GTM-TJ8GRDF

Amdahl 470V/6 (1975)

Photo of Amdahl 470V/6