GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Podmínky použití

Jsme rádi, že jste si našli cestu na náš internetový portál Fujitsu http://www.fujitsu.com/cz/ (dále jen „web Fujitsu“). Doufáme, že se Vám naše nabídka bude hodit a že zde najdete mnoho nápadů k vytvoření Vašeho soukromého nebo profesionálního IT prostředí. Prosím, věnujte pár minut důkladnému přečtení následujícího textu. Chcete-li, můžete si jej i uložit nebo vytisknout kliknutím myši.

1. Obecné

Veškeré používání webu Fujitsu podléhá níže uvedeným Podmínkám použití. Fujitsu si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoliv a bez předchozího oznámení doplnit, změnit nebo nahradit. Přihlášením nebo vstupem na webové stránky nebo jejich využitím, pokud není přihlášení vyžadováno, přijímáte tyto Podmínky použití v jejich aktuálním znění jakožto základ pro používání webu. Veškeré používání webových stránek Fujitsu je na Vaše vlastní nebezpečí.

2. Přístupnost webu Fujitsu

Uživatel bere na vědomí, že Fujitsu výslovně vylučuje jakoukoliv odpovědnost za nepřetržitou dostupnost webových stránek. Fujitsu si nadto vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení zcela nebo částečně zastavit provoz anebo poskytování těchto webových stránek nebo na ně omezit přístup.

3. Použití webových stránek Fujitsu a poskytovaného obsahu a informací

Není-li uvedeno jinak, budou veškeré informace zveřejněné Fujitsu poskytovány uživatelům zdarma. Každý uživatel může použít a zaznamenat nabízené informace pro svou osobní potřebu. Jakékoliv další použití informací, zejména jakýkoliv druh reprodukce, pozměnění anebo začlenění v jakémkoliv typu publikace anebo reklamy je povoleno jen s předchozím souhlasem Fujitsu nebo konkrétního majitele dané informace. Fujitsu zvláště upozorňuje na skutečnost, že obsah a informace mohou podléhat právům ochranného charakteru (např. jména anebo ochranné známky), vlastníkem každého takového práva je Fujitsu. Veškeré informace byly shromážděny a zkontrolovány Fujitsu s největší péčí a jsou ze strany Fujitsu poskytovány podle nejlepšího vědomí a svědomí. 

Pokud informace pochází od třetí strany, byla přijata bez jakékoliv změny. Každý uživatel je odpovědný za kontrolu, zda jsou poskytnuté informace správné, úplné a aktuální. Odpovědnost Fujitsu za škodu způsobenou poskytnutím nesprávných, neúplných anebo neaktuálních informací, jakož i jakákoliv odpovědnost za škodu vzniklou jakýmkoliv možným chybným výkladem poskytnutých informací ze strany uživatele je omezena na případy hrubé nedbalosti či úmyslného jednání Fujitsu.

Uživatel se při vstupu na webové stránky Fujitsu anebo v rámci jejich používání dále zdrží následujících činností: - používání webových stránek v rozporu s dobrými mravy, - porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví nebo jakéhokoliv jiného majetkového práva, - nahrání jakéhokoliv obsahu, jehož součástí je virus, tzv. Trojský kůň, nebo jakéhokoliv jiného programu, který by mohl poškodit data, - přenosu, uložení anebo nahrání hypertextových odkazů nebo obsahu, ke kterým nemá uživatel oprávnění, konkrétně v případech, kdy jsou takové hypertextové odkazy nebo obsah nezákonné nebo porušují povinnost mlčenlivosti; dále se zdrží - distribuce reklamy nebo nevyžádané pošty (tzv. „spam“) nebo falešných varování před viry, vadami nebo distribuce obdobného obsahu. Uživatel rovněž nesmí žádat nebo vynucovat účast v loterii, referenčním výběru, řetězovém dopisu, pyramidové hře nebo v obdobné aktivitě.

Fujitsu dále neodpovídá za žádnou škodu, která by vznikla na základě jakéhokoliv chybného nakládání uživatele s poskytnutou informací.

4. Odkazy / Obsah a informace třetích stran

Webové stránky Fujitsu mohou obsahovat odkazy a reference na webové stránky třetích stran. Fujitsu neodpovídá za obsah těchto webových stránek ani tyto stránky a jejich samotný obsah nezastupuje a nepodporuje, neboť nad informacemi a obsahem těchto webových stránek nemá žádnou kontrolu. Fujitsu rovněž neodpovídá za kvalitu, správnost a úplnost jakékoliv informace třetích stran, u kterých je na webových stránkách Fujitsu výslovně uvedeno, že se jedná o informace třetích stran, a to včetně veškerých informací poskytnutých kterýmkoliv obchodním partnerem. 

