ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG CỦA FVL


1. Điều khoản chung

PO này sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản này trừ khi Nhà cung cấp ký một thỏa thuận riêng biệt với FVL và ý định của các bên là các điều khoản của thỏa thuận riêng biệt đó sẽ điều cỉnh việc cung cấp các Hàng hóa và/hoặc các Dịch vụ, trong trường hợp này thì PO sẽ được điều chỉnh bởi thỏa thuận này. Tất cả các điều khoản khác bị từ chối và sẽ không ràng buộc FVL theo bất kỳ hình thức nào. Những Điều khoản này sẽ đi cùng với Đơn đặt hàng (bao gồm cả các Phụ lục của nó) điều chỉnh việc mua các Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản và PO, PO sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Định nghĩa

”Thông tin bảo mật” là bất kỳ thông tin nào liên quan đến những vấn đề kinh doanh, phát triển, các bí mật kinh doanh, bí quyết, nhân sự, các khách hàng, các nhà cung cấp, các bản vẽ, các đặc tính kỹ thuật, các thiết kế, các mô tả, thông tin thử nghiệm và hoạt động, thông tin và số liệu kỹ thuật và tất cả các thông tin khác được xác định một cách rõ ràng là bảo mật hoặc từ hoàn cảnh tiết lộ dường như là bảo mật hoặc thông tin độc quyền. “Ngày giao hàng” là ngày giao Hàng hóa hoặc Dịch vụ như quy định trong PO hoặc được sự thống nhất giữa các bên bằng văn bản. “Tài liệu” là các tài liệu được Nhà cung cấp cung cấp bằng văn bản phụ thuộc vào việc sử dụng các Hàng hóa hoặc Dịch vụ. “Sự kiện Bất Khả kháng” là các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn tới việc từ chối hoặc thu hồi giấy phép, tranh chấp công nghiệp, không thể có được nguyên vật liệu, các cuộc đình công của người lao động của một bên thứ ba, hỏa hoạn, chiến tranh, thiên tai, kiểm soát của Chính phủ, lỗi mạng internet hoặc mạng viễn thông công cộng, tấn công tin tặc, từ chối tấn công dịch vụ, virút hoặc tấn công hoặc lây lan phần mềm độc hại, mất điện. ”Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam (FVL)” là công ty FVL- bên ban hành PO này. “Quyền sở hữu trí tuệ” là bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế đã đăng ký, các đơn đăng ký cho bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nêu trên, quyền tác giả, quyền thiết kế, các quyền cơ sở dữ liệu, bí quyết, thông tin bảo mật, tên thương mại và kinh doanh và/hoặc tên miền và bất kỳ các quyền được bảo vệ tương tự khác (dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) ở bất cứ nước nào. “Dữ liệu cá nhân” là dữ liệu, dù thật hay không về một cá nhân người có thể được xác định từ dữ liệu hoặc thông tin khác mà FVL có hoặc có thể tiếp cận được. “Giá” là số tiền mà FVL sẽ thanh toán theo PO. ”Sản phẩm” là các sản phẩm được quy định trong Đơn đặt hàng này sẽ được Nhà cung cấp cung cấp. “PO” là một mẫu Đơn đặt hàng và bất kỳ phụ lục nào liên quan đến Đơn đặt hàng hoặc những hạng mục khác được tham chiếu theo Đơn đặt hàng này nhưng ngoại trừ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bán hoặc mua hàng được in nào khác hoặc hình thức văn bản khác. “Dịch vụ” là bất kỳ (các) dịch vụ nào được định nghĩa trong PO được Nhà cung cấp cung cấp, bao gồm  nhưng không giới hạn tới tùy biến, lắp đặt, chạy thử, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và đào tạo. “Nhà cung cấp” là người nhận PO này. “Các điều khoản” là những Điều khoản và Điều kiện mua hàng (Sản phẩm và các Dịch vụ liên quan).  “Thời hạn bảo hành” là thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ lần cuối cùng nghiệm thu, giao hàng hoặc lắp đặt các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ trừ phi có quy định khác trong Đơn đặt hàng. 

