Skip to main content

Fujitsu

Norway

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Salgs og leveringsbetingelser for Fujitsu Norway AS


For English please download this PDF:  General Terms of Sale and Delivery September 2016 (Fujitsu Norway AS) (160 KB)

INNLEDNING

Disse generelle Salgs- og leveringsbetingelsene (heretter kalt "disse vilkårene" eller "vilkår") gjelder for salg av enhver leveranse fra Fujitsu Norway AS (heretter kalt "Fujitsu"), inkludert, men ikke begrenset til salg av maskinvare, programvare og konsulenttjenester, med mindre disse vilkårene uttrykkelig er endret eller ekskludert i annen skriftlig avtale. Disse vilkårene gjelder uavhengig av om det er inngått kontrakt via Internett, e-shop, e-post, faks, telefon eller på annen måte. Kundens beskrivelse av spesielle eller generelle vilkår eller krav, tilbud, ordre, aksept, innkjøpsbetingelser, etc. anses ikke som unntak fra disse vilkårene, med mindre Fujitsu eksplisitt og skriftlig har akseptert unntakene. Del A inneholder generelle bestemmelser som gjelder for enhver leveranse fra Fujitsu, med de tillegg og endringer det er henvist til i de spesifikke vilkårene for leveranse som er beskrevet i del B (hardware), C (programvare) eller D (konsulenttjenester).

AVSNITT A

A.1 Tilbud og aksept

Med mindre annet er angitt skriftlig, er et tilbud fra Fujitsu bare gyldig dersom skriftlig aksept er mottatt av Fujitsu innen 5 virkedager fra datoen angitt i Fujitsus tilbud. Dersom ordrebekreftelsen fra Fujitsu avviker fra Kundens bestilling ved tillegg, begrensning eller reservasjon, og Kunden ikke vil godta disse endringene, skal det innen fem virkedager varsles Fujitsu. I motsatt fall gjelder alene Fujitsus ordrebekreftelse.

A.2 Tekniske opplysninger, veiledning mv.

Produktinformasjon som illustrasjoner, tegninger og opplysninger om tekniske data, som f.eks. volum, belastningsevne, yteevne, oppetid, svartid og lignende i produktbeskrivelser, brosjyrer, PowerPoint-presentasjoner på Fujitsus hjemmeside mv. er kun veiledende. Fujitsus opplysninger er kun bindende når særskilt skriftlig garanti for disse er gitt som ledd i avtalen. Kunden har det fulle ansvar for utvelgelsen av leveransen, herunder for at Kunden kan oppnå de forventede resultater og funksjonalitet, samt at leveransen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtenkte driftsmiljø.

A.3 Priser

Alle priser er ekskl. moms og andre avgifter. Med mindre det er avtalt fastpris, kan prisendringer forekomme helt frem til levering. Øker prisen på en leveranse med mer enn 10 % i oppadgående retning mellom avtalens inngåelse og levering, kan Kunden erstatningsfritt tre ut av avtalen, såfremt dette uten opphold, etter at Kunden er blitt kjent med endringen av prisen, meddeler dette Fujitsu skriftlig. Eventuelle priser på Fujitsus hjemmesider er kun veiledende – de er å forstå som en invitasjon til å be om tilbud. I tillegg til det avtalte vederlaget har Fujitsu rett til å kreve at Kunden dekker alle kostnader som påløper i forbindelse med leveringen.

A.4 Betaling

Kjøpesummen / det avtalte vederlaget forfaller til betaling ved levering, og siste rettidige betalingsdato er 14 dager etter levering har funnet sted, med mindre en annen dato er angitt på Fujitsus faktura. Ved forsinket betaling belastes Kunden rente med 1,5 % pr. påbegynt måned av den forfalte saldo fra seneste rettidige betalingsdato, og inntil beløpet er kreditert Fujitsus bankkonto. Kunden kan ikke gjøre fradrag, som er knyttet til andre rettsforhold, fra godtgjørelsen, og Kunden kan ikke holde tilbake eller nekte betaling på grunn av forsinkelse, reklamasjon eller motkrav vedrørende den konkrete leveranse. Fujitsu forbeholder seg rett til at fastsette en kredittgrense for Kunden, og kan når som helst ensidig endre eller heve den.

