Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Många företag inom bank- och finanssektorn saknar digitalt självförtroende, visar Fujitsus undersökning

Sammanfattning:

 • I Europas bank- och finanssektor är vd:n i högre grad ledande i digitaliseringsprocessen – men bilden i Sverige är en annan. 
 • Tre fjärdedelar av bank- och finansföretag vill driva digitaliseringen snabbare
 • Digital transformation upplevs som en kritisk faktor för framgång men det finns utbredd tveksamhet kring om man har de kunskaper och det engagemang som krävs för att uppnå den.
Stockholm, May 04, 2016

Beslutsfattare inom bank- och finanssektorn i Europa är i stora drag överens om att digital transformation är en kritisk faktor för framtida framgång. Men enligt nya data från rapporten Walking the Digital Tightrope , som genomförts av Fujitsu, tvivlar över hälften av beslutsfattarna på att deras organisation har den kunskap som krävs för att driva digitala projekt framgångsrikt och omkring en femtedel upplever att det saknas en digital strategi inom företaget. Fyra länder – Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien – ingick i undersökningen som totalt omfattade 643 svar.

När övergripande data från rapporten offentliggjordes tidigare i år väckte den stor uppmärksamhet i Europa och dess slutsatser låg i linje med den uppfattning svenska beslutsfattare har. Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg beskrev i en intervju med Dagens Industri att han och andra ”lite yrvaket” konstaterat vilka möjligheter som digitaliseringen innebär.

”Just bank- och finanssektorn betraktas av många som en föregångare inom digitalisering, inte minst på grund av att mycket av den vardagliga bankverksamheten idag bedrivs på nätet, och det finns ett hårt tryck från slutkunderna att ytterligare utveckla närvaron. Därför är det i högsta grad relevant att titta närmare på hur självförtroendet och tron på digitalisering ser ut inom denna sektor”, säger Karin Schreil Jonsson, vd för Fujitsu i Sverige.

Slutsatser specifika för bank- och finanssektorn

Utbrutet ur den övergripande undersökningen kan följande slutsatser dras för bank- och finanssektorn internationellt. De svenska svaren redovisas separat.

Kunskap och beslutsnivå

 • 73 % av företagen i finanssektorn betraktar sina digitala projekt som ett “hasardspel”. För svenska företag i bank- och finanssektorn är motsvarande siffra 68% och för alla företag oavsett bransch 70%. 
 • 64% av företagen totalt och 68% av svenska respondenter upplever att det är svårt att veta om man fattar rätt beslut kring digitala initiativ. 
 • Sammantaget upplever fler än hälften av respondenterna inom bank- och finanssektorn – 52% - att de saknar rätt kunnskaper för att framgångsrikt genomföra digitala projekt. Bland de svenska företagen är denna siffra något lägre, 43%.  
 • 77 % av företagen inom finanssektorn önskar att driva på digitaliseringen snabbare. För Sverige är motsvarande siffra 78%. 
 • En intressant skillnad mellan Sverige och övriga Europa är att 22% av företagen inom bank- och finanssektorn totalt sett svarar att den digitala agendan i första hand drivs på vd-nivå. För Sverige är motsvarande siffra endast 8%.
 • Samtidigt uppfattar 46% av de svenska respondenterna och 38% utslaget över hela undersökningen, att ”skapandet av nya intäkter/värden” är en av de viktigaste fördelarna med digital transformation.
 • De svenska svaren ligger i linje med övriga Europa när respondenterna ombeds välja de tre största hoten mot företag som inte digitaliserar sin verksamhet snabbt nog. De tre främsta är: Minskad produktivitet (Europa: 45% / Sverige: 49%); Ökade kostnader (41% / 46%); samt minskade intäkter (41% / 46%)
Budgetar och balans
 • I 61 % av de europeiska företagen, och 62% av de svenska, är IT-budgeten uppdelad mellan digitala transformationsprojekt och den dagliga IT-verksamheten, och det är projektbudgeten som redan idag tar lejonparten av investeringarna. 
 • 22% av de svenska respondenterna, jämfört med endast 13 % på europeisk nivå, uppger att mer resurser läggs på den dagliga IT-verksamheten än på digitala projekt. 
 • Samtidigt uppger 31% av de europeiska respondenterna och 32% av de svenska att “underprioritering av digitala projekt” är ett av de tre viktigaste hindren för framgångsrik digitalisering.
Självförtroende och mognadsgrad
 • Mindre än en tredjedel av respondenterna uppfattar sig själva som fullständigt mogna när det gäller digitaliseringsprocessen – 31% i Europa som helhet och 32% i Sverige. 
 • Endast 29 % av de europeiska bank- och finansföretagen är fullständigt säkra på att de har rätt digital strategi i dagsläget. För Sverige är siffran ännu lägre – 19%.
 • Nära två tredjedelar av företagen – 66% i Sverige och 62% i Europa – instämmer i någon mån med påståendet att man “hamnat på efterkälken” digitalt.
Noter

“Walking the digital tightrope” finns tillgänglig här.
1) En undersökning om den digitala mognaden i europeiskt näringsliv som beställdes av Fujitsu och genomfördes av Censuswide i oktober 2015. Undersökningen som täckte Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien, var uppdelad I två delar:
 • En kvantitativ undersökning med 643 IT-beslutsfattare verksamma inom områdena handel, bank och finans, tillverkningsindustri och offentlig sektor 
 • Djupintervjuer med 16 företagsledare i samma länder och sektorer
Mer information
Läs Fujitsus blogg:
Följ Fujitsu på Twitter
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Facebook
Fujitsus bildbank och mediaresurser
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 04 May, 2016
City: Stockholm