3. Chấp nhận PO

Nhà cung cấp đã đọc và hiểu các Điều khoản và đồng ý rằng việc chấp nhận bằng văn bản của Nhà cung cấp hoặc việc bắt đầu bất kỳ công việc, giao hàng của bất kỳ (các) Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào, bất kể điều nào đến sớm hơn, sẽ cấu thành nên việc Nhà cung cấp chấp nhận PO và các Điều khoản.

4. Thay đổi PO

FVL có thể, bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào, thay đổi Ngày Giao hàng, số lượng hoặc loại (các) Sản phẩm hoặc (các) Dịch vụ mà không phải trả bất kỳ chi phí bổ sung hoặc trách nhiệm pháp lý nào.

5. Hủy PO

FVL bảo lưu quyền hủy bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của PO vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

6. Giá, Giao hàng, Quyền sở hữu và Rủi ro mất mát

Giá sẽ được thanh toán theo đồng tiền được quy định trong PO, và có hiệu lực tuân thủ theo điều kiện Giao Đã nộp thuế (DDP) đến điểm giao hàng, Incoterms © 2010. Nhà cung cấp với chi phí của mình sẽ giao tất cả Sản phẩm và/hoặc các Dịch vụ không bị hư hại đến địa điểm giao hàng như quy định trong PO, trong giờ làm việc bình thường của FVL trừ khi có thông báo khác bằng văn bản của FVL. Nhà cung cấp sẽ đảm bảo rằng mô tả Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ, số lượng Sản phẩm, số PO và, nếu áp dụng, mã sản phẩm (part numbers) và các bản sửa đổi, có thể nhìn thấy rõ ràng khi giao hàng. Giá bao gồm các phí, và chi phí, bao gồm các chi phí liên quan đến đi lại, ăn ở, đóng gói thích hợp liên quan đến việc thực hiện PO. Trong trường hợp và chỉ với phạm vi có sự không thống nhất giữa các Điều khoản và Incoterms® 2010, các Điều khoản này sẽ được áp dụng. Nhà cung cấp, khi thích hợp, bằng chi phí của mình chuẩn bị và trình cho FVL tất cả các tài liệu và bản vẽ, nếu có, theo yêu cầu của PO này. Quyền sở hữu đối với các Sản phẩm chuyển giao cho  FVL khi giao hàng. Nhà cung cấp cam kết chính sách giá là tốt nhất toàn cầu dành cho FVL. Nếu các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ được thực hiện dành riêng cho FVL, chính sách giá tốt nhất này được áp dụng bằng cách so sánh với dịch vụ/sản phẩm tương tự nhất được Nhà cung cấp cung cấp.

7. Thuế

Giá bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và các loại thuế tương tự áp đặt bởi bất kỳ cơ quan chính phủ trong nước hoặc nước ngoài liên quan đến việc bán Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ. Trong trường hợp bất kỳ thuế nhà thầu nào theo quy định của cơ quan chính phủ trong nước hoặc nước ngoài đối với Giá, FVL sẽ khấu trừ các thuế từ Giá và trả số tiền còn lại cho Nhà cung cấp mà không có nghĩa vụ tăng khoản thanh toán hoặc trả cho Nhà cung cấp bất kỳ khoản khấu trừ nào.

8. Bảo đảm về Giá

Giá được ấn định vào ngày của PO trừ khi có thay đổi giữa FVL và Nhà cung cấp bằng văn bản. Tuy nhiên, Nhà cung cấp sẽ thực hiện giảm giá cho FVL trước khi giao hàng nếu có chính sách giảm giá, bao gồm nhưng không giới hạn, giá trong danh mục giá tiêu chuẩn của Nhà cung cấp cho các Sản phẩm và/hoặc các Dịch vụ.

