Skip to main content

Fujitsu

Hungary

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Használati feltételek

Használati feltételek

Üdvözöljük http://hu.fujitsu.com címen található internetes portálunkon (a továbbiakban „az FTS Honlapja”)! Reméljük, hogy hasznosnak találja majd tartalmát, és értékes ötleteket kap otthoni és üzleti IT-környezete kialakításához. Kérjük, szánjon egy kis időt az alábbiak alapos elolvasására. Ha szeretné, egyetlen egérkattintással ki is nyomtathatja a szöveget.

1. Általános tudnivalók

Az FTS Honlap használata kizárólag az alábbi használati feltételek alapján megengedett. FTS fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a használati feltételeket bármikor megváltoztassa, kiegészítse, vagy mással helyettesítse. A bejelentkezéssel illetve ahol külön bejelentkezés nem szükséges a Honlap elérésével és használatával ezen használati feltételek érvényessége azok mindenkori megfogalmazásában

2. Az FTS Honlapjának elérhetősége

Az Internet és a számítógéprendszerek túlterheltsége miatt az FTS nem vállal felelősséget az FTS oldal megszakítás nélküli rendelkezésre állásáért. Ezenfelül az FTS fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap üzemeltetését, illetve rendelkezésre bocsátását mindenkor és minden további nélkül, teljesen vagy részlegesen leállítsa, illetve korlátozza.

3. Az FTS Honlapjának, valamint a Honlap tartalmának és információinak használata

Az FTS által nyilvánosságra hozott összes információ a felhasználók részére – amennyiben nincs másképp megadva – térítésmentesen áll rendelkezésre. Minden látogató felhasználhatja és dokumentálhatja (Download) a felajánlott információkat saját információs célokra. Az információk minden más felhasználása vagy értékesítése, különösképpen azok sokszorosítása, megváltoztatása, bármilyen jellegű közzététele vagy hirdetése csak az FTS, vagy a mindenkori információ-tulajdonos előzetes hozzájárulásával engedélyezett. Az FTS felhívja a figyelmet, hogy az információs tartalmak védelmi jogok körébe tartozhatnak; ilyen védelmi jogok (különösen név- vagy márkajogok) kivétel nélkül az FTS-nél maradnak.

A Honlapon megjelenő tartalmakat magyarországi használatra szánták. Az FTS által rendelkezésre bocsátott minden információ kikeresését, összeállítását, és amennyiben ezek harmadik személytől származnak változatlan átvételét a legnagyobb gondossággal, a legjobb tudással és lelkiismerettel végezték el. Azonban minden felhasználó maga felelős a rendelkezésre bocsátott információk helyességének, teljességének és aktualitásának felülvizsgálatáért. Az FTS felelősségét az információk teljességének hiányáért, nem aktualizált voltáért, vagy azok tévességéért, valamint a rendelkezésre bocsátott információk felhasználó általi esetleges hibás interpretációjának mindenkori következményeiért az FTS a súlyos gondatlanság és szándékosság eseteire korlátozza.

Az FTS Honlap oldal használatának keretében a felhasználónak ezenkívül biztosítania kell, hogy a használattal, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységekkel semmilyen körülmények között:

  • nem okoz kárt személyeknek, különösképpen kiskorúaknak, vagy ezek személyi jogait nem sérti meg,
  • a rossz erkölcsbe nem ütközik,
  • ipari védő- és szerzői jogokat, vagy egyéb tulajdonjogokat nem sért,
  • nem továbbít vírusos tartalmakat, ún. „Trójai falovakat”, vagy egyéb programokat, amelyek a szoftvert károsíthatják,
  • nem tölt fel, tárol vagy küld olyan hyperlinkeket vagy tartalmakat, amelyek feltöltésére, tárolására vagy küldésére a felhasználó nem illetékes, különösképp, ha ezek a hyperlinkek vagy tartalmak titoktartási kötelezettségekbe ütköznek, jog- vagy szerződésellenesek, illetve szándékosan rosszak, és/vagy
  • nem terjeszt hirdetést vagy kéretlen e-mail-eket (un;Spam”), vagy valótlan figyelmeztetéseket vírusokról, hibás működésekről és hasonlókról, vagy nem szólít fel nyereményjátékokon, hólabda-rendszereken, hólabdalevél-, piramisjáték és hasonló akciókon való részvételre.
Az FTS nem felel olyan károkért, amelyek az információs ajánlattal való felhasználó általi visszaélés következtében állnak elő.