A.5 Eiendomsforbehold

FUJITSU BEHOLDER EIENDOMSRETTEN TIL ENHVER LEVERANSE INNTIL HELE KJØPESUMMEN MED TILLEGG AV EVENTUELLE RENTER OG OMKOSTNINGER ER BETALT. Inntil eiendomsretten er overført til Kunden, forplikter Kunden seg til å holde leveransen brann-, tyveri- og vannskadeforsikret til nyverdi, og ikke foreta noen endringer, flytting, pantsetning, utleie eller utlån av leveransen.

A.6 Leveringstid

Fujitsu bestreber seg alltid på at levere på det meddelte tidspunkt. Det skal dog bemerkes, at ethvert av Fujitsu meddelt leveringstidspunkt er anslått etter beste skjønn og ikke bindende for Fujitsu, med mindre det uttrykkelig og skriftlig er avtalt, at der er tale om en fast leveringstid for hele leveransen eller delelementer av denne. Er det uttrykkelig avtalt fast leveringstid, er Fujitsu berettiget til å forlenge denne med inntil 10 arbeidsdager, regnet fra utløpet av den faste leveringstiden. Overskrider Fujitsu den forlengede leveringstiden, er Kunden berettiget til konvensjonalbot fra utløpet av den forlengede leveringstid. Konvensjonalboten utgjør 0,5 %, beregnet av den delen av kjøpesummen, som dekker den delen av leveransen, som er omfattet av forsinkelsen, for hver hele uke, forsinkelsen varer. Konvensjonalboten kan ikke overstige 5 % av kjøpesummen for den forsinkede delen av leveransen. Overskrider Fujitsu den forlengede leveringstid med mere enn 45 arbeidsdager, er Kunden berettiget til å heve avtalen. Velger Kunden å heve avtalen, har Kunden bare rett til å få tilbakebetalt eventuelt allerede betalt vederlag vedrørende den forsinkede del av leveransen (for konsulentytelser gjelder dog avsnitt D.1), og ikke vederlag vedrørende andre leveranser. Kunden kan ikke gjøre andre krav om erstatning for mislighold gjeldende i anledning av den oppståtte forsinkelse. Forårsakes Fujitsus forsinkelse av forhold som Kunden er ansvarlig for, herunder eksempelvis Kundens endring av konfigurasjon eller kravspesifikasjon, forsinket levering av tekniske spesifikasjoner eller andre opplysninger, eller utskifting av Kundens ansvarlige nøkkelperson, utsettes Fujitsus leveringsfrist med det antall dager, som tilsvarer den oppståtte forsinkelse.

A.7 Garanti

Der ytes ikke garanti fra Fujitsus side, med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt.

A.8 Reklamasjon

Kunden er forpliktet til straks, og senest ukedagen etter mottak av en leveranse å kontrollere leveransen samt å undersøke denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gjøres gjeldende overfor transportøren. Fujitsu hefter kun for opprinnelige mangler. Konstaterer Kunden opprinnelige mangler skal kunden straks, og senest 3 arbeidsdager etter at den opprinnelige mangel er kommet til kundens kjennskap, skriftlig reklamere til Fujitsu med spesifikasjon av de mangler, som gjøres gjeldende. Reklameres det ikke i rett tid bortfaller retten til å gjøre mangler gjeldende. Reklamasjonsperioden er for alle leveranser 12 måneder fra leveringstidspunktet, med mindre en lengre reklamasjonsperiode uttrykkelig er oppgitt i det for den enkelte leveranses medfølgende dokumentasjon, eller det er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene. Ethvert mangelkrav, uansett art, skal senest være gjort gjeldende innen reklamasjonsperiodens utløp. I motsatt fall er kunden avskåret fra å påberope seg mangelen. Fujitsus ansvar for opprinnelige mangler er alltid og i enhver situation begrenset til etter Fujitsus valg innenfor rimelig tid enten å foreta omlevering, utbedring eller å meddele kunden et av Fujitsu fastsatt rimelig forholdsmessig avslag. Kunden kan ikke gjøre andre erstatningskrav gjeldende for mangelen. Fujitsu er berettiget til å la utbedring eller omlevering bli utført av underleverandører. Har kunden gjort mangler gjeldende, og viser det seg at det ikke foreligger mangler som kan gjøres gjeldende overfor Fujitsu, har Fujitsu rett til at kreve vederlag for det utførte arbeide, i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende prisliste for konsulentbistand, service mv.

