Tiedonhallintaratkaisut voitelevat koko yhteiskunnan rattaita

CaseM

Sähköinen allekirjoitus
Information Browser

CaseM-tiedonhallintaratkaisu

CaseM-tiedonhallintapalvelut

Tiedonhallinnan toimintaympäristö muuttuu, kun työvoima vähenee ja verkostoituu. Samalla viranomaisten, yritysten ja kansalaisten välinen yhteistyö lisääntyy. Toiminnan tehostaminen edellyttää myös asioiden käsittelyssä aiempaa suurempaa tehokkuutta.

Jatkossa tieto syötetään kerran ja sitä käytetään uudelleen tehokkaasti ja paikkariippumattomasti. Asiakirjakeskeisyys vähenee ja dokumentti tai asiakirja käsitteinä laajenevat. Jatkossa perinteisten toimistotyökaluilla tuotettujen asiakirjojen lisäksi asiakirja voi muodostua automaattisesti tallennetun tiedon perusteella. Asiakirjoja syntyy myös esimerkiksi sähköisen keskustelun tai videoinnin tuloksena.

Tuki päätöksenteolle

Järjestelmän on pystyttävä automatisoimaan nykyisiä rutiinitoimintoja. Tällainen rutiinitoiminto voi olla esimerkiksi vastaanotetun tiedon liittäminen valmistelussa olevaan asiaan. Myös asiantuntijan työkuorma kevenee, kun järjestelmä esittää selkeitä yhteenvetoja siitä, mihin asioihin on vastaanotettu uutta tietoa. Näin muutoksia ei tarvitse tutkia asia kerrallaan. Lisäksi järjestelmän tulee tukea päätöksentekoa – olipa kyseessä sitten viranomaispäätös, asiantuntijan tekemä päätös tai kokouksessa tehty päätös äänestämällä.

» Watch the video in English

Etäkokoukset omalta sohvalta

Työnteon mallit ovat muuttumassa. Yhä useammin työntekijät tekevät töitä muualta kuin toimistolta ja eätyö on nyt muodostunut normaaliksi työtavaksi suurelle osalle työssäkäyvistä. Osa yhteiskunnan toimielimistä ja niiden päätöksenteko tarvitsee tuekseen kuitenkin normaaleja yhteydenpitovälineitä tehokkaampia ja luotettavampia ratkaisuja. CaseM-tiedonhallintapalvelu ja erityisesti siihen sisältyvä kokoussovellus tukevat etätyötä ja sähköisten kokousten järjestämistä. Sen avulla onnistuvat

  • kunnan päätöksentekoelimien kokousten järjestäminen etänä,
  • äänestysprosessit sekä
  • sähköinen allekirjoittaminen turvallisesti ja luotettavasti.

Kuntalaki (410/2015) antaa laajat mahdollisuudet paikasta riippumattomalle päätöksenteolle. Tällöin myös esimerkiksi etätyössä olevat voivat osallistua kuntien päätöksentekoon. CaseM tarjoaa myös ratkaisun hakemusten tekoon ja niiden käsittelyyn. Tarvittaessa koko asiointiprosessi voidaan hoitaa sähköisesti CaseM:n kautta. Tällöin manuaaliset työvaiheet vähenevät ja päätöksenteko nopeutuu. Samalla käyttöön tulee turvallinen ja helppokäyttöinen pääsy järjestelmien tietovarastoon.

Lisäksi CaseM edistää viranomaisten, yritysten ja kansalaisten välistä yhteistyötä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden sähköiseen asiointiin ja viestimiseen niin kuntalaisten kuin organisaation henkilöstönkin kanssa.

SÄHKE2-sertifioitu ratkaisu
CaseM-tiedonhallintaratkaisulle on myönnetty kolme SÄHKE2-sertifikaattia. Sertifikaatit osoittavat, että ratkaisu täyttää tietyt julkishallinnon edellyttämät kriteerit. Sertifiointiauditoinnissa tarkistetaan ratkaisun lisäksi kehityksen menetelmiä, testausta ja dokumentaatiota.

Koronakorvaukset nopeasti Valtiokonttorista

Fujitsu oli mukana kehittämässä Valtiokonttorille uutta digitaalista palveluprosessia koronakorvaushakemusten käsittelyyn keväällä 2020. Palvelu kehitettiin eri osapuolten sujuvalla yhteistyöllä vain kuudessa viikossa. Palvelun ansiosta Valtiokonttori pystyy käsittelemään korvaushakemukset ja maksamaan korvaukset annetussa aikataulussa sekä raportoimaan ajantasaisesti tukien maksamisesta.

Asiointipalvelu hyödyntää eri viranomaisilta tulevaa digitaalista tietoa kuten Verohallinnon tietoja hakijan yrityksen liikevaihdosta ja maksetuista palkoista. Lisäksi kehitettiin raportointipalvelu, joka kokoaa tiedot tukien maksatuksesta ja toiminnan edistymisestä Valtiokonttorin verkkosivuille.

CaseM parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua

Fujitsun CaseM-järjestelmäkokonaisuuden suunnitteluvaiheessa on huomioitu tiedonhallinnan korkean tason vaatimukset. Näin CaseM:sta on muodostunut valmis, konfiguroitava, moderni ja modulaarinen sovellus, joka helpottaa ja nopeuttaa asiantuntijoiden työtä.

CaseM-järjestelmän modulaarisuuden ansiosta voit ottaa käyttöön juuri ne moduulit, joita liiketoimintaprosessisi edellyttää. Kun tiedonhallinnasta tulee vaivattomampaa, eikä asioiden etenemistä järjestelmässä tarvitse enää seurata niin tarkkaan, vapautuu enemmän voimavaroja itse päätöksentekoon.

Tiedotteet

M-FilesÄlykästä tiedonhallintaa M-Filesin kanssa

Tarjoamme kumppanimme M-Filesin kanssa ratkaisuja yleisestä tiedostojenhallinnasta laskujenkäsittelyyn sekä sopimusten- ja projektinhallintaan. Ratkaisut sisältävät työkalut myös tehokkaaseen etätyöskentelyyn. Tarjoamme lisäksi integraatiot asiakkaiden käyttämiin alustoihin ja sovelluksiin, kuten Microsoft 365:een, SharePointiin, Outlookiin, Salesforceen ja Google Workspaceen. Tämän ansiosta työnkulut ovat yhtenäisiä ja tietoa voidaan hallinnoida ja käyttää suoraan niistä sovelluksista, joita henkilöstö käyttää työssään päivittäin. empty

Kysy lisätietoja tiedonhallinnan palveluistamme

Myynnin yhteystiedot p. +358 29 302 302

Top of Page