Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Quy tắc ứng xử

Chúng tôi sẽ tuân thủ Quy tắc ứng xử.Chúng tôi tôn trọng quyền con người.

Chúng tôi tôn trọng quyền con người của mỗi cá nhân và sẽ không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi, địa vị xã hội, nguồn gốc gia đình, khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần hoặc khuynh hướng tình dục, chúng tôi cũng cam kết sẽ không vi phạm các quyền con người khác. Sự phân biệt đối xử như vậy sẽ không được dung thứ.

Chúng tôi sẽ kiên định trong việc phát huy các quyền con người trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm và sẽ không dung thứ sự phân biệt đối xử như vậy ở những người khác. Sự thiếu hiểu biết và không hành động không phải là lý do được chấp nhận cho phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nhận thức đầy đủ các vấn đề về quyền con người và khuyến khích sự tôn trọng và bình đẳng cho tất cả mọi người.

Thông qua hành động của mình chúng tôi cố gắng phát huy quyền con người, đảm bảo rằng tổ chức của chúng tôi cũng được xã hội tôn trọng.

Chúng tôi tuân thủ mọi luật pháp và quy định.

Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ tất cả điều luật, hiệp ước, các quy định và quy chế của chính phủ, phong tục và chuẩn mực xã hội có liên quan được xem là công bằng. Việc vi phạm pháp luật hoặc quy định, ngay cả khi được thúc đẩy bởi sự cống hiến nhầm lẫn cho tổ chức, là không thể chấp nhận. Chúng tôi cố gắng hiểu tất cả các luật và quy định có liên quan trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào, tuân theo nguyên tắc của chúng và thông qua hành động của mình, chúng tôi đảm bảo không vô tình vi phạm những luật này.

Chúng tôi cũng tuân thủ những thông lệ kinh doanh được xã hội chấp nhận, sử dụng lẽ thông thường trong các giao dịch và thận trọng kiểm tra xem các điều khoản thương mại của chúng tôi có phù hợp với yêu cầu của địa phương không. Mỗi quốc gia có những phong tục khác nhau. Vì vậy, ngoài việc hiểu biết pháp luật và phong tục của lãnh thổ của chính chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ trở nên quen thuộc với và tôn trọng pháp luật, phong tục và sắc tộc của các lãnh thổ khác mà chúng tôi làm kinh doanh.

Chúng tôi hành động với sự công bằng trong giao dịch kinh doanh.

Chúng tôi đối xử với khách hàng, đối tác và đối thủ cạnh tranh một cách công bằng và tôn trọng.

Chúng tôi không tham gia vào các hoạt động phân biệt đối xử với khách hàng mà không có lý do chính đáng.

Chúng tôi không sử dụng vị thế của mình để bảo đảm một lợi thế không công bằng trong giao dịch với đối tác kinh doanh.

Chúng tôi không lợi dụng đối thủ cạnh tranh thông qua hành vi phi đạo đức hoặc những cách bất hợp pháp.

Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hoặc thảo luận nào với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi liên quan đến sự hạn chế về giá cả, sản xuất hoặc doanh số bán hàng, khách hàng, khu vực bán hàng hoặc các vấn đề khác làm cản trở cạnh tranh công bằng.

Chúng tôi bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi góp phần vào việc thiết lập một xã hội nối mạng bằng cách liên tục tạo ra giá trị mới và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quyền sở hữu trí tuệ tạo ra từ khoản đầu tư lớn của chúng tôi vào nghiên cứu và phát triển có giá trị rất lớn đối với chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi là tài sản quý giá và là một nguồn lực quản lý quan trọng làm nền móng cho các hoạt động kinh doanh và niềm tin khách hàng dành cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được và duy trì tất cả các quyền sở hữu trí tuệ cần thiết, bao gồm bằng sáng chế, quyền tác giả và nhãn hiệu, đồng thời sử dụng chúng một cách hiệu quả trong việc phát triển doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng những kiến thức và bí quyết được nắm giữ bởi mỗi nhân viên cung cấp cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và chỉ sử dụng chúng sau khi có được quyền sử dụng một cách thích hợp.

Chúng tôi duy trì tính bảo mật.

Xử lý thông tin thích hợp là nền tảng cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Một sai lầm bất cẩn dẫn đến rò rỉ thông tin có thể dẫn đến thiệt hại rất lớn và mất uy tín của Tập đoàn Fujitsu. Chúng tôi phải có sự hiểu biết đúng đắn về các quy tắc xử lý các loại thông tin khác nhau và triệt để tuân thủ những quy tắc này. Ngoài ra, chúng tôi có ý thức về tầm quan trọng của bảo mật dữ liệu trong công việc hàng ngày của chúng tôi để không vô tình làm rò rỉ thông tin mật hoặc dữ liệu cá nhân.

Xử lý thông tin mật của công ty

Thông tin của công ty mà chúng tôi có quyền truy cập trong công việc hàng ngày của mình được coi là bí mật. Chúng tôi không tiết lộ thông tin này cho bất cứ ai bên ngoài công ty mà không theo những quy trình đã được thiết lập, chúng tôi cũng không sử dụng nó cho mục đích khác ngoài mục đích tiến hành công việc kinh doanh của các tổ chức của chúng tôi.

Xử lý thông tin của khách hàng hoặc của bên thứ ba khác

Thông tin của khách hàng hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi phải được xử lý và sử dụng hợp lý theo đúng các điều khoản và điều kiện được quy định và xác định trong từng hợp đồng với họ, bao gồm cả các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng dự định, quản lý và thời gian giữ bí mật những thông tin đó. Do đó, chúng tôi luôn xử lý thông tin như vậy của bên thứ ba một cách thích hợp và đảm bảo rằng chúng tôi không vi phạm nghĩa vụ giữ bí mật theo hợp đồng của chúng tôi.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Khi thu thập và lưu giữ dữ liệu cá nhân cho mục đích bất kỳ, chúng tôi phải xử lý, quản lý và sử dụng dữ liệu cá nhân này một cách thích hợp và phù hợp với luật pháp địa phương.

Chúng tôi không sử dụng vị thế của chúng tôi trong tổ chức cho lợi ích cá nhân.

Chúng tôi không sử dụng vị thế, vai trò của mình hoặc thông tin của công ty, hay hành động theo bất kỳ cách nào trái với các nghĩa vụ của công ty chúng tôi, để tìm kiếm hay thu được lợi ích cho bản thân, họ hàng, bạn bè hoặc các bên thứ ba khác.

Chúng tôi không sử dụng, bán, cho thuê hoặc vứt bỏ phần mềm, phần cứng, các thiết bị hoặc tài sản khác của công ty vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích giao dịch hoặc thực hiện công việc kinh doanh của tổ chức.

Chúng tôi không giao dịch cổ phiếu hoặc chứng khoán khác sử dụng thông tin "nội gián" thu thập được từ tổ chức của chúng tôi hoặc các bên thứ ba.