A.9 Produktansvar

Fujitsu er ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med produktansvarslovens bestemmelser, som ikke kan fravikes ved avtale. Fujitsu fraskriver seg produktansvar på ethvert annet grunnlag. Produktansvaret kan beløpsmessig ikke overstige dekningen på Fujitsus produktansvarsforsikring. Kunden er forpliktet til uten ugrunnet opphold skriftlig å meddele Fujitsu, såfremt der er oppstått en produktansvarsskade, eller det er fare for, at en slik skade kan inntre. I den utstrekning Fujitsu måtte bli pålagt ansvar overfor tredjemann, er kunden forpliktet til å holde Fujitsu skadesløs i samme omfang som Fujitsus ansvar er begrenset i henhold til nærværende bestemmelse.

A.10 Ansvarsfraskrivelse og begrenset heftelse

Fujitsus ansvarsbegrensning etter dette avsnittet innskrenker ikke Fujitsus forpliktelser eller ansvar som følger av ufravikelig lovgivning. FUJITSU HEFTER IKKE I NOE TILFELLE, UANSETT PÅ HVILKET GRUNNLAG ET KRAV REISES ELLER GRADEN AV UAKTSOMHET, FOR INDIREKTE TAP OG FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS DRIFTSTAP, AVANSETAP, TAP av GOODWILL, FEILAKTIG FREMSTILLING AV INFORMASJON, TAP AV FORVENTET BESPARELSE OG LIGNENDE. LIKELEDES FRASKRIVER FUJITSU SEG ETHVERT ANSVAR FOR TAP AV DATA, SOFTWARE, BIOS, ELLER OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED REETABLERING HERAV. FUJITSUS ANSVAR FOR ETHVERT TAP ELLER SKADE ER BELØPSMESSIG BEGRENSET TIL 25 % AV DET BELØP KUNDEN HAR BETALT FOR DEN DEL AV LEVERANSEN (ELLER MANGEL PÅ SAMME), SOM KRAVET BASERES PÅ. UANSETT STØRRELSEN AV VEDERLAGET FOR LEVERANSEN, ER FUJITSUS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR BELØPSMESSIG MAKSIMALT NOK 2.500.000.

A.11 Backup

Det påhviler alltid, og i enhver situasjon, kunden å sørge for å opprettholde nødvendig og tilstrekkelig backup av data, software mv. Fujitsu er uten ansvar for enhver skade, som kunden måtte lide som følge av manglende backup.

A.12 Force majeure

Fujitsu er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstendigheter inntrer etter avtalens inngåelse, og hindrer eller utsetter oppfyllelsen av avtalen: Krig og mobilisering, opprør og uroligheter, terroraksjoner, naturkatastrofer, streiker og lockouts, vareknapphet, mangler eller forsinkelse ved leveranser fra underleverandører, brann, manglende transportmuligheter, valutarestriksjoner, import- og eksportrestriksjoner, dødsfall, sykdom eller fratreden av nøkkelpersoner, edb-virus eller andre omstendigheter, som Fujitsu ikke er direkte herre over. I dette tilfelle er Fujitsu berettiget til å utskyte levering, inntil hindringen for leveringen er opphørt eller alternativt ansvarsfritt annullere avtalen helt eller delvis.

A.13 Hemmelighold

Fujitsu er forpliktet til å hemmeligholde fortrolige opplysninger, som Fujitsu mottar vedrørende kundens virksomhet. Kunden forplikter seg til å hemmeligholde fortrolige opplysninger vedrørende Fujitsu. Partnenes forpliktelser til hemmelighold vedvarer i 3 år etter at avtalen er opphørt.

