GTM-W6VW56J
Skip to main content

Põhivaraarvestus

Ettevõtetele, kelle äritegevuseses on olulisel kohal mitmesuguste varade haldamine, on väljakutseks nende varade üle täpne arvestuse pidamine. Perioodi jooksul soetatud, likvideeritud, parendatud, ümber hinnatud, hooldatud, kindlustatud varad – kõikidele nendele küsimustele annab vastused Microsoft Dynamics NAV põhivaramoodul, võimaldades pidada varade üle nii bilansilist kui ka bilansivälist arvestust.

Ostu- ja müügiarved on integreeritud põhivaralahendusega, st hankija või kliendiga tehtav tehing (ost, hoolduskulu või müük) satub automaatselt ka põhivaramoodulisse, tekitades seal vajalikud kanded. Kulumiarvestust saab kasutaja käivitada vabalt valitud sagedusega, kusjuures summasid saab enne kinnitamist žurnaalis kontrollida.

Põhivaralahendus on eelkõige mõeldud ettevõtetele, kus:
  • vajatakse varade kohta põhjalikku statistikat mitmesuguste erinevate tunnuste (rühmade) lõikes;
  • on oluline jälgida põhivara kulusid tervikuna (amortisatsioon, hooldus, kindlustus jne);
  • sageli on vajalik põhivarade osaline demonteerimine ja ümberpaigutamine;
  • on oluline jälgida varade liikumist ühelt vastutavalt isikult teisele;
  • tuleb mõnikord põhjendatult muuta varade kasulikku tööiga

Erinevad rühmitamisvõimalused (põhivara klass, alamklass, bilansigrupp, asukoht, vastutav töötaja) ning andmefiltrid (soetamiskuupäev, likvideerimiskuupäev, parendussummad, hoolduskulu summad jne) annavad võimaluse koostada kõikvõimalikku aruandlust kiiresti ja paindlikult, misläbi väheneb oluliselt käsitsi tehtava töö math. Kuna NAV võimaldab varade üle pidada ka pearaamatuvälist / eelarvelist arvestust, saab algandmete (varade soetamiste) sisestamisel programmist hõlpsasti kätte ka eelseisvate perioodide kulud.


Lihtsate seadistustega on võimalik võtta kuludesse kantud inventar arvele bilansivälise varana või väikevahendina, omades seeläbi neist sama põhjalikku ülevaadet kui tavalise põhivara kohta.


Põhivara kulumiarvestuse alguskuupäeva saab vabalt määrata. Kõik põhivara soetamisväljaminekud saab koheselt siduda konkreetse põhivaraobjektiga, ent kulumit arvutama ei hakka NAV mitte alates esimese soetusmaksumuse kajastamise hetkest, vaid kasutaja poolt valitud kuupäeval. Dynamics NAV pakub palju erinevaid kulumiarvestusmeetodeid: NAVtoetab lisaks tavapärasele lineaarsele amortisatsioonimeetodile ka kaht erinevat degressiivset meetodit ning lineaar- ja degressiivmeetodite kombinatsioone.


Kui põhivarale lisatakse parendussumma (täiendav soetusmaksumus), arvutab NAV automaatselt eelmisest kulumiarvestuse kuupäevast kuni parenduse kuupäevani kulumit „vanalt“ arvestusbaasilt; alates parenduskuupäevast aga juba uuelt baassummalt.


Vastutavate isikute ja põhivara asukoha muudatuste logimine. Kõik põhivarade andmebaasis tehtud muudatused, mis puudutavad põhivara asukohta või vastutavat isikut, logitakse automaatselt.


Võimalus valida likvideerimismeetodit: NAV võimaldab kajastada põhivara likvideerimist nii neto-kui brutomeetodi alusel, koostades automaatselt vastavad konteeringud