GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. โซลูชั่น >
  3. Industry Solutions

Industry Solutions

ฟูจิตซึมี Solutions และการบริการต่างๆทางด้าน IT จากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆที่ตรงกับธุรกิจของท่าตามลิงค์ด้านล่างนี้


PRO-NES
สนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงงาน ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโมเดลการผลิตและระบบควบคุมที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นควบคุมต้นทุนการผลิต สามารถใช้ได้กับ อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ

SAP Solutions
รับวางแผน และ ดำเนินการให้คำปรึกษาพร้อมบริการเต็มรูปแบบกับธุรกิจ

Supply Chain Management
GLOVIA/SCP: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร Supply Chain ในโรงงานช่วยให้การเตรียมแผนการผลิตถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น

Point of Sales
ISS3000: โซลูชั่น เพิ่มพลังร้านค้า เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการ และบริหารร้านค้า ภายใต้ "มาตรฐานเอเชีย"