A.14 Markedsføring

Fujitsu er berettiget til å bruke kunden som referanse i eget markedsføringsmateriale.

A.15 Endringer

Fujitsu forbeholder seg rett til å foreta endring eller utskiftning av leveranser forutsatt at en slik endring eller utskiftning ikke har vesentlig negativ innflytelse på leveransens funksjon eller kvalitet.

A.16 Persondata

Kunden er ansvarlig for at bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), herunder bestemmelsene om sikkerhet, overholdes, og kan ikke gjøre Fujitsu ansvarlig for eventuelle brudd på denne.

A.17 Eksport

Kunden er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende regler for eksportkontroll, og er herunder forpliktet til å innhente alle nødvendige tillatelser iht. norsk eller ethvert annet berørt lands lovgivning. Ingen leveranse kan eksporteres av kunden, hvis det er mistanke om at leveransen vil bli brukt i forbindelse med kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen, og/eller missil teknologi. Kunden er forpliktet til å forhindre levering/eksport av leveransen til selskaper/personer som det i henhold til USAs eksportbestemmelser er forbudt å levere til (Table of denial Orders/US denied Persons List etc.).

A.18 Ugyldighet

Skulle det vise seg at en eller flere bestemmelser i disse vilkårene er eller blir ugyldige, skal partene erstatte den ugyldige bestemmelsen (eller de ugyldige bestemmelsene) med en gyldig, som i størst mulig omfang etterstreber formålet og lovens hensikt i den ugyldige bestemmelse (de ugyldige bestemmelser).

A.19 Lovvalg og verneting

Enhver tvist mellem Fujitsu og kunden skal avgjøres etter norsk rett. Nevnte lovvalgsregel omfatter dog ikke norsk retts internationale privatrettslige regler. TVISTEN SKAL ETTER FUJITSUS VALG AVGJØRES VED DE ALMINNELIGE DOMSTOLER, ELLER VED VOLDGIFT ETTER LOV AV 14.05.2004 NR 25: LOV OM VOLDGIFT. SAKEN SKAL FØRES DER HVOR FUJITSU HAR SIN FORRETNINGSADRESSE NÅR SAKEN PÅBEGYNNES FOR DOMSTOLEN ELLER VOLDGIFTSRETTEN.

AVSNITTT B

Særlige bestemmelser for hardware Avsnitt B gjelder for Fujitsus salg og leveranse av varer (alle former for utstyr/hardware/produkter).

B.1 Levering og leveringssted

Levering skjer CIP (INCOTERMS 2010) til den avtalte leveringsadressen, med mindre annet er avtalt skriftlig i det konkrete tilfelle. Kan levering som følge av kundens forhold ikke gjennomføres, oppbevares varene for kundens regning og risiko på Fujitsus lager. Fujitsu er berettiget til å kreve lagerleie og andre omkostninger.

B.2 Tredjepartsprodukter

For tredjepartsprodukter gjelder garanti- og/eller reklamasjonsbestemmelser tilsvarende de som Fujitsu har mottatt fra Fujitsus underleverandør/produsent. Der vises til de enkelte underleverandører/produsenters til enhver tid gjeldende garanti- og/eller reklamasjonsbestemmelser.

B.3 Utbedring av mangler

Med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt, utbedrer Fujitsu i garanti- og/eller reklamasjonsperioden opprinnelige mangler som beskrevet ovenfor i avsnitt A.8 og B.2, med de tilføyelser og endringer som fremgår av eventuelle medfølgende servicebetingelser eller annen dokumentasjon. En oversikt over Fujitsus generelle servicebetingelser (f.eks. ”Bring-in”, "Collect-and-return" eller "On-site") samt servicebetingelsene som gjelder for de enkelte produktene er tilgjengelige og kan leses/printes/nedlastes fra Fujitsus hjemmeside http://www.fujitsu.no. Fujitsu er alltid uten ansvar for mangler som bl.a. skyldes konfigurasjon, utførelse eller endringer foretatt av kunden, reparasjon utført av andre enn Fujitsu eller Fujitsus autoriserte servicepartnere, softwarerelaterte feil, tap av data og manglende backup (herunder i forbindelse med reparasjon, utbedring og service m.v.), feilaktig montering/behandling, slitasje, fysisk påvirkning, vannskade, ild, ustabil strømforsyning, feil strømtilkobling (inkl. manglende bruk av jordet stikk-kontakt når dette er levert med), dårlig ventilasjon eller følgefeil på grunn av bruk av annet tilsluttet utstyr som eksempelvis printere.