9. Hóa đơn và Thanh toán

FVL sẽ gửi các hóa đơn mô tả Giá, thuế hàng hóa và dịch vụ và các loại thuế áp dụng khác có liên quan đến PO và số mục hàng đến địa chỉ ghi trên PO hoặc FVL chỉ định khác. Nhà cung cấp sẽ phát hành hóa đơn như sau (i) khi giao Sản phẩm hoặc nghiệm thu các Dịch vụ dự án đối với Sản phẩm hoặc Dịch vụ dự án; và (ii) hàng tháng trừ khi được chỉ định khác trên PO đối với Dịch vụ trên cơ sở liên tục. Thanh toán cho Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ được giao và nghiệm thu sẽ được FVL thanh toán cho Nhà cung cấp theo thời hạn thanh toán được quy định tại PO kể từ ngày nhận được hóa đơn. FVL sẽ được quyền khấu trừ bất kỳ khoản nợ nào của Nhà cung cấp đối với FVL vào bất kỳ khoản phải trả nào của FVL theo PO này.

10. Sản phẩm hoặc Dịch vụ bị lỗi hoặc không đúng chức năng

Nếu bất cứ lúc nào sau khi FVL nhận được Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ, Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ đó được phát hiện là có lỗi hoặc không đúng chức năng, FVL sẽ nộp báo cáo về các khuyết tật cho Nhà cung cấp và Nhà cung cấp, với chi phí của mình và trong thời hạn được quy định bởi FVL (nếu không quy định thì không được chậm trễ), thay thế hoặc sửa các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ bị lỗi hoặc không phù hợp. FVL có thể chấm dứt PO này và/ hoặc thay thế hoặc sửa các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ này bằng các các bên khác và trong các trường hợp này sẽ yêu cầu Nhà cung cấp thanh toán các chi phí hoặc thiệt hại do đó gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Việc sử dụng, kiểm tra hoặc thanh toán trước cho Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ sẽ không phải là tuyên bố ngụ ý chấp nhận các Sản phẩm và/Dịch vụ của FVL.

11. Chậm trễ và Phạt vi phạm

Thời gian là quan trọng liên quan đến thời gian hoặc giai đoan bàn giao, thực hiện hoặc hoàn thành PO. Nhà cung cấp phải thông báo ngay cho FVL về bất kỳ sự trì hoãn dự kiến hoặc thực tế nào. Nhà cung cấp phải thanh toán cho FVL khoản phạt tương đương 0,5% của Giá đối với mỗi ngày trì hoãn, nhưng tổng mức phạt không vượt quá 8% của Giá. FVL có quyền khấu trừ bất kỳ khoản phạt nào vào bất kỳ hóa đơn nào của Nhà cung cấp. Thanh toán các khoản phạt không phải là khoản duy nhất và độc quyền cho sự chậm trễ và FVL theo quyết định của mình có quyền yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào khác mà FVL có quyền theo Điều khoản và theo luật pháp. FVL có quyền chấm dứt PO nếu bất kỳ sự chậm trễ nào vượt quá 10 ngày làm việc, và việc chấm dứt như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của FVL đối với các khoản phạt.

