Kammar- kollegiet avtal

Ramavtal mellan Fujitsu och Kammarkollegiet

IT-drift Större

Avtal : Kammarkollegiet IT-drift Större för myndigheter med mer än 400 användare
Avtalsperiod : 2017-11-14 - 2024-11-13
Avtalsnummer : 96-40-2015-306

Kammarkollegiet Sigill

Ramavtalsområdet IT Drift Större omfattar tjänster för faserna införande, drift och avveckling. Dessa tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtagande. Tjänsterna delas in i områdena bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster i enlighet med bilden bredvid. Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bas- och tilläggstjänster. Tilläggs- och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.

Kammarkollegiet

Tjänstebeskrivningar

Datalagring Arkivering och Säkerhetskopiering

Fujitsu erbjuder tillförlitlig lagringskapacitet enligt kundens aktuella behov av prestanda, produktivitet och skalbarhet. Vi ansvarar för att anskaffa, hantera och underhålla lagringskapaciteten.

Kunden betalar endast för tilldelad lagringskapacitet och slipper investera i maskinvara. Fuijtsu tar ansvaret för att tillhandahålla och utveckla tjänsten, så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Tjänsteutbudet är flexibelt skalbart uppåt och nedåt. Kunden kan välja till nya tjänster i takt med att behoven ändras. Därmed ser vi till att IT-miljön inte är ett hinder för nödvändiga förändringar i verksamheten.

Tjänstens innehåll:

 • Diskkapacitet
 • Kapacitet för säkerhetskopiering
 • Filtjänst

IT Arbetsplatshantering

Tjänsten IT-Arbetsplatshantering tillhandahålls av Fujitsu på kundägda eller våra PC. Med den här tjänsten ser vi till att Kundens IT-arbetsplats (slutanvändarnas datorer och i vissa fall periferienheter) alltid är uppdaterad med aktuella applikationer, säkerhetssystem och funktioner enligt överenskomna policys som uppfyller kundens affärsbehov

Tjänstens innehåll:

 • Tjänstemodul för distribution av programvara och Microsofts säkerhetsuppdateringar.
 • Tjänstemodul för filsynkronisering.
 • Tjänstemodul för kryptering.
 • Tjänstemodul för datorsäkerhet.

Livscykelhantering av hårdvara

Med Tjänsten Livscykelhantering av hårdvara får kunden kontroll över sina kostnader och enkla metoder för att hantera inköp och att ersätta produkter över tiden. Målet är att standardisera kundens hårdvarumiljö med hjälp av lämpliga produktpaket som möjliggör en komplett och effektiv livscykelhantering.

Med bastjänsten erhåller användarna ett produktpaket som är anpassat efter deras behov. Med ersättningshanteringstjänsten ser Fujitsu till att produktpaket ersätts efter behov, data tas om hand på ett säkert sätt när produkter tas ur bruk och sköter finansiell hantering enligt avtal. Ersättnings- och livscykeltjänsten är oberoende av hårdvarans tillverkare.

Tjänstens innehåll:

 • Tjänstemodul för livscykelhantering
 • Tjänstemodul för beställningsportal
 • Tjänstemodul för finansieringslösning

Managed Applications

Fujitsu tillhandahåller övervakning och förvaltning av tjänster för kundens applikationer. Vi ansvarar även för det som avtalats gällande applikationsövervakning, förvaltning och tillgänglighet.

Fujitsu övervakar systemen inom angivna SLA. Vid eventuella situationer där fel uppstår, skall Fujitsus specialister återupprätta applikationens servicenivå enligt angivet SLA.

Med den här tjänsten har kunden tillgång till specialistresurser på efterfrågan. Detta frigör kundens egen personal från övervakning program och administrativa uppgifter, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Tjänstens innehåll:

 • Standard Applikationsdrift
 • Applikationsdrift AOM nivå 1
 • Applikationsdrift AOM nivå 2
 • Applikationens tillgänglighet
 • Automatisering och integration
 • Monitorering av tillgänglighet - End-to-end
 • Monitorering av webbsajtens tillgänglighet

Nätverk som tjänst

Fujitsu tillhandahåller ett skalbart nätverk som en tjänst som uppfyller kundens prestanda-, tillgänglighets- och tillväxtbehov, samt ansvarar för övervakning och hantering av den tilldelade kapaciteten. Vid nätverk som en tjänst betalar kunden bara för den kapacitet man faktiskt använder, och slipper tidskrävande upphandlingar och dyra investeringar. Fujitsu tar ansvar för tillhandahållande och utveckling av tjänsten, så att kunden i stället kan fokusera på sin verksamhet.

När kundens behov förändras kan kapaciteten enkelt minskas eller ökas, och nya tjänster läggas till. På så sätt ser vi till att IT-miljön inte är ett hinder vid nödvändiga förändringar i verksamheten.

