GTM-N36FMLC
Skip to main content
  1. Home >
  2. Giới thiệu về Fujitsu >
  3. Chính sách kinh doanh

Chính sách kinh doanh

Our Business Policy: Field Innovation, Global Business Expansion, Environmental Solutions

Chính sách kinh doanh của chúng tôi xác định chiến lược kinh doanh hiện thời mà công ty theo đuổi phù hợp với Đường lối Fujitsu.

  • Chúng tôi sử dụng Đổi mới tại cơ sở để tìm ra các phương thức tiếp cận mới và cảm hứng để cải thiện bản thân, đồng thời cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng.
  • Chúng tôi cung cấp các giải pháp môi trường toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của công ty.
  • Các công ty thuộc Tập đoàn Fujitsu cùng hợp tác thúc đẩy hoạt động mở rộng kinh doanh toàn cầu của chúng tôi.

Chủ đề liên quan

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi
Tổng quan về các lĩnh vực kinh doanh cùng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu của công ty.

Đổi mới chính sách xanh
Tập đoàn Fujitsu sử dụng CNTT Xanh nhằm giảm bớt gánh nặng môi trường.