Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Những điều khoản sử dụng ("điều khoản") áp dụng khi bạn truy cập tới vn.fujitsu.com (the "trang Web") và tới những trang Web của Fujitsu Limited và những chi nhánh (gọi chung là "Fujitsu Group") được liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này ("Subsites"). Sự truy cập của bạn tới một Subsite cũng tuỳ thuộc vào các điều khoản sử dụng của Subsite. Ngoài ra, nếu các điều khoản này xung khắc với các điều khoản của Subsite, các điều khoản của Subsite sẽ được áp dụng.

I. Quyền sở hữu chính đáng và giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung của trang Web này hoặc các SubSite và tất cả bản quyền, thương hiệu và bất cứ quyền sở hữu hợp lý khác liên quan tới những nội dung này được sở hữu bởi các công ty Fujitsu Group hoặc bởi người sở hữu của nội dung đó. Ngoại trừ những quy định rõ ràng có thể áp dụng của luật pháp, không có nội dung nào trong trang Web này hoặc SubSite có thể được sử dụng, sao chép, sửa chữa, dịch, phân phối hoặc những ứng dụng khác mà không được sự chấp thuận trước của Fujitsu Group hoặc chủ sở hữu nội dung đó. Fujitsu Group giữ quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này hoặc nội dung của trang Web này hay các SubSite vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

II. Không chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nội dung thông tin

Nội dung của trang Web này được cung cấp mà không có bất cứ hình thức đảm bảo nào, cả thể hiện ra hay ngụ ý (kể cả, nhưng không giới hạn, bất cứ sự ngụ ý bảo đảm nào về khả năng bán được, sự phù hợp về mục đích sử dụng cụ thể, tiêu đề, hoặc sự không xâm phạm tới quyền lợi của bên thứ ba). Fujitsu Group không đảm bảo rằng nội dung không có lỗi. Fujitsu Group sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật trên trang Web này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời.

III. Không chịu trách nhiệm về các liên kết từ trang web này

Ngoại trừ cho trang Web này và cho các SubSite, Fujitsu Group không hoạt động hoặc bảo trì nội dung trên các trang Web có liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này hoặc các SubSite ("Linked Sites"). Bất cứ sự tham chiếu nào tới một Linked Site hoặc tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên trang Web, SubSite hoặc một Linked Site không là một khuyến cáo của Fujitsu Group. Fujitsu Group từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập tới và sử dụng Linked Sites.

IV. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý

Fujitsu Group không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả (kể cả, nhưng không giới hạn, những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, hoặc mất mát dữ liệu) nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay là kết quả lôgíc do không truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang Web này, các Subsite hoặc Linked Sites, mặc dù đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

V. Các tài liệu được chuyển giao

Bất cứ tài liệu, thông tin hay ý tưởng nào bạn chuyển giao cho hoặc gửi tới trang Web hay các SubSite ("Transmitted Material") được cho là không bí mật, không độc quyền sở hữu và Fujitsu Group không có nghĩa vụ kể cả giới hạn những nghĩa vụ cẩn mật liên quan đến Transmitted Material.

VI. Liên kết tới trang web

Giấy phép được cấp để liên kết tới trang Web nếu bạn tuân theo chính sách liên kết sau. Trang Web của bạn không được nói xấu hoặc gây hại Fujitsu Group hoặc chứa đựng nội dung không thích hợp. Ban có thể không tạo một khung (frame) bao quanh nội dung của Fujitsu Group hoặc tạo bất kỳ cảm tưởng nào bởi bấy kỳ một phương thức nào khác rằng nội dung đó không thuộc về Fujitsu Group; bạn phải sử dụng đúng tên của chúng tôi. Giấy phép này bị tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của những điều khoản hoặc bất cư điều khoản sử dụng nào có thể áp dụng cho Subsites. Khi bị chấm dứt giấy phép, bạn phải gỡ bỏ tất cả các liên kết. Xin hãy đặt liên kết của bạn theo cách sau: lt;HREF="http://vn.fujitsu.com">; bạn có thể đặt những liên kết tới các trang khác của Website nhưng những trang hoặc tài liệu đặc biệt trên trang Web có thể có những điều khoản sử dụng duy nhất mà bạn buộc phải tuân theo.

Bản quyền 2000 thuộc về FUJITSU LIMITED Tất cả các quyền đều được giữ.

Cập nhật lần cuối tháng 08 - 2000