Skip to main content

Fujitsu

Norway

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Vi er glad for at du har funnet veien til vår Internett-portal http://no.fujitsu.com (heretter omtalt som "Fujitsus nettsted"). Vi håper at du får fordeler av det vi har å tilby, og at du finner mange forslag til å forme ditt private eller profesjonelle IT-miljø. Bruk litt tid på å lese grundig gjennom følgende. Hvis du ønsker det, kan du lagre eller skrive ut denne teksten via  museklikk.

I. Generelt

Enhver og all bruk av Fujitsus nettsted er underlagt disse vilkårene for bruk. Fujitsu forbeholder seg retten til når som helst og uten forhåndsvarsel å endre, modifisere eller erstatte disse vilkårene for bruk. Ved pålogging, eller i tilfeller der pålogging ikke er nødvendig, når du går inn på eller bruker nettstedet, godtar du disse vilkårene for bruk i sin gjeldende versjon som grunnlag for bruken av dette nettstedet. All bruk av Fujitsus nettsted skjer på egen risiko.

II. Tilgjengeligheten til Fujitsus nettsted

Brukeren erkjenner at Fujitsu uttrykkelig fraskriver seg ethvert ansvar for at nettstedet skal være tilgjengelig til enhver tid. Fujitsu forbeholder seg også retten til helt eller delvis å stoppe driften og/eller tilveiebringelsen av dette nettstedet eller til å begrense tilgangen til det, når som helt og uten forhåndsvarsel.

III. Bruk av Fujitsus nettsted med tilhørende innhold og informasjon

All informasjon som er offentliggjort av Fujitsu, skal være tilgjengelig for brukeren - med mindre annet er oppgitt - uten kostnader. Enhver bruker kan bruke og dokumentere den tilbudte informasjonen til egne personlige behov. Annen bruk av informasjonen, herunder enhver form for reproduksjon, endring eller integrering i en hvilken som helst type offentlig informasjon eller reklame, tillates bare med forhåndstillatelse fra Fujitsu.

IV. Tredjeparts lenker/innhold og informasjon

Fujitsus nettsted kan inneholde lenker og henvisninger til tredjeparts nettsteder. Fujitsu skal ikke ha noe ansvar for innholdet på slike nettsteder og verken fremholder eller støtter slike nettsteder eller innholdet som om de/det tilhører dem selv, fordi Fujitsu ikke har kontroll over informasjonen eller innholdet på slike nettsteder. Fujitsu skal heller ikke ha ansvaret for kvaliteten, riktigheten eller fullstendigheten til tredjeparts informasjon som uttrykkelig er lagt inn på Fujitsus nettsted som tredjeparts informasjon, herunder eventuell informasjon lagt inn av salgspartnere.

V. Nedlasting av programvare

Hvis Fujitsu skulle tilby programvare for nedlasting, er enhver og all bruk av slik programvare underlagt de gjeldende lisensbetingelsene til den berettigede leverandøren eller den spesifikke produsenten (lisensavtale). Disse vilkårene overføres sammen med programvaren og/eller kan skaffes fra produsenten/berettiget leverandør av programvaren. Brukeren kan vanligvis ikke installere slik programvare uten først å ha godtatt de tilhørende lisensvilkårene og -betingelsene.

Programvare som tilbys for nedlasting, er vanligvis utelukkende beregnet på privat bruk eller testformål. Annen bruk kan og vil bli saksøkt i henhold til strafferett og sivilrett. Lovbestemte brukerrettigheter forblir upåvirket innenfor lovens virkeområde i Norge. (det aktuelle landområdet).

Fujitsu er ikke ansvarlig for skader som er et direkte eller indirekte resultat av bruk av nedlastede datafiler.

VI. Viktig merknad om datavirus

Selv om Fujitsu gjør det som er mulig for å holde Fujitsus nettsted fritt for virus, kan ikke Fujitsu gi noen garanti for at det er virusfritt. Med tanke på egen beskyttelse skal brukeren sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og skal bruke virusskanner før nedlasting av informasjon, programvare eller dokumentasjon.

VII. Regler for passordbruk samt ansvar

Det er brukerens eget ansvar å sikre eventuelle passord og unngå misbruk av passord som han/hun har fått i forbindelse med bruken av nettstedet. Hvis brukeren skulle oppdage at passordet utilsiktet har blitt gjort tilgjengelig for ikke autoriserte personer og/eller en tredjepart, eller at det foreligger fare for misbruk, skal brukeren umiddelbart underrette Fujitsu om dette. Fujitsu skal så iverksette tiltak for å blokkere det aktuelle passordet. Til tross for ovennevnte skal Fujitsu ikke stå til ansvar i kontrakt, erstatning eller i henhold til andre rettslige teorier som kan bli regnet for gyldige, for skader som er et resultat av misbruk av personlige passord, med mindre slikt misbruk ble forårsaket av bevisste eller grovt uaktsomme handlinger fra en Fujitsu-ansatt eller en tredjepart som handler på vegne av Fujitsu. I tillegg forbeholder Fujitsu seg retten til når som helst og uten å måtte oppgi noen spesiell grunn, å annullere eller begrense brukerens rett til å gå inn på det passordbeskyttede området, ved å blokkere dennes brukerdata.

VIII. Ansvarsbegrensning

Fujitsu skal ikke være ansvarlig for følgeskader, herunder tapt fortjeneste, annullerte operasjoner, avbrutte operasjoner eller tap av data med mindre slikt ansvar skulle være lovbestemt. I den grad ansvaret kan fraskrives eller begrenses i henhold til loven, men ennå ikke er fraskrevet eller begrenset andre steder i disse vilkårene, er det begrenset til € 10.000,- per skadetilfelle og er begrenset sammenlagt til en sum på maksimalt € 50.000,-.

IX. Verneting/gjeldende lov

Fujitsus nettsted drives og administreres utelukkende i og for land der Fujitsu har virksomhet. Fujitsu gir ingen forsikringer om at informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på Fujitsu-nettstedet er egnet eller tilgjengelig for visning eller nedlasting på steder i andre land verden over. Hvis brukerne går inn på Fujitsus nettsted fra andre land, har de selv det hele og fulle ansvar for samsvar med alle lokale lover. Tilgang til informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på Fujitsus nettsted fra land der slikt innhold er lovstridig, er uttrykkelig forbudt.

Disse vilkårene for bruk skal styres av lovene i Norge. I den grad et verneting kan samtykkes mellom partene, skal Norge være verneting for alle tvister som startes på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk.

© Fujitsu Versjon per 2. november 2005