12. Bảo hành

Nhà cung cấp đảm bảo rằng (i) các Sản phẩm và tất cả thay thế là mới, và không phải là tài sản thế chấp, gán nợ, lợi ích an ninh, và các khiếu nại khác phát sinh do lỗi của Nhà cung cấp (ii) Dịch vụ được thực hiện một cách chuyên nghiệp, với tất cả các kỹ năng và quan tâm hợp lý, ít nhất là theo tiêu chuẩn công nghiệp bởi những nhân viên được đào tạo một cách thích hợp và có kinh nghiệm (ii) từ Ngày Giao hàng và trong suốt Thời hạn Bảo hành, các Sản phẩm phải phù hợp với mô tả và các đặc điểm khác nêu trong PO và các Điều khoản, có chất lượng đạt yêu cầu và phù hợp với mục đích của nó và không có các khiếm khuyết về vật liệu, tay nghề và cài đặt; (iv) nếu bất kỳ Sản phẩm nào có khiếm khuyết được phát hiện ra trong Thời hạn bảo hành, FVL có thể, mà không phương hại đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác có thể có, yêu cầu Nhà cung cấp với chi phí của họ và không chậm trễ, sửa chữa hoặc thay thế các Sản phẩm khiếm khuyết (theo sự lựa chọn của FVL) để đảm bảo rằng các Sản phẩm tuân theo PO và các Điều khoản; và (v) Khi cung cấp các Dịch vụ, Nhà cung cấp sẽ hợp tác với FVL, đại lý, nhà thầu phụ và bất kỳ bên thứ ba theo sự chỉ định của FVL. Nhà cung cấp sẽ  đảm bảo rằng các Dịch vụ phù hợp với mô tả dịch vụ được quy định trong PO và đạt được các mức độ dịch vụ được thoả thuận trong PO.

13. Ngừng cung cấp

Trong 5 năm sau khi bàn giao các Sản phẩm và/hoặc nghiệm thu Dịch vụ, Nhà cung cấp đảm bảo thực hiện bảo dưỡng cần thiết và thích hợp, sửa chữa, thay đổi kỹ thuật, và những vấn đề tương tự và  sẽ duy trì linh kiện cần thiết để sửa chữa theo giá hiện hành của Nhà cung cấp hoặc chi phí hợp lý về mặt thương mại khác, tùy theo mức phí nào thấp hơn. Sau khoảng thời gian 5 năm này, Nhà cung cấp sẽ (i) gửi thông báo bằng văn bản trước không ít hơn 6 tháng nếu có ý định không còn cung cấp các Dịch vụ hoặc Sản phẩm như vậy nữa, và (ii) cung cấp FVL tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết, dù có hoặc không thuộc quyền sở hữu hoặc bí mật, cần thiết để cho phép FVL bảo dưỡng và sửa chữa các Sản phẩm này, hoặc trực tiếp hoặc thông qua một hoặc nhiều nhà thầu phụ mà không cần xin ý kiến của Nhà cung cấp.

14. Phần mềm nhúng trong Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ

Trong trường hợp Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ bao gồm bất kỳ phần mềm nhúng nào và/hoặc khi và trong phạm vi mà bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào tồn tại trong Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ, Nhà cung cấp bảo đảm và tuyên bố rằng Nhà cung cấp đã có được tất cả các sự đồng ý, quyền, quyền sở hữu và giấy phép để bán hoặc chuyển nhượng các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ sang FVL cho mục đích sử dụng của FVL hoặc để phân phối và/hoặc cho phép các bên thứ ba sử dụng mỗi bản sao của phần mềm nhúng đó và tạo các bản sao khác cần thiết để hỗ trợ mục đích sử dụng. Các điều khoản nêu trên bao gồm bất kỳ phần mềm mã nguồn mở hoặc các thành phần phần mềm của bên thứ ba được tích hợp vào hoặc được cung cấp cùng với Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ. Nhà cung cấp tiếp tục đảm bảo rằng Nhà cung cấp đã thực hiện và liên tục hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ áp dụng nào liên quan đến phần mềm mã nguồn mở hoặc các thành phần phần mềm của bên thứ ba được tích hợp vào hoặc được cung cấp cùng với Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ.