5. Stažení softwaru

Pokud Fujitsu nabídne software ke stažení, veškeré použití tohoto softwaru podléhá relevantním licenčním podmínkám oprávněného dodavatele nebo výrobce (licenční smlouva). Tyto podmínky budou předány společně se softwarem anebo jsou k dispozici u výrobce/oprávněného dodavatele softwaru. Obecně uživateli nebude umožněno instalovat software předtím, nebo aniž by akceptoval poskytnuté relevantní licenční podmínky. Software nabízený ke stažení bude obecně určen výhradně pro soukromé použití anebo pro účely testování. Jakékoliv další využití může být a bude stíháno dle trestněprávních a soukromoprávních předpisů. Oprávnění uživatele, jež mu náleží povinně ze zákona, zůstávají nedotčena v rámci konkrétního právního řádu platného pro příslušné území. Fujitsu neodpovídá za škodu, která přímo nebo nepřímo vyplývá z používání staženého datového souboru. 

6. Důležité sdělení o počítačových virech

Přestože Fujitsu vynakládá veškeré úsilí, aby webové stránky Fujitsu neobsahovaly viry, nemůže Fujitsu poskytnout žádnou záruku, že stránky nebyly virem napadeny. Pro svou vlastní ochranu provede uživatel před stažením jakékoliv informace, softwaru nebo dokumentu nezbytné kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření a použije antivirový scanner.

7. Pravidla používání hesel a odpovědnost

Je čistě na vlastní odpovědnosti uživatele, aby zabezpečil hesla a předcházel jakémukoliv pochybení ve vztahu k používání těchto hesel, která mohl obdržet za účelem používání webu. Pokud uživatel zjistí, že jeho heslo bylo neúmyslně zpřístupněno neoprávněné a/nebo třetí osobě, nebo že existuje riziko zneužití hesla, musí o tom neprodleně Fujitsu informovat. Fujitsu následně přijme veškerá opatření k zablokování dotčeného hesla. Bez ohledu na výše uvedené Fujitsu nenese smluvní ani mimosmluvní odpovědnost, ani neodpovídá podle žádné jiné právní teorie, která by mohla být považována za použitelnou, za jakoukoliv škodu vzniklou na základě zneužití jakéhokoliv z osobních hesel, s výjimkou případů, kdy bylo takové zneužití způsobeno úmyslným anebo hrubě nedbalým jednáním zaměstnance Fujitsu anebo třetí strany jednající v zastoupení Fujitsu. Fujitsu si nadto vyhrazuje právo kdykoliv a bez nutnosti uvést jakýkoliv konkrétní důvod zrušit nebo omezit práva uživatele na přístup do té části webových stránek, která je chráněna heslem, a to blokováním jeho uživatelských údajů.

8. Omezení odpovědnosti

Fujitsu neodpovídá za žádné následné škody, zejména za ušlý zisk, zrušení provozu, přerušení provozu, ztrátu dat, ledaže by taková odpovědnost byla povinná ze zákona. Tam, kde podle zákona odpovědnost vyloučena nebo omezena být může, avšak ještě nebyla vyloučena nebo omezena na jiném místě těchto podmínek, je omezena do výše 10 000 EUR za škodnou událost, nejvíce však do celkové výše 50 000 EUR.

9. Soudní příslušnost / Rozhodné právo

Webové stránky Fujitsu jsou provozovány a spravovány pouze v zemích a pro země, ve kterých má Fujitsu obchodní sídlo. Fujitsu nezaručuje, že informace, software a/nebo dokumenty na webové stránce Fujitsu jsou vhodné a dostupné ke zhlédnutí nebo stažení na místech v jiných zemích po celém světě. Pokud uživatelé vstoupí na webové stránky Fujitsu z jiných zemích, jsou sami výhradně odpovědní za respektování místních zákonů. Přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentům na webových stránkách Fujitsu ze zemí, kde je takový obsah nezákonný, je výslovně zakázán.

Tyto Podmínky použití se řídí českým právem. Pokud je povoleno sjednat mezi stranami místo příslušného soudu, je místem soudní příslušnosti ke sporům vzniklým z těchto Podmínek použití anebo ve spojení s nimi Česká republika.