B.4 Retur

Varer tas ikke i retur, med mindre det inngås skriftlig avtale om det. Såfremt det avtales at varer kan returneres, skal retur-sendinger være i ubrudt og uskadet original emballasje med angivelse av originalfakturaens nummer og dato samt autorisasjonsnummeret for retursendingen (RMA-nr.). Fujitsu forbeholder seg rett til ved kreditering å trekke fra et returneringsgebyr på 15 % av fakturaverdien.

AVSNITT C

Særlige bestemmelser for software Avsnitt C gjelder for Fujitsus salg og levering av software, herunder software som følger med eller er integrert i hardware. Dersom særlige lisensvilkår/-betingelser gjelder for den leverte software, har disse fortrinn foran nærværende avsnitt C, uansett om den leverte software eller de særlige lisensvilkår stammer fra tredjepart eller Fujitsu.

C.1 Bruksretten

Mot rettidig betaling av det avtalte vederlag (lisensavgift) gir Fujitsu (lisensgiver) kunden (lisenstaker) en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrenset bruksrett til det leverte software med eventuelle tilhørende moduler og skriftlig dokumentasjon. Bruksretten er begrenset til kundens eget interne bruk for det avtalte antall brukere (user lisense) og/eller den avtalte virksomhet (site lisens). Den leverte software har kunden rett til at installere på den maskinvare, der er gitt lisens for

C.2 Kopiering av software

Kunden er ikke berettiget til å kopiere softwaren eller deler av den, bortsett fra den ved installasjonen. Kunden er dog berettiget til å kopiere sikkerhetseksemplarer av den leverte software til backup eller arkivering, såfremt dette er nødvendig for bruken av det leverte. Eksemplarer fremstilt til backup eller arkivering er likeledes underlagt nærværende lisensvilkår.

C.3 Endringer

Kunden har ikke rett til å foreta endringer i software, herunder har kunden ikke rett til å forestå eller la forestå reverse engineering eller dekompilering av softwaren utover det som er tillatt i henhold til ufravikelig lovgivning, som finner anvendelse på disse lisensvilkårene. I tilfelle kunden eller tredjepart foretar inngrep eller endringer i softwaren bortfaller, uten varsel, Fujitsus forpliktelser som følger av lisensvilkårene, og Fujitsu fraskriver seg ethvert ansvar for konsekvensene av slike inngrep eller endringer.

C.4 Immaterielle rettigheter

Fujitsu har opphavsrett og enhver annen rettighet til den leverte software, eller er berettiget til å sublisensiere dette på vegne av tredjepart. Kunden skal respektere Fujitsus/tredjeparts rettigheter og kunden er ansvarlig uten beløpsmessig begrensning for tilsidesettelse av disse rettigheter, herunder uberettiget overdragelse av softwaren til tredjepart. Kunden har ikke rett til å bryte eller endre eventuelle sikkerhetskoder, likesom kunden ikke har rett til å endre eller fjerne angivelser i softwaren eller på de medier som vedrører rettighetsforhold, varemerker mv. Kunden er forpliktet til å sikre at softwaren oppbevares utilgjengelig for tredjepart og at softwaren ikke på annet vis kommer i tredjeparts besittelse.

C.5 Overdragelse

Kunden har ikke rett til å selge, leie ut, låne ut, tillate bruk av, eller på annen måte overdra eller overgi eksemplarer av softwaren eller bruksretten til softwaren til tredjepart. Softwaren må ikke uten særskilt avtale med Fujitsu anvendes i forbindelse med facility management, outsourcing, hosting eller lignende.

