteen. Fujitsun omat globaalit liiketoimintasäännöt (Code of Conduct) kokoavat yhteen yritysvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.

Lataa yritysvastuuraportti

Visio

 • Yhteinen visiomme Fujitsussa on ihmiskeskeinen tietoyhteiskunta, jossa tieto- ja viestintätekniikka palvelee ihmisten tarpeita, ratkoo yhteiskunnallisia ja ympäristöhaasteita sekä mahdollistaa ihmiskunnan hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa.
 • Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman ympäristövastuullisesti tuotettuja palveluja.
 • Fujitsu on jo pitkään ollut yksi halutuimpia ict-palvelukumppaneita esimerkiksi infrapalveluiden toimittajana.
 • Vastuullinen toimintamme tuo asiakkaidemme liiketoimintaan lisää arvoa, vähentää kustannuksia, luo uusia mahdollisuuksia sekä pienentää riskejä.
 • Meillä on liiketoimintamme kautta vastuu asiakkaistamme, palveluistamme sekä toimivan tietoyhteiskunnan ylläpitämisestä. Vastuumme ulottuu myös henkilöstömme hyvinvoinnista huolehtimiseen ja taloudellisen hyvinvoinnin jakamiseen sidosryhmillemme.

Yritysfilosofiamme – The Fujitsu Way

Fujitsu Way sisältää vision lisäksi arvomaailmamme ja eettiset periaatteemme, joita noudatamme jokapäiväisessä toiminnassamme. Yritysfilosofiamme kannustaa meitä jatkuvaan innovaatiotoimintaan ja verkottuneen sekä hyvinvoivan yhteiskunnan luomiseen. Fujitsun globaalit liiketoimintasäännöt (Code of Conduct) kokoavat yhteen yritysvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.

..

Lue blogit:

Vastuu asiakkaille ja yhteiskunnalle

 • Hyvän ja pitkäkestoisen asiakassuhteen perusta on luottamus ja avoimuus. Palveluiden ja ratkaisuiden tulee perustua asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtämiseen. Vastuulliset, liiketoimintaa tukevat, kustannustehokkaat sekä uusia mahdollisuuksia luovat innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa asiakkaillemme.
 • Toimintamme perustuu rehellisyyteen arvomaailmamme mukaisesti.
 • Fujitsu pyrkii maailmanlaajuisesti olemaan ict-yritys, joka vastaa vapaaehtoisesti yhteiskunnan haasteisiin.
 • Laatutyömme on olennainen osa asiakasvastuullisuuttamme. Noudatamme Suomessa EFQM Excellence -viitekehystä.
 • Testatuilla ja toimivilla tietoturvaprosesseilla ja -ratkaisuilla turvaamme sekä oman että asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden.

Taloudellinen vastuu

 • Taloudellinen vastuu tarkoittaa Fujitsussa kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa, hyviä hallintokäytäntöjä ja riskienhallintaa.
 • Taloudellinen kasvu saavutetaan vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja ottamalla päätöksenteossa huomioon ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat.
 • Kestävän ja vastuullisen talouden hallinnan avulla pystymme turvaamaan ja tuottamaan taloudellista hyvinvointia myös sidosryhmillemme ja suomalaiselle yhteiskunnalle palkkojen, verojen sekä muiden maksujen muodossa. Vaalimme pitkiä toimittajasuhteita ja kehitämme hankintojemme vastuullisuutta järjestelmällisesti. Olemme ict-alan merkittävä työnantaja Suomessa.
 • Taloudellisen vastuun ytimessä ovat myös lahjonnan ja korruption vastainen toiminta sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
 • Talousprosessimme kytkeytyy saumattomasti johtamismalliimme.

Sosiaalinen vastuu

 • Vastuullinen johtaminen ja esimiestyö muodostavat tärkeän perustan henkilöstöstä huolehtimiselle. Tavoitteena on, että henkilöstöllä on hyvät edellytykset tehdä työtään niin asiakkaiden hyväksi kuin oman toimintamme kehittymiseksikin.
 • Tavoitteenamme on, että työyhteisöissä vallitsee avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri, jossa työn tekeminen on mielekästä ja osaamisen kehittyminen on mahdollista. Tärkeä sosiaalisen vastuun periaate on huolehtia työn tekemisen edellytyksistä erilaisissa elämäntilanteissa ja vaalia monimuotoisuutta sekä huolehtia yhdenvertaisesta kohtelusta.
 • Fujitsu tarjoaa henkilöstölleen parhaan työpaikan niin kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksien kuin työhyvinvoinnin, työilmapiirin ja työturvallisuudenkin näkökulmasta.
 • Vastuullinen liiketoiminta ja henkilöstöjohtaminen ovat nostaneet Fujitsun ict-alan työnantajien kärkeen. Fujitsun vahvuuksia olivat hyvät uramahdollisuudet, tasa-arvoisuus, yhteistyö kansanvälisten asiakkaiden ja kollegoiden kanssa, inspiroiva johto sekä houkuttelevat tuotteet ja palvelut.
Top of Page