GTM-N36FMLC
Skip to main content
  1. Home >
  2. Giới thiệu về Fujitsu >
  3. Nguồn >
  4. Bảo mật thông tin cá nhân

Tuyên bố về tính riêng tư của Fujitsu

Fujitsu Limited và những chi nhánh của mình ("Fujitsu Group") được uỷ thác tôn trọng tính riêng tư của bạn. Fujitsu Limited giữ vai trò hàng đầu trong đối thoại kinh doanh toàn cầu với thương mại điện tử (http://www.gbde.org/) và quan tâm tích cực và hỗ trợ các sáng kiến công nghiệp để giữ quyền riêng tư trên Internet.

Fujitsu Group nhận thức tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân được sử dụng để định danh bạn như tên, địa chỉ hay địa chỉ e-mail ("Personal Data"). Nói chung, bạn có thể thăm www.fujitsu.com mà không để lộ bất cứ Personal Data. Chúng tôi lần theo địa chỉ Internet của người ghé thăm visit www.fujitsu.com và phân tích dữ liệu này cho các xu hướng và thống kê nhưng dữ liệu được lần ra không được thêm vào Personal Data của bạn. Các trang Web khác của Fujitsu Group có thể thu thập Personal Data của bạn theo cách phù hợp với luật pháp và các quy định. Xin hãy tham khảo chính sách riêng tư trên trang Web đặc biệt của Fujitsu Group để xem bằng cách nào Personal Data của bạn được nắm giữ. Nếu bạn không cung cấp thông tin chúng tôi yêu cầu, bạn vẫn có thể ghé thăm hầu hết các trang Web của chúng tôi nhưng bạn có thể không truy cập tới những tuỳ chọn, đề nghị và dịch vụ đảm bảo.

Một số trang Web của Fujitsu Group gửi "cookies" tới máy tính của bạn để có thể phục vụ bạn tốt hơn với những thông tin phù hợp khi bạn trở lại lần sau. Cookies là những định danh mang những đặc điểm duy nhất và chỉ trừ phi bạn không đưa vào trang Web của chúng tôi, bạn có thể không được nhận ra và duy trì sự giấu tên. Bạn có thể thiết lập hầu hết các trình duyệt để cảnh báo bạn khi bạn được gửi cookie và từ chối nhận nó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về tuyên bố tính riêng tư của chúng tôi, xin liên hệ với chúng tôi.