GTM-MGX65ZP
Skip to main content
FIND
vol25-2

Vol.25 No.2/No.3 2007

本期內容

技術漫談

 • 適用於嵌入式系統的小型熱敏印表機
  FTP-600系列 (960 KB)

新產品

 • 支援HD影像、低耗電的H.264方式編解碼器LSI
  MB86H50 (989 KB)
 • 面向高性能白色家電的32位微控制器
  MB91480系列 (1.35 MB )
 • 強電介質記憶體2M位(×8/×16)FRAM
  MB85R2001/MB85R2002 (1.26 MB )
 • 大螢幕液晶顯示幕用、有分級電壓生成電路的6通道DC/DC轉換器IC
  MB39C307A (1.01 MB )
 • 支援第3.5代移動電話的電源放大器用電源IC
  MB39C018 (1.03 MB )