15. Bồi thường quyền sở hữu trí tuệ

Nhà cung cấp đảm bảo và tuyên bố rằng (i) Nhà cung cấp sở hữu hoặc đã đạt được các giấy phép phù hợp hoặc các quyền đối với các Quyền Sở hữu Trí tuệ cần thiết trong các Sản phẩm, Dịch vụ và Tài liệu, và (ii) việc bán các Sản phẩm, Dịch vụ và Tài liệu và việc FVL sử dụng và phân phối chúng, không vi phạm các Quyền Sở hữu Trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Nhà cung cấp, bằng chi phí của mình có trách nhiệm bảo vệ, bồi thường và giữ FVL và những chi nhánh và các khách hàng của FVL (sau đây tại khoản này gọi chung là "Những người được bồi thường thiệt hại của FVL ") khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí, phí, thiệt hại hoặc các trách nhiệm khác, bao gồm cả chi phí tòa án và phí luật sư hợp lý và chi phí xét xử (sau đây gọi chung là “Chi phí”), phát sinh từ hoặc liên quan đến sự vi phạm hoặc vi phạm dự tính về bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào hoặc sử dụng lạm quyền hoặc sự sử dụng lạm quyền dự tính về bí mật thương mại hoặc các quyền độc quyền khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sản xuất, sử dụng, chuyển nhượng, bán hoặc phân phối khác  đối với bất kỳ Sản phẩm, Dịch vụ hoặc Tài liệu bởi Những người được bồi thường thiệt hại của FVL hình thành sự vi phạm hoặc sử dụng lạm quyền hoặc bị cấm. Nhà cung cấp, với chi phí và tùy thuộc vào quyết định riêng của mình, (a) mua cho tất cả những người được quyền nhận bồi thường của FVL quyền tiếp tục sử dụng, chuyển nhượng, bán, hoặc phân phối các Sản phẩm, Dịch vụ hay Tài liệu này, (ii) sửa đổi Sản phẩm, Dịch vụ hay Tài liệu để nó trở nên không vi phạm, trong khi đó vẫn tuân thủ các thông số kỹ thuật được áp dụng, hoặc (iii ) thay thế Sản phẩm, Dịch vụ hoặc Tài liệu này bằng một sản phẩm khác không xâm phạm, phù hợp với thông số kỹ thuật được áp dụng. Các quyền của những người được bồi thường thiệt hại của FVL theo Mục này sẽ không bị giới hạn về thời gian.

16. Tuân thủ pháp luật và Trách nhiệm xã hội

Trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo PO này, Nhà cung cấp phải tuân thủ (i) tất cả các luật, quy định, tiêu chuẩn nước sở tại và các chính sách của chính phủ, hướng dẫn, bộ quy phạm thực hành; và (ii) tất cả các hướng dẫn, chính sách, và các bộ quy phạm thực hành được quy định bởi FVL theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn ở những quy định tìm thấy tại trang web http://www.fujitsu.com/global/about/philosophy/. Nhà cung cấp sẽ không trao cho bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của FVL bất kỳ khoản tiền thưởng, đền bù, quà tặng, tiền thù lao, lợi ích cho các mục đích đảm bảo bất kỳ kinh doanh nào từ FVL hoặc gây ảnh hưởng đến người đó liên quan đến PO này. Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng nhân viên của mình không chấp nhận các khoản tiền thưởng đó bởi vì sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan, gây ra một xung đột lợi ích hay xuất hiện việc hối lộ hoặc vi phạm, liên quan đến những việc mua hàng được thực hiện theo Đơn PO này. Nhà cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ pháp luật liên quan đến chống hối lộ bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách của Hiệp ước OECD chống tham nhũng, Luật Thực hành Chống Tham nhũng Nước ngoài của Mỹ, Đạo luật Hối lộ của Anh 2010 and Luật Phòng chống Tham nhũng của Việt Nam ("Luật Chống Hối lộ được áp dụng"). Nhà cung cấp sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động, thực hành hoặc tiến hành nào cấu thành tội phạm theo Luật Chống Hối Lộ được áp dụng. Nhà cung cấp có trách nhiệm duy trì trong suốt thời hạn của PO này các chính sách và thủ tục riêng của bản thân để đảm bảo sự tuân thủ các Luật chống hối lộ được áp dụng và sẽ thi hành chúng khi thích hợp. Nhà cung cấp phải có trách nhiệm (a) không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động không tự nguyện dưới mọi hình thức; (b) đối xử với tất cả các nhân viên của mình bằng nhân phẩm và sự tôn trọng; (c) không phân biệt đối xử bất hợp pháp khi tuyển dụng và thực hiện thuê nhân viên; (d) cung cấp cho nhân viên của mình một nơi làm việc an toàn và lành mạnh; (e) không tha thứ hoặc được tham gia vào bất kỳ hình thức tham nhũng hoặc hối lộ nào; và (f) tuân thủ theo các quy định và tiêu chuẩn môi trường được áp dụng.

