Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Tuyên bố miễn trừ về các Tài khoản Truyền thông Xã hội Chính thức của Fujitsu

Tập đoàn Fujitsu là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Thông Tin và Truyền thông, khuyến khích đối thoại với các bên liên quan bằng cách tận dụng những gì Truyền thông Xã hội cung cấp như một nền tảng giao tiếp toàn cầu thông qua Internet.

Tập đoàn Fujitsu có Đường lối FUJITSU (FUJITSU Way), đường lối này xác định tầm nhìn công ty, các giá trị và nguyên tắc của công ty cũng như các nguyên tắc nhân viên cần tuân thủ. Ngoài ra, Fujitsu đã đưa ra một lời hứa thương hiệu mới như một cam kết với khách hàng của mình: "cùng bạn tạo dựng tương lai" để phản ánh sự mong muốn của Fujitsu trong việc đóng góp vào thành công tạo nên tương lai cho khách hàng và xã hội của chúng tôi.

Xin lưu ý tuyên bố miễn trừ sau đây, Fujitsu tuân theo các tuyên bố miễn trừ này để quản lý các tài khoản Truyền thông Xã hội Chính thức của mình theo cách phù hợp với các giá trị của Tập đoàn như đã nêu trên.

  1. Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận tất cả bình luận được đăng và trả lời kịp thời. Nhưng chúng tôi sẽ không bình luận về thông tin nhạy cảm đối với Fujitsu hoặc đối với các đối tác, nhân viên, khách hàng hoặc chi nhánh của chúng tôi.
  2. Fujitsu có quyền sử dụng những bình luận đã đăng cho mục đích kinh doanh trong tương lai, bao gồm tiếp thị và phân tích dữ liệu.
  3. Các Tài khoản Chính thức có thể thay đổi hoặc tạm ngưng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào mà không có thông báo trước.
  4. Hãy nhớ rằng các bài viết trên các trang web Truyền thông Xã hội chính thức của Fujitsu có thể không chính xác và có thể được sửa chữa sau này. Những tuyên bố chính thức của công ty được công bố trên trang web chính thức và thông cáo báo chí của Fujitsu.
  5. Cách các Tài khoản Truyền thông Xã hội Chính thức được quản lý, ví dụ như tốc độ phản hồi, giờ cập nhật và phương tiện có thể khác nhau, tùy thuộc vào từng tài khoản. Để biết chi tiết về mỗi tài khoản, vui lòng tham khảo "Tài khoản Truyền thông Xã hội Chính thức của Fujitsu"