C.6 Utbedring av opprinnelige feil

Kunden er forpliktet til å gjennemgå og teste softwaren umiddelbart etter levering. Inntil 30 dager etter levering av softwaren er Fujitsu forpliktet til å levere en ny kopi av softwaren, såfremt et medium (f.eks. en cd-rom) ikke er lesbar. Softwaren kan - som annen software - inneholde uhensiktsmessigheter eller mindre feil. Slike mindre feil og uhensiktsmessigheter betraktes som uvesentlige, og berettiger ikke kunden til utbedring eller andre konkrete tiltak. Fujitsu vil tilstrebe, at alle feil og uhensiktsmessigheter rettes i etterfølgende versjoner av softwaren. En opprinnelig feil i softwaren anses for vesentlig, hvis den innebærer at vesentlige deler av softwarens funksjonalitet ikke overenstemmer med den medfølgende dokumentasjon, eller hvis den er til hinder for softwarens formål. Såfremt kunden skriftlig dokumenterer at det foreligger en opprinnelig og vesentlig feil i softwaren, er Fujitsu i inntil 12 måneder etter levering av softwaren forpliktet til etter eget valg enten vederlagsfritt å levere en ny versjon av softwaren uten den vesentlige feilen, eller vederlagsfritt rette feilen, eller heve avtalen helt eller delvist og tilbakebetale det mottatte vederlag helt eller delvist mot tilbakelevering av samtlige av kundens versjoner og kopier av softwaren, manualer, tilhørende dokumentasjon mv. Kunden er avskåret fra å stille ytterligere krav eller gjøre misligholdskompensasjon gjeldende mot Fujitsu. Med feilrettelse sidestilles anvisning av alternativ bruk eller anvendelsesmåter ("work arounds"), hvoretter feilen ikke har vesentlig innvirkning på kundens anvendelse av softwaren. Softwaren gis i lisens som den er og forefinnes og uten andre forsikringer, utbedringsforpliktelser eller misligholdsforpliktelser enn de ovenstående. Fujitsu gir således ingen garanti for at drift og avvikling av softwaren vil være uten avbrytelser eller er feilfri, eller for, at softwarefeil kan eller vil bli rettet. I det omfang som det i pkt. A.8 om reklamasjon anførte ikke er uttrykkelig fraveket ved ovennevnte, er det i pkt. A.8 anførte også gjeldende for mangler ved den lisensierte software.

C.7 Krenkelse av tredjeparts rettigheter

Fujitsu er ansvarlig overfor kunden for at softwaren ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter. Såfremt det reises sak mot kunden hvor det gjøres gjeldende at en slik krenkelse foreligger, er kunden forpliktet til straks å gi Fujitsu underretning om det. Fujitsu – eller den tredjepart som Fujitsu har softwaren i lisens fra – overtar heretter saken og de med saken forbundne omkostninger, og Fujitsu har ugjenkallelig fullmakt til for egen regning å gjennomføre retssaken eller inngå forlik vedrørende de påståtte krenkelser. I tilfelle det skulle bli avsagt dom i henhold til den pågjeldende tredjeparts påstand, er Fujitsu berettiget til etter eget valg enten å skaffe kunden rett til fortsatt å benytte softwaren, eller å bringe krenkelsen til opphør ved å endre eller erstatte softwaren med annen software, som i det vesentlige har samme funksjonalitet, eller heve avtalen med øyeblikkelig virkning mot å tilbakebetale det av kunden betalte vederlag. Kunden kan i så fall ikke reise ytterligere krav mot Fujitsu.

C.8 Support og opdatering

Såfremt det ikke er inngått en særskilt vedlikeholdsavtale, som regulerer Fujitsus support og utsendelse av nye versjoner mv., kan Fujitsu tilby å bistå kunden med besvarelse av spørsmål og løsning av problemer (heretter samlet kalt ”support”) mot betaling av den til enhver tid gjeldende timetakst for Fujitsus konsulenter. For support gjelder bestemmelsene i avsnitt D (særlige bestemmelser for konsulentytelser mv.) nedenfor. Såfremt Fujitsu utsender nye versjoner og releases, er kunden berettiget til å motta disse, hvis kunden fremsetter anmodning om det. Kunden er forpliktet til å betale for nye versjoner og releases i overensstemmelse med Fujitsus listepriser. Eventuelle nye versjoner og releases blir fra leveringstidspunktet omfattet av disse vilkårene. Fujitsu påtar seg ingen forpliktelse til å utsende nye versjoner og releases av softwaren, og kunden henvises til å rekvirere support, i det omfang Fujitsus utsendelse av nye versjon og releases ikke tilstrekkelig tilgodeser kundens behov.