17. Kiểm soát xuất khẩu

Các bên công nhận rằng các Sản phẩm, Dịch vụ, Tài liệu tương ứng của chúng và các tài liệu khác cung cấp theo PO này có thể bị chi phối bởi luật và các quy định kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, Việt Nam và các nước khác. Nhà cung cấp bằng chi phí của mình có được tất cả các sự đồng ý và giấy phép có thể được yêu cầu theo thời gian theo luật và quy định của địa phương và theo các luật và quy định của bất kỳ quốc gia nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở những Quy định Quản lý xuất khẩu của Mỹ có thể ảnh hưởng hoặc điều chỉnh việc xuất khẩu này. Nhà cung cấp sẽ, theo yêu cầu, cung cấp cho FVL một bản sao của bất kỳ văn bản đồng ý hoặc chấp thuận nào cũng như bất kỳ số phân loại kiểm soát xuất khẩu nào, mã số thuế, xuất xứ và các thông tin khác theo yêu cầu hợp lý của FVL liên quan tới việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu tiếp theo của Sản phẩm, Dịch vụ và Tài liệu. Nhà cung cấp bảo vệ, trả tiền bồi thường và giữ cho Những người được bồi thường thiệt hại của FVL không bị thiệt hại bởi bất kỳ hoặc tất cả các Chi phí phát sinh từ sự vi phạm Điều khoản này do lỗi của Nhà cung cấp, đại lý, nhân viên của Nhà cung cấp hoặc của bất kỳ người nào khác mà  Nhà cung cấp gián tiếp chịu trách nhiệm cho các hành vi hay thiếu sót của họ.

18. Bảo hiểm

Trong khi thực hiện các nghĩa vụ của mình theo PO này (và trong giai đoạn 7 năm sau đó), Nhà cung cấp sẽ duy trì bảo hiểm thích hợp đối với tất cả các trách nhiệm có thể phát sinh theo PO này và bảo hiểm được yêu cầu phải duy trì của luật. Nhà cung cấp sẽ cung cấp FVL bằng chứng về các điều kiện bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo yêu cầu của FVL.

19. Xử lý và truy cập được phép vào Dữ liệu Cá nhân

Nhà cung cấp sẽ xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào có được có liên quan đến PO này chỉ với mục đích thực hiện các nghĩa vụ của mình theo PO này và phù hợp với hướng dẫn của FVL và tất cả các luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan. Nhà cung cấp phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng các Dữ liệu Cá nhân có được liên quan đến PO này được bảo vệ khỏi sự lạm dụng và mất mát, và những truy cập, sửa đổi và công bố thông tin trái phép, và chỉ có người có thẩm quyền của mình với một vai trò hợp pháp trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo PO này mới có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân. Nhà cung cấp không được chuyển nhượng, tiết lộ hoặc cho phép người nào truy cập, hoặc cho phép người nào chuyển nhượng, tiết lộ hoặc truy cập, ngoài thẩm quyền đối với Dữ liệu Cá nhân có được liên quan đến PO này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FVL.

