GTM-W5BPZ85
Skip to main content

Scanners

ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (εφεξής ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παράσχει (εφεξής «Πελάτης») μια επέκταση εγγύησης υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Όροι της εγγύησης:

Η παρούσα εγγύηση αφορά παροχή υπηρεσιών μόνο για Υλισμικό ( Hardware):

ServiceType: Επισκευή ή Αντικατάσταση

ServiceLevel: Εντός της επόμενης εργάσιμης

Scanner Model:

Serial Number:

Partner:

Customer:

Customer’s Address:

City:

Customer’s contact person:

Tel:Η παρούσα εγγύησης αφορά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

■ Τηλεφωνική υποστήριξη,
■ Υπηρεσία αντικατάστασης προϊόντος εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας,
■ πλήρως ανακατασκευασμένο «σαν καινούργιο» scanner του ιδίου μοντέλου θα παραδοθεί ως μόνιμη αντικατάσταση εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας στην έδρα του Πελάτη. Η λήψη του ελαττωματικού προϊόντος θα γίνει την ίδια στιγμή ή την επόμενη εργάσιμη μετά την παράδοση του scanner αντικατάστασης. Tο ελαττωματικό προϊόν του Πελάτη θα περιέλθει στην κυριότητα της ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ
■ Τα ανταλλακτικά, εργασία και έξοδα αποστολής και λήψης για επιβεβαιωμένες βλάβες
■ Τηλεφωνική Υπηρεσίας ανταλλαγής και υποστήριξης θα παρέχεται μεταξύ 9 πμ και 5 μμ τοπική ώρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (εξαιρουμένων των αργιών).

Η παρούσα εγγύηση δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

■ Βλάβες που έχουν προκληθεί από επισκευή, τροποποίηση, επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ πάροχο σέρβις
■ Προληπτική συντήρηση
■ Εκπαίδευση επισκευή
■ Αναλώσιμα και υλικά καθαρισμού
■ Επιτόπια επίλυση προβλημάτων παραμετροποίησης λογισμικού, εφαρμογές ή ρύθμιση.
■ Βλάβες που προξενούνται κατά τη μεταφορά ή από πτώση/ρίψη από ύψος
■ Βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, παραμέληση, κατάχρηση ή υπερβολική χρήσης
■ Αντικατάσταση αναλωσίμων
■ Κλοπή του προϊόντος ή απώλεια μερών,
■ Πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός ή άλλες ζημιές που οφείλονται σε επέλευση γεγονότων ανωτέρας βίας ■ Graffiti.

Η παρούσα επέκταση εγγύησης ξεκινά με την τιμολόγηση των σαρωτών Fujitsu στις ../../…. και λήγει δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες μετά την εν λόγω ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα εγγύηση ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους του ενός έτους κάθε φορά εκτός αν καταγγελθεί είτε από τον Πελάτη είτε από την ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ με ειδοποίηση εντός μηνός προ της λήξεως και υπό τον όρο της προηγούμενης εξόφλησης εκ μέρους του Πελάτη του εκάστοτε τιμολογίου επεκτάσεως που τυχόν θα εκδώσει η ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ σύμφωνα με τον όρο 5 κατωτέρω.

Πριν την ετήσια ανανέωση η ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ θα τιμολογήσει τον Πελάτη με το ποσό των ΕΥΡΩ. ....... που αντιστοιχεί στην αμοιβή και τα έξοδα εγγυήσεως για ένα έτος. Τα ποσά αυτά είναι πληρωτέα στον λογαριασμό της ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ και οι υπηρεσίες εγγύησης τελούν υπό τον όρο της ολοσχερούς εξόφλησης του εν λόγω τιμολογίου. Η κάλυψη της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία εξόφλησης του αντίστοιχου τιμολογίου της ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ

Όπου οι παρόντες όροι παραμένουν σιωπηλοί, θα εφαρμόζονται οι όροι εγγυήσεως της ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ όπως εκάστοτε ισχύουν

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων όρων και των όρων εγγυήσεως της ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ θα υπερισχύουν οι παρόντες όροι

Οι παρόντες όροι ισχύουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Αναγνώστηκαν και εγκρίθηκαν από τον Πελάτη Για την ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS AE (hereinafter FTS AE) is pleased to provide you (hereinafter the Customer) with a revolving warranty
extension under the following terms and conditions:

Terms of Warranty

  1. The present warranty consists of the following type of service for Hardware only:

Service Type: Fix or Replacement

Service Level: Within Next Business Day

Scanner Model:

Serial Number:

Partner:

Customer:

Customer’s Address:

City:

Customer’s contact person:

Tel:

  1. The present warranty consists of the following services:

■ Telephone Hotline Support,
■ Online Ticketing via Web enquiry form,
■ Advance Exchange Product Replacement Service within Next Business Day,
■ A fully refurbished ‘As New’ scanner of the same model will be delivered as a permanent replacement within Next Business Day to the customer’s premises. Collection of the customer’s defective product will occur at the same time or Next Business Day days after the delivery of the replacement scanner. The customer’s defective product becomes the property of FTS
■ Spare Parts, labor and two-way shipping costs for verified hardware failures,
■ Hotline Support & Exchange Service will be provided between 9 am and 5 pm local time, Monday through Friday (excluding holidays).

 

  1. The present warranty excludes the following:

■ Damage caused by attempted repair, modification by a non-qualified FTS service provider
■ Preventative maintenance
■  Repair training
■ Consumables and cleaning materials
■  On-site troubleshooting of software configuration, applications or set-up.
■ Damage caused in transit or by dropping/falling from height,
■ Damage caused by improper use, neglect, abuse or over-usage,
■ Replacement of consumables
■ Theft of the product or Missing parts,
■ Flood, fire, earthquake or other damages attributable to force majeure occurrences
■ Graffiti.

  1. The present warranty begins upon invoicing of the scanners at ../../… and ends twelve (12) calendar months after.  The present warranty shall be renewed automatically for consecutive one-year periods, unless terminated either by Customer or by FTS with one month’s written notice and upon condition precedent of Customer settling the warranty extension invoices to be issued by FTS according to term Nr.5.
  2. Prior to each annual renewal FTS shall invoice Customer with the amount of ....... EUR corresponding to one year’s warranty fees and expenses.   Said fees are payable to FTS’ bank account and warranty

services are subject to full settlement of said invoice.  The warranty coverage starts from the date of settlement of respective FTS invoice.

  1. Where the present remains silent, the terms of the standard FTS warranty, as valid from time to time shall apply.
  2. In case of conflict between the present terms and the standard terms of FTS warranty, the present terms shall prevail.
  3. The present terms are valid within the territory of Greece.

Read and approved by the Customer                                                                     For FTS


Download the form here (344 KB)