AVSNITT D

Særlige bestemmelser for konsulentytelser mv. Dette avsnitt D gjelder for Fujitsus salg og levering av alle former for tjenesteytelser (herunder for eksempel support og vedlikehold, projektledelse, driftsassistance, programutvikling, tilpasninger, utdannelse, forundersøkelser, rådgivning eller implementering i forbindelse med levering av hardware/software m.v.), liksom avsnitt D gjelder for eventuelle øvrige ytelser, som ikke er omfattet av bestemmelsene i avsnitt B og C. Ytelsene omfattet av dette avsnitt D kalles samlet ”konsulentytelser”. Bestemmelsene i avsnitt (A og) D får også anvendelse ved levering av konsulentytelser i henhold til Fujitsus ”klippekort-avtaler”.

D.1 Ytelsen

Konsulentytelsene, som skal leveres av Fujitsu, er som utgangspunkt nærmere beskrevet i særskilt skriftlig avtale med kunden. Er innhold og omfang av konsulentytelsen ikke tilstrekkelig fastlagt, skal Fujitsus forståelse av den legges til grunn. Konsulentytelsene belastes på basis av medgått tid og medgåtte omkostninger. Konsulentytelsene utføres, med mindre annet er skriftlig avtalt, innenfor normal arbeidstid, som er ukedagene fra mandag til og med fredag mellom kl. 8.00 til 16.00. Fujitsu er berettiget til etter eget valg ved utførelsen av konsulentytelsene å anvende egne ansatte, underleverandører valgt av Fujitsu, eller andre, som etter Fujitsus oppfatning har den nødvendige kompetanse til å utføre konsulentytelsene. Hvis konsulentytelsene utføres av medarbeidere i Fujitsu er kunden berettiget til å anmode Fujitsu om å skifte ut en slik medarbeider, såfremt kunden kan angi en rimelig begrunnelse for det. Heretter vil Fujitsu i bredest mulig omfang søke å skifte ut den pågjeldende medarbeider. Under disse omstendighetene skal Fujitsu ikke være ansvarlig for eventuell forsinkelse i forbindelse med denne utskiftningen. Fujitsu er uten ansvar for om de av kunden forventede resultater oppnås, med mindre Fujitsu skriftlig og uttrykkelig har påtatt seg et slikt ansvar. Hvis kunden er berettiget til å heve avtalen om levering av konsulentytelser på grunn av Fujitsus mislighold, og kunden velger å heve, har hevelsen alene virkning for fremtiden, slik at kunden anses å ha mottatt fra Fujitsu de resultater av konsulentytelsen, som foreligger på hevelsestidspunktet, og således at Fujitsu har rett til vederlag (inkl. eventuelle utlegg) frem til hevelsestidspunktet. Kunden kan ikke gjøre ytterligere krav eller kompensasjon for mislighold gjeldende i anledning av hevelsen.