20. Kiểm toán

Nhà cung cấp phải lưu giữ hồ sơ và tài liệu hỗ trợ của tất cả các giao dịch tài chính và phi tài chính theo PO này và tuân thủ các nghĩa vụ theo các Điều 16 và 17 trong hợp đồng này đủ để thực hiện kiểm toán hoàn chỉnh theo quy định của Điều này trong thời hạn 07 năm, hoặc lâu hơn nữa nếu theo yêu cầu của pháp luật. Nhà cung cấp phải, không tính chi phí bổ sung cho FVL, theo yêu cầu của FVL, cung cấp cho FVL và các kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài, thanh tra, quản lý và các đại lý hoặc đại diện khác của FVL, tại thời điểm hợp lý và trên cơ sở thông báo hợp lý vào trụ sở của Nhà cung cấp, truy cập vào môi trường của Nhà cung cấp (bao gồm cả hệ thống và mạng lưới), tiếp cận nhân viên Nhà cung cấp và tất cả các tài liệu liên quan đến PO này.

21. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Ngoài bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ tồn tại trước đó nào hoặc bất kỳ phần mềm mã nguồn mở nào, tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong bất kỳ tài liệu nào được tạo ra để thực hiện nghĩa vụ của mình theo PO này, sẽ thuộc về hoặc theo đây được chuyển hoặc chuyển nhượng cho FVL ngay lập tức khi được hình thành. Nhà cung cấp sẽ ký kết tất cả các văn bản và thực hiện các hành động cần thiết để thực hiện, hoàn thiện, ghi nhận, hoặc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của FVL.

22. Bồi thường cho FVL

Nhà cung cấp sẽ bồi thường cho FVL tất cả các Chi phí mà FVL có thể phải trả hoặc chịu trách nhiệm phát sinh từ i) Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ bị lỗi, bao gồm nhưng không giới hạn tới lỗi về tay nghề, thiết kế hoặc dịch vụ bị lỗi được Nhà cung cấp cung cấp ; ii) mất mát hoặc hư hỏng tài sản; iii) tử vong hoặc thương tích cho nhân viên; iv) bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba; hoặc (v) thiệt hại gây ra bởi không tuân thủ bất kỳ luật áp dụng nào,  hoặc do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của, Nhà cung cấp, nhân viên cấp cao, nhân viên, nhà thầu phụ và các đại lý của Nhà cung cấp.

23. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

Toàn bộ trách nhiệm cộng dồn của FVL đối với Nhà cung cấp về bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến từng PO vì vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc do cẩu thả (hoặc trách nhiệm dân sự khác) sẽ được giới hạn tối đa bằng Giá. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ không áp dụng đối với các khiếu nại phát sinh từ vi phạm bảo mật, thương tích cho người hoặc tử vong,  hoặc các thiệt hại liên quan đến gian lận, lỗi cố ý, hoặc do quá cẩu thả. FVL sẽ  không phải chịu trách nhiệm về tổn thất trong sản xuất, tổn thất lợi nhuận, tổn thất tiết kiệm đã được dự tính, mất uy tín hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào khác.

24. Luật áp dụng và trọng tài

PO và các Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.  Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến PO này, bao gồm cả việc liên quan đến sự tồn tại, giá trị pháp lý hay chấm dứt hợp đồng sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm bởi Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt nam tại Hà Nội theo qui tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm.

25. Toàn bộ Hợp đồng

PO này và các Điều khoản cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên đối với các vấn đề được điều chỉnh của các điều khoản này và thay thế cho tất cả các cuộc thảo luận, trao đổi, đàm phán, sắp xếp, hiểu và thỏa thuận trước đó giữa các bên. Mỗi bên thừa nhận rằng bên đó không dựa vào bất kỳ trình bày bằng miệng hoặc văn bản nào, bảo đảm hoặc các cam kết khác mà không được nêu ra trong PO hoặc các Điều khoản này.

