Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Hållbar upphandling

Fujitsus inköpspolicy är baserad på samexistens och harmoni med våra leverantörer, rättvis och korrekt utvärdering samt främjande av aktiviteter inom socialt ansvar. Kraven på våra leverantörer är transparent mot våra värderingar, etiska regler och inställning till hållbarhet. I Fujitsus Globala inköpspolicys och guidelines finns beskrivet vilka krav som förväntas av våra leverantörer. Med dessa bedriver Fujitsu upphandling över hela världen.
Handboken "The Fujitsu Group Supply Chain CSR Guidebook" hjälper leverantörerna att förstå vad som förväntas av dem inom följande områden:

  • Miljöpåverkan och miljöledningssystem
  • Affärsetik och efterlevnad av lagar och förordningar
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt och Arbetsmiljö
  • Kvalitetsledningssystem, produktsäkerhet
  • Informationssäkerhet

Sedan år 2007 genomför Fujitsu årliga självutvärderingar bland leverantörerna baserat på checklistan i "Fujitsu CSR Deployment Guidebook for Suppliers". Här analyseras hur CSR-krav och uppförandekod efterlevs. Under förra verksamhetsåret genomfördes utvärderingar av ca 200 huvudleverantörer, över 90 % var aktivt engagerade i CSR aktiviteter.

Fujitsu har också etablerat en visselblåsarrutin, som är öppen för de anställda hos våra direktlevererande leverantörer.
Läs mer om samarbetet med våra leverantörer, konfliktmineraler m.m Supply Chain