Tjänstens innehåll:

 • WLAN-tjänst
 • Internettjänst
 • Brandväggstjänst
 • Lastbalanseringstjänst
 • 802.1x-autentiseringstjänst
 • WAN Services

Samverkan och rapportering

Syftet med samverkansmodellen är att tillse att frågor, problem och möjligheter på alla nivåer tas upp och hanteras på ett lämpligt sätt för båda parter.

Samverkansmodellen ska också ge en effektiv styrning av Tjänsterna. För att täcka in alla dessa aspekter är samverkansmodellen indelad i tre nivåer: strategisk, taktisk och operativ.

Strategisk nivå
Denna nivå ger strategisk och visionär styrning av tjänsteleveransen samt av förhållandet mellan Kunden och Fujitsu. Detta är också normalt sett den sista eskaleringspunkten för problem parterna emellan.

Taktisk nivå
På denna nivå tas ansvar för att Avtalet och Tjänsteleveransen är långsiktigt hållbar genom att utvärdera och föreslå viktiga ändringar av Avtalet och Tjänsterna utifrån framtagna prognoser. Här rapporteras resultat från eventuella kundnöjdhetsmätningar samt Tjänsteleveransens utfall mot överenskomna servicenivåer ackumulerat under en längre period.

Operativ nivå
På operativ nivå hanteras de dagliga frågor som uppstår vid hanteringen av Avtalet och den löpande leveransen av Tjänsterna. Mindre justeringar av Avtalet tas om hand, rapportering mot avtalade servicenivåer samt framtagning av förslag och beslut kring operativa åtgärder tas fram. Utöver dessa mötes forum kan ytterligare mötes forum etableras utifrån kundens behov och dessa mötes forum etableras under Transformation projektet och dokumenteras i Samverkanshandboken.

Server som tjänst

Fujitsu tillhandahåller en skalbar serverkapacitet som ska motsvara kundens prestanda-, tillgänglighets- och tillväxtbehov, samt ansvarar för övervakning och hantering av den tilldelade kapaciteten. Vid server som en tjänst betalar kunden bara för den kapacitet man använder, och slipper tidskrävande upphandlingar och dyra investeringar. Fujitsu ansvarar för tillhandahållandet och utvecklingen av tjänsten, så att kunden i stället kan fokusera på sin verksamhet.

När kundens behov förändras kan kapaciteten enkelt minskas eller ökas, och nya tjänster läggas till. På så sätt ser vi till att IT-miljön inte är ett hinder vid nödvändiga förändringar av verksamheten. En optimerad miljö ökar kundens konkurrenskraft.

Tjänstens innehåll:

 • Fysisk serverkapacitet.
 • Virtuell serverkapacitet.

Service Desk

Converged Service Desk är en tjänst som består av tre servicemoduler: Service Desk, Självbetjäningsportal och På-platsen-support. Service Desk är en kontaktpunkt för att tillhandahålla kundsupportjänster.

Tjänstens innehåll:

 • Service Desk är en central kontaktpunkt mellan användare och IT-tjänstehantering.
 • Självbetjäningsportal är en webbtjänstkanal som gör leverantörens tjänster tillgängliga för användarna oavsett tid och plats.
 • På-platsen-support ansvarar för ICT-miljötjänsterna som tillhandahålls i kundens lokaler. Det innefattar hantering av tjänstebegäranden, lösning av problemsituationer, installations- och ändringshantering och slutanvändarvägledning.

Unified Communications ink epost

Unified Communications är en tjänst för kundens interna och externa elektroniska kommunikation. Tjänsten ger avancerad, effektiv anslutning internt och mot olika externa grupper med användning av moderna verktyg.

Tjänstens innehåll:

 • Epost
 • Epost Transmission
 • Pushmail
 • Chatt och onlinemöten
 • Grupprogram (Sharepoint)
 • Kommunkationstjänter online (O365)

Utskrift

Fujitsus tjänst för utskriftshantering innebär att kundens skrivar- och multifunktionsmiljö kommer att förvaltas i enlighet med tjänstemodellen. Det här betyder att:

 • Fujitsu sköter hanteringen och utvecklingen av kundens skrivar- och multifunktionsmiljö
 • Kunden betalar bara för det man använder
 • Syftet med tjänsten är att optimera utskriftsmiljön och -policyn
 • Hårdvarumiljön utvecklas på ett sätt som ger leverantören möjlighet att övervaka och hantera den.

Exakt vad utskriftshanteringstjänsten och tillhörande driftsmodeller omfattar anpassas efter kundens utskrifts- och multifunktionsmiljö.

Tjänstens innehåll:

 • Utvärdering och design
 • Hantering av utrustningsbas
 • Logistik och utrustning
 • Slutanvändartjänster
 • Utskriftshantering

Fujitsus underleverantörer

Kontakta Fujitsu

Kontakta oss för mer information om hur vi arbetar med ansvar, miljö och hållbarhet.

Top of Page