26. Bảo mật; Công khai

Mỗi bên đồng ý rằng tất cả các Thông tin bí mật được tiết lộ bởi bên kia sẽ chỉ được tiết lộ cho những người nhân viên, nhà tư vấn, nhà thầu, nhà thầu phụ là những người có nghĩa vụ giữ bí mật, hoàn toàn trên cơ sở cần phải biết và chỉ để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của mình theo điều khoản này. Đặc biệt, Nhà cung cấp sẽ không, nếu không có sự đồng ý của FVL, dưới bất kỳ hình thức nào, quảng cáo hoặc công bố trên thực tế là các Sản phẩm hoặc Dịch vụ được đặt hàng theo đây đã được Nhà thầu ký hợp đồng hoặc cung cấp cho FVL.

27. Nhà thầu phụ

Nhà cung cấp có thể sử dụng các nhà thầu phụ theo sự đồng ý trước bằng văn bản của FVL. Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng các nhà thầu phụ đó tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu trong PO và các Điều khoản và sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự không tuân thủ của họ.

28. Bất khả kháng

Nếu một bên ("Bên bị ảnh hưởng") không thể thực hiện nghĩa vụ của mình vì Sự kiện Bất khả kháng thì bên đó phải kịp thời thông báo cho bên kia biết về  khả năng không thực hiện được của mình và tính chất cũng như mức độ của Sự kiện Bất khả kháng và nghĩa vụ của Bên bị ảnh hưởng phải thực hiện những nghĩa vụ bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng sẽ được ngừng thực hiện trong thời gian xảy ra Sự kiện Bất khả kháng. Nếu Sự kiện Bất khả kháng tiếp tục kéo dài hơn ba mươi ngày, FVL có thể theo lựa chọn của mình, bằng cách thông báo cho Nhà cung cấp, sửa đổi hoặc hủy PO này mà không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay nghĩa vụ khác.

29. Chấm dứt

FVL có thể bằng văn bản thông báo cho Nhà cung cấp và không mất bất kỳ chi phí hoặc chịu trách nhiệm pháp lý nào (i) chấm dứt PO vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải có bất kỳ lý do nào và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào; (ii) chấm dứt PO ngay lập tức nếu Nhà cung cấp trở nên giải thể hoặc phá sản, nộp hồ sơ tái tổ chức theo luật phá sản, hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ; hoặc (iii) chấm dứt PO ngay lập tức nếu Nhà cung cấp không khắc phục được một sự vi phạm nghiêm trọng trong vòng 14 ngày kể từ ngày FVL thông báo bằng văn bản.

30. Điều khoản chung

Tính hợp pháp. Nếu bất kỳ Điều nào của Điều khoản này bị bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền xét xử nào cho là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được, thì Điều khoản đó, trong phạm vi bắt buộc, sẽ không được coi là một phần của thỏa thuận giữa các bên và tính hiệu lực và việc thi hành các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng. Sửa đổi và Điều chỉnh. Không có việc sửa đổi hoặc điều chỉnh PO hoặc các Điều khoản ràng buộc các bên trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp của mỗi bên. Nhân viên của FVL không được ủy quyền để giao kết thỏa thuận bằng miệng hoặc đưa ra đảm bảo bằng lời vượt quá nội dung của hợp đồng bằng văn bản. Từ bỏ. Việc FVL không thực hiện, và chậm trễ trong việc thực hiện, bất kỳ quyền theo nào theo điều khoản này hoặc theo PO hoặc các Điều khoản sẽ không được coi là một sự khước từ các quyền đó; hoặc việc không thực hiện bất kỳ một hoặc một phần bất kỳ quyền nào ảnh hưởng đến việc thực hiện tiếp theo hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác. Các biện pháp khắc phục được thực hiện là tích luỹ và không loại trừ các biện pháp khắc phục được quy định bởi luật pháp. Tiếp tục có hiệu lực. Bất kể có quy định trái ngược trong Điều khoản này, việc hết hạn hoặc chấm dứt PO sẽ không ảnh hưởng hoặc gây phương hại đến bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được thể hiện rõ ràng hoặc có hàm ý rằng sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi hết hạn hoặc chấm dứt.