Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Trách nhiệm của công ty

Special 1 The Power of ICT for sustainability and beyond / Special 2 Key Persons Speak Out: Making Use of a Variety of Managerial Resources Special 1 The Power of ICT for sustainability and beyond Aiming to create a sustainable society Special 2 Key Persons Speak Out: Making Use of a Variety of Managerial Resources

ICT: Công nghệ thông tin và Truyền thông

The Fujitsu Group's CSR

More information about The Fujitsu Group's CSR

Tầm nhìn của chúng tôi để tiến tới một xã hội bền vững.

 • Thông điệp hàng đầu
 • Cách tiếp cận của chúng tôi với CSR
 • Chính sách CSR và Cơ cấu thúc đẩy
 • Mục tiêu và thành tích của hoạt động CSR
 • Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc
 • Đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI)
 • Hoạt động CSR sử dụng ISO 26000

Providing Opportunities and Security Through ICT

More information about Providing Opportunities and Security Through ICT

Giới thiệu các ví dụ về sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để cung cấp cho mọi người có cơ hội và sự bảo đảm.

 • Cung cấp cơ hội và sự bảo đảm thông qua công nghệ thông tin và truyền thông
Điểm nổi bật
 • Về vấn đề đô thị
 • Về vấn đề y tế
 • Về vấn đề môi trường
 • Về vấn đề thiên tai

Embracing Diversity and Developing Human Resources

More information about With Our People

Xem xét sự đa dạng và phát triển nguồn nhân lực tại Fujitsu.

 • Sự đa dạng và bao hàm
 • Nỗ lực khuyến khích sự tôn trọng quyền con người
 • Tạo điều kiện làm việc tốt
 • An toàn, sức khỏe nghề nghiệp và quản lý sức khỏe
 • Phát triển nguồn nhân lực

Communicating and Collaborating with Stakeholders

More information about With Our Stakeholders

Cách tiếp cận của Fujitsu để hoàn thành trách nhiệm xã hội.

 • Đối thoại với bên liên quan
 • Với khách hàng của chúng tôi
 • Sáng kiến chất lượng
 • Với các cổ đông và nhà đầu tư của chúng tôi
 • Với các nhà cung cấp của chúng tôi

Community Involvement

More information about Community Involvement

Các hoạt động của Fujitsu để nuôi dưỡng các mối quan hệ với các cộng đồng toàn cầu và địa phương.

 • Cách tiếp cận với các hoạt động đóng góp cho xã hội
 • Hệ thống hỗ trợ hoạt động tình nguyện của nhân viên
 • Thúc đẩy học tập và giáo dục, cũng như các hoạt động văn hóa và tài trợ
 • Đóng góp cho xã hội thông qua thể thao
 • Các hoạt động hỗ trợ và cứu trợ thảm họa quốc tế
 • Các hoạt động điển hình trong năm tài chính 2013
 • Các hoạt động đóng góp cho xã hội và môi trường

Management Systems

More information about Management Systems

Cơ chế của Fujitsu trong việc quản trị công ty, tuân thủ, quản lý rủi ro và các vấn đề quản lý khác.

 • Quản trị doanh nghiệp
 • Quản lý rủi ro
 • Tuân thủ
 • Bảo mật thông tin
 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • Quản lý thương hiệu
 • Quản lý đổi mới

Chủ đề liên quan

AwardsGiải thưởng
Tóm lược về những giải thưởng gần đây chúng tôi đã nhận được trong các lĩnh vực, chẳng hạn như môi trường và công nghệ.

Global Sustainability solutionsGiải pháp bền vững toàn cầu
Chúng tôi có thể giúp bạn đánh giá đầy đủ những tác động lên môi trường của các tài sản công nghệ thông tin và truyền thông của bạn và khám phá các cách tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn thông qua công nghệ thông tin và truyền thông trên toàn bộ vòng đời.