4. Linkek / harmadik személy által készített tartalmak

Az FTS honlap tartalmazhat linkeket és/vagy más utalásokat harmadik honlappal rendelkező személyre vonatkozólag. Összhangban a vonatkozó szabályozással az FTS ezen honlappal rendelkező harmadik személy tartalmaiért sem felelősséget nem vállal, sem ezeket a honlap oldalakat és/vagy azok tartalmát nem vallja magáénak, mivel az FTS-nek a meghamisított tartalmakra és információkra nincs befolyása, és

5. Szoftverletöltés

Az FTS részéről letöltésre ajánlott minden szoftver használata a meghatalmazott ajánlattevő, vagy a mindenkori gyártó érvényben lévő licencfeltételeinek (licencszerződés) hatálya alá esik. Ezek a feltételek a meglévő szoftverrel kerülnek továbbításra, vagy a szoftver gyártójánál, meghatalmazott ajánlattevőnél kérésre megkaphatók. A szoftver elvileg nem installálható anélkül, hogy a használó a licencszerződés rendelkezéseit előzőleg el ne fogadná.

A megajánlott szoftver – amennyiben másként nincs rögzítve – kizárólag download részére és a végfelhasználó általi használatra, és csak azok által használható fel.Egyébirányú felhasználásoknak polgári jogi vagy büntetőjogi következményei vannak. A használat jogai az idevonatkozó kényszerítő jogból kifolyólag az ilyen jogok mindenkori érvényességi körén belül természetesen érintetlenül maradnak. Az FTS nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek közvetve vagy közvetlenül a letöltött adatok használatából adódnak.

6. Fontos figyelmeztetés a számítógépes vírusokkal kapcsolatban

Bár az FTS mident megtesz azért, hogy az FTS Honlapjai vírusmentesek legyenek, nem szavatolható vagy garantálható, hogy az FTS Honlapjai vírusmentesek. Saját védelme érdekében a Felhasználó tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket, ennek részeként pedig bármilyen információ, szoftver vagy dokumentum letöltése előtt futtasson le vírusellenőrzést.

7. Jelszóhasználati szabályok és felelősségek

A Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik, hogy bármely, a Honlapon való használatra kapott jelszót biztonságba helyezzen és rosszhiszemű használatukat elkerülje. Ha a felhasználó felfedezte, hogy jelszavához véletlenül egy jogosulatlan és/vagy harmadik személy is hozzáfért, vagy fennáll a rosszhiszemű használat veszélye, a Felhasználó köteles azonnal tájékoztatni erről az FTS-t. Az FTS kötelessége, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az érintett jelszó blokkolására. A fentiek mellett azonban az FTS nem felelős semmilyen szerződéses, sérelmet okozó vagy egyéb alkalmazott jogi vonatkozásban olyan károkért, amely a Személyes Jelszavakkal való visszaélésből adódik, kivéve, ha ezt a visszaélést az FTS egyik munkatársa vagy az FTS megbízásából egy harmadik személy okozta szándékos vagy hanyag gondatlanságból. Az FTS fenntartja továbbá a jogot, hogy bármilyen különös indoklás nélkül törli vagy korlátozza a Felhasználó hozzáférési jogait a jelszóval védett területekhez, a Felhasználói Adatok zárolásával.

8. Korlátozott felelősség

Az FTS nem felelős semmilyen következetes kárért, különösen a profitveszteségért, műveletek törléséért vagy megszakításáért, vagy adatvesztésért, kivéve, ha az ilyen irányú felelősséget a törvény előírja. Amennyiben a felelősség mértéke jogilag ki van zárva vagy korlátozva van, de ezen feltételekben nincs kizárva vagy korlátozva, akkor a felelősségi határérték EUR 10.000,- károsult ügyfelenként, az aggregált maximális összege pedig EUR 50.000,-.

9. Bírói illetékesség és alkalmazható jog

Az FTS Honlapjának üzemeltetése és adminisztrálása csakis olyan országokban történik és azokra az országokra vonatkozik, ahol az FTS telephellyel rendelkezik. Az FTS nem vállalja, hogy az FTS Honlapján feltüntetett információk, szoftverek és/vagy dokumentációk nemzetközileg más országokban is elérhetők megtekintésre vagy letöltésre. Ha a Felhasználók az FTS Honlapjához más országokból férnek hozzá, kizárólag ők a felelősek azért, hogy minden helyi jogszabálynak megfeleljenek. Az FTS Honlapján közölt információkhoz, szoftverekhez és/vagy dokumentációkhoz tilos a hozzáférés olyan országokból, ahol az ilyen tartalmakhoz való hozzáférés jogellenes.

A Használati Feltételekben Németország törvényei az irányadók. Amennyiben az érintett felek között bírói illetékességről kell megegyezni, akkor a jelen Használati Feltételekből közvetlenül vagy közvetetten fakadó vitás ügyekben a német jogot kell alkalmazni.

© Fujitsu Version: TD 2009-04-01