Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Vårt samhällsengagemang

I Sverige tar vi vårt samhällsansvar genom att medverka i ett antal aktiviteter inom socialt ansvar och miljö. För svenska Fujitsu Sweden är det viktigt att delta ute i samhället för att uppmuntra mångfald och motverka diskriminering. Vi vill också bidra till att nå FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalet COP21 strävan om 1.5 graders-målet.

My Dream Now – Integrerande samverkan mellan skola och arbetsliv

Fujitsu är regional partner i Stockholmsområdet till My Dream Now, som riktar sig till högstadieelever i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten My Dream Now grundades 2011 och drivs av ett socialt företag utan vinstintresse.

Samarbetet innebär att Fujitsuanställda utbildas till klasscoacher, som träffar elever i utvalda skolor vid fyra tillfällen under ett läsår, tillsammans med andra coacher från partners i olika branscher och från högskolor.

Coacherna inspirerar och utbildar unga elever kring hur arbetsmarknaden fungerar, och hjälper till att öppna dörrar till deras framtida yrkeskarriärer. Partnerföretagen arrangerar även studiebesök under terminerna och andra anpassade program för att ge praktisk kunskap.

Mer information om My Dream Now

Womentor - Jämställdhet för ledande befattningar

Fujitsu medverkar i Womentor, ett initiativ från IT & Telekomföretagen. Womentor- programmet är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbetat systematiskt för att öka antalet kvinnliga chefer. Som medlem medverkar vi ett mentorprogram för potentiella kvinnliga ledare samt sätter upp mätbara mål för att uppnå ökad andel kvinnor i ledande position.

Mer information om Womentor

Hello World

Fujitsu Sweden är ansluten som partner till organisationen Hello World! Det råder brist på arbetskraft inom IT-industrin, särskild inom design och programmering. Hello World vill tända minst 20.000 nya IT-stjärnor till 2023 genom att engagera IT-intresserade ungdomar i bl.a. utbildningsläger. Hello World! arbetar tillsammans med universitetsstudenter, som verkar som instruktörer och Partners som bidrar med expertis och resurser till verksamheten. Utbildning sker i form av ”camps” och ”meet ups”. Vi vill genom vårt partnerskap göra det möjligt för unga digitala talanger att utveckla sin förmåga och upptäcka nya möjligheter. Vi vill också bidra till att bygga upp framtida viktig kompetens. Fujitsu Sweden har, under 2018, bidragit med två stipendier. Stipendiaterna fick under en sommarvecka delta i Hello Worlds populära programmeringsläger och delta i ett års Hello World! Meet Ups. Fujitsu arrangerade en Meet Up i oktober 2018. 70 barn- och ungdomar var inbjudna till vårt kontor I Göteborg för kunskapsöverföring och workshops.

Mer information om Hello World!

InfraSweden2030

År 2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Fujitsu Sweden är medlem i InfraSweden2030 som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. InfraSweden2030 administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in.

Mer information om InfraSweden2020

AI Innovation of Sweden

Fujitsu Sweden är en Founding Partner till AI Innovation of Sweden, ett nationellt och neutralt initiativ har ambitionen att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. AI Innovation of Sweden tillhandahåller resurser, kunskap, data och kapacitet som kommer att öka takten i tillämpad AI-forskning och innovation. Genom branschöverskridande samarbete och samlokalisering vill organisationen skynda på tillämpning av AI.

Mer information om AI Innovation of Sweden

Rädda Barnen

Rädda BarnenFujitsu bidrar med en donation till Rädda Barnen årligen, i samband med jul.

Ansvar för klimatet

Vi tar vårt samhällsansvar för klimatet och den strävan om att nå 1.5 graders-målet enligt Parisavtalet COP21, genom att arbeta med olika klimatfrämjande åtgärder. Läs mer under Vårt miljöarbete

Volontärarbete - gemensamt engagemang

Flera av våra medarbetare utför idag volontärarbete på sin fritid och bidrar med medel till olika välgörenhetsorganisationer, det är vi mycket stolta över. Fujitsus medarbetare har också möjlighet till volontärarbete under sin arbetstid t.ex. i samarbetet med My Dream Now där ca 10 medarbetare medverkar som volontärer. Fujitsu i Göteborg stödjer också en hjälporganisation med ett stort antal volontärer.

IT & Telekomföretagen medlemskap

Medlemskapet i IT&Telekomföretagen innebär att vi är bundna till kollektivavtal som IT&Telekomföretagen har tecknat om löner och allmänna anställningsvillkor. Avtalet är tecknat med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Jusek och SEKO; Medlemskapet innebär också att vi står bakom IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper som baseras på internationella och nationella överenskommelser och konventioner samt nationella lagar och förordningar inom mångfald, arbetsmiljö och villkor, hållbar utveckling, datasäkerhet och affärsetik.