D.2 Kundens medvirken

Kunden er forpliktet til å stille de for konsulentytelsenes levering nødvendige opplysninger til rådighet for Fujitsu. Kunden er vederlagsfritt videre forpliktet til å stille de nødvendige og lovlige arbeidsplasser til rådighet for konsulentene, utstyrt med IT kommunikasjonsfasiliteter mv. etter konsulentenes nærmere anvisning, å medvirke til å tilrettelegge arbeidet og tildele ressurser, slik at konsulentytelsen kan leveres som avtalt, å gi konsulentene den nødvendige adgang til kundens IT-installasjoner og databaser etter konsulentenes nærmere anvisning, å sikre, at det alltid er tatt tilstrekkelig backup, slik at kundens data til enhver tid lett kan rekonstrueres, at kunden har utpekt en medarbeider, der er berettiget til at inngå bindende avtaler på kundens vegne. Bevirker forhold som kunden er ansvarlig for, at den avtalte konsulentytelse ikke kan leveres eller at den forsinkes, er Fujitsu berettiget til å kreve vederlag for de konsulentene, som var disponert for levering av konsulentytelsen, samt de ekstraordinære ressurser, som Fujitsu har vært nødt til å bruke som følge av forsinkelsen alene, med fradrag for den fakturering til andre, som Fujitsu har vært i stand til å foreta for disse konsulentene i samme periode. Misligholder kunden for øvrig avtalen om levering av konsulentytelser, er Fujitsu berettiget til å kreve det fulle vederlag for konsulentytelsen betalt, uansett om omfanget av konsulentytelsen kun er anslått eller estimert av Fujitsu. Er det ikke anslått eller estimert noe vederlag hhv. tidsforbruk, er Fujitsu berettiget til et vederlag, som motsvarer det tidsforbruket, som normalt vil medgå til en opgave av den omhandlede karakter.

D.3 Vederlag, omkostninger og utlegg

Fujitsu fakturerer kunden på basis av medgått tid og medgåtte omkostninger, herunder for reisetid, på grunnlag av Fujitsus timepriser for de medarbeidere som leverer konsulentytelsene. Arbeid utenfor ovennevnte normale arbeidstid skjer mot et ekstra tillegg, i overensstemmelse med Fujitsus til enhver tid gjeldende priser. Såfremt annet ikke er skriftlig avtalt, faktureres utlegg, herunder utgifter til transport, opphold og forpleining, og Fujitsus vederlag, etter hver måned for tid og omkostninger som er påløpt i angjeldende måne

D..

D.4 Klippekort

Ved klippekort forstås kundens kjøp av et større antal konsulenttimer til den til enhver tid gjeldende timepris i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Klippekortet betales kontant på forskudd med fradrag for den avtalte rabatt. Når konsulentytelsen er levert til kunden, trekker Fujitsu i fra det antall klipp, der motsvarer Fujitsus vederlag. Utlegg kan etter Fujitsus beslutning enten fratrekkes klippekortet eller faktureres særskilt. Et klippekort gjelder i 12 måneder fra kundens betaling, hvoretter ubrukte klipp bortfaller. Kunden kan aldri kreve ubrukte klipp tilbakebetalt, og et klippekort kan ikke overdras til tredjepart.

D.5 Immaterielle rettigheter

Fujitsu har opphavsrett og enhver annen rettighet til resultatet av konsulentytelsen og eventuelle delresultater, idet kunden alene erhverver en tidsubegrenset og ikke-eksklusiv bruksrett til resultatet av konsulentytelsene. Dette innebærer at kunden kan bruke resultatet av konsulentytelsene til eget bruk uten noen tidsbegrensning. Videre erhverver kunden eiendomsrett til eventuelle eksemplarer av skriftlig materiale, som er utarbeidet spesifikt til kunden. Ethvert konsept, knowhow eller metode, som vedrører konsulentytelsene, og som er utviklet eller tilført i forbindelse med konsulentytelsene av en av partene eller av partene i fellesskap, kan kunden anvende fritt til eget bruk og Fujitsu utnytte fritt i sin øvrige virksomhet. Nærværende bestemmelse omfatter ikke partenes eksisterende immaterielle rettigheter, herunder verktøy, metoder og annet, som er anvendt til levering av konsulentytelsene.

D.6 Tidsplan

Konsulentytelsene utføres fra det avtalte oppstartstidspunkt. Såfremt der er avtalt en tidsplan, er dette alene uttrykk for et skjønn på det foreliggende grunnlag og ikke uttrykk for en absolut leveringsfrist. Såfremt Fujitsu kan forutse, at det vil inntre forsinkelse i forhold til en eventuell avtalt tidsplan, skal Fujitsu kontakte kunden om det, med henblikk på å tilpasse tidsplanen til de endrede forhold.