Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Triết lý của công ty chúng tôi là "Đường lối FUJITSU"

Đường lối Fujitsu biểu hiện triết lý của Tập đoàn Fujitsu, lý do của chúng tôi cho sự tồn tại, giá trị và nguyên tắc chúng tôi theo đuổi trong các hoạt động hàng ngày.

Giới thiệu

Ngày 1 tháng 4 năm 2008, Fujitsu công bố Đường lối Fujitsu hoàn toàn mới.

Đường lối Fujitsu sẽ tạo thuận lợi cho sự đổi mới quản lý và thúc đẩy hướng đi thống nhất cho Tập đoàn Fujitsu khi chúng tôi mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, mang lại công nghệ và các giải pháp tiên tiến tới mọi ngóc ngách trên toàn cầu.

Đường lối Fujitsu cung cấp định hướng chung cho tất cả nhân viên của Tập đoàn Fujitsu. Bằng cách tôn trọng các nguyên tắc và các giá trị, nhân viên sẽ nâng cao giá trị của công ty và đóng góp của họ cho xã hội toàn cầu và địa phương.

Các yếu tố của Đường lối FUJITSU

Đường lối Fujitsu bao gồm bốn yếu tố cốt lõi:

Corporate Vision: The reason for the existence of the Fujitsu Group. Corporate Values: A set of value statements for achieving our Corporate Principles: The principles we adhere to in all business dealings and actions in accordance with Corporate Values. Code of Conduct: The rules and guidelines followed by everyone in the Fujitsu Group. Business Policy: Our current strategies pursued in accordance with the Fujitsu Way. Corporate Vision: The reason for the existence of the Fujitsu Group. Corporate Values: A set of value statements for achieving our Corporate Vision. Principles: The principles we adhere to in all business dealings and actions in accordance with Corporate Values. Code of Conduct: The rules and guidelines followed by everyone in the Fujitsu Group. Business Policy: Our current strategies pursued in accordance with the Fujitsu Way.
Corporate Vision
Through our constant pursuit of innovation, the Fujitsu Group aims to contribute to the creation of a networked society that is rewarding and secure, bringing about a prosperous future that fulfills the dreams of people throughout the world.
Corporate Values

Mục tiêu phấn đấu của chúng tôi:

Society and Environment

Trong tất cả các hành động của mình, chúng tôi luôn bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội.

Profit and Growth

Chúng tôi cố gắng đáp ứng mong đợi của khách hàng, nhân viên và cổ đông.

Shareholders and Investors

Chúng tôi cố gắng liên tục gia tăng giá trị của công ty.

Global Perspective

Chúng tôi suy nghĩ và hành động từ quan điểm toàn cầu.

Những gì chúng tôi trân trọng:

Employees

Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng và hỗ trợ phát triển cá nhân.

Customers

Chúng tôi cố gắng trở thành đối tác có giá trị và đáng tin cậy của họ.

Business Partners

Chúng tôi xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Technology

Chúng tôi cố gắng tạo giá trị mới thông qua sự đổi mới.

Quality

Chúng tôi nâng cao danh tiếng của khách hàng và độ tin cậy của cơ sở hạ tầng xã hội.

Principles
Global Citizenship

Chúng tôi đóng vai trò là công dân toàn cầu tốt, hòa hợp với nhu cầu của xã hội và môi trường.

Customer-Centric Perspective

Chúng tôi suy nghĩ từ quan điểm của khách hàng và hành động với sự chân thành.

Firsthand Understanding

Chúng tôi hành động dựa trên sự hiểu biết trực tiếp tình hình thực tế.

Spirit of Challenge

Chúng tôi phấn đấu để đạt được những mục tiêu cao nhất của mình.

Speed and Agility

Chúng tôi hành động linh hoạt và nhanh chóng để đạt được những mục tiêu của mình.

Teamwork

Chúng tôi chia sẻ những mục tiêu chung trong toàn công ty, làm việc theo nhóm và hành động như các thành viên có trách nhiệm của nhóm.

Code of Conduct
  • Chúng tôi tôn trọng quyền con người.
  • Chúng tôi tuân thủ mọi luật pháp và quy định.
  • Chúng tôi hành động với sự công bằng trong giao dịch kinh doanh.
  • Chúng tôi bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
  • Chúng tôi duy trì tính bảo mật.
  • Chúng tôi không sử dụng vị thế của chúng tôi trong tổ chức cho lợi ích cá nhân.
Business Policy
  • Chúng tôi sử dụng Đổi mới tại cơ sở để tìm ra các phương thức tiếp cận mới và cảm hứng để cải thiện bản thân, đồng thời cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng.
  • Chúng tôi cung cấp các giải pháp môi trường toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của công ty.
  • Các công ty thuộc Tập đoàn Fujitsu cùng hợp tác thúc đẩy hoạt động mở rộng kinh doanh toàn cầu của chúng tôi.