GTM-W6VW56J
Skip to main content
 1. Avaleht >
 2. Kontakt >
 3. KMA Viisaregister

KMA Viisaregister


Ülesanne


Asudes Läänemere piirkonna südames, on Eesti üks neist Balti riikidest, mis taasiseseisvus augustis 1991. Sellest ajast on riigis toimunud kiire majanduskasv ning aastal 2004 sai Eesti NATO ja Euroopa Liidu (EL) liikmeks.


Eesti liitumine Euroopa Liiduga on toonud mitmeid uusi nõudmisi viisade registreerimise osas. Eesti pidi valmistuma liitumiseks Schengeni leppega, mis võimaldab inimestel kerge vaevaga reisida nendesse riikidesse, mis on leppega liitunud. Eestil oli tarvis luua enda viisaregister, mis liidestuks Euroopa keskse viisahaldussüsteemiga.


Viisaregistri loomise eest vastutab Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (KMA), kelle ülesanneteks on Eestis elavate inimeste kodakondsuse määrtalemine, isikutunnistuste väljastamine elanikele, viisakutsete kinnitamine ja viisade tühistamine ning pikendamine. KMA teeb viisa informatsiooni kogumisel ja jagamisel tihedalt koostööd Välisministeeriumiga, kelle peamiseks vastutusalaks on kõik viisatoimingutega ning viisade väljastamisega seonduv. Viisasid väljastatakse Eesti diplomaatiliste asutustega seotud konsulaarametnike poolt või ka piiriületuspunktides.


Lisaks sellele jagab KMA teistele valitsusasutustele nende tööks vajalikku informatsiooni. Näiteks Siseministeerium, Politseiamet, Kaitsepolitsei ja Piirivalve tuvastavad isikuid kasutades KMA andmebaasides ning taotlustoimikutes olevat informatsiooni.


Agu Leinfeld, endine Infotehnoloogia osakonna juhataja ütleb: „Peamiseks eesmärgiks oli riikliku viisade haldamise IT süsteemi loomine, mis oleks vastavuses rahvusvaheliste standardite ja riikliku infotehnoloogia strateegiaga ning mis suurendaks Välisministeeriumi konsulaarosakondade töövõimsust ning parendaks ka piirikontrolli, kindlustades vastavuse EL-i nõuete ja Schengeni leppega.

Lahendus


Fujitsu (varem tuntud kui AS Mandator Estonia) võitis ulatusliku riigihanke uue riikliku viisaregistri (N-VIS) arendamiseks ja juurutamiseks ning selle aluseks oleva arhitektuuri uuendamiseks.


Fujitsu arendatud N-VIS-i peamiseks ülesandeks on kiirendada viisade väljaandmist, tühistamist ning jooksvaks viisade või viisapikenduste haldamiseks, omades efektiivseid otsustamist lihtsustavad vahendeid ning juhendamist väljastatava viisa parameetrite osas.


Süsteemi põhifunktsionaalsus sisaldab komponente, mida kasutatakse koordineerimaks taotlejate identifitseerimist ja verifitseerimist, kasutajate ligipääsu kontrolli, standardsete vormide nagu näiteks viisakleebiste loomist ning printimist, töövoo ja juhtumite haldamist, maksude arvestamist ja kaebuste menetlemist ning vigade parandamist. On olemas kontekstiteadlik abisüsteem, mis toetab kasutajaid iga tegevuse juures.


N-VIS on täielikult kohandatav teiste KMA IT-süsteemidega, omades mitmeid ühiseid komponente nagu näiteks taotlejate tuvastamine. Selles sisaldub ka liides, mis võimaldab turvalist andmevahetust Välisministeeriumi ja Piirivalve eksisteerivate süsteemidega (Rahvastikuregistri, Äriregistri ja Piiriületuste andmekogu), samas on võimalik luua ühendusi Schengeni süsteemidega (CS-VIS, VISION).


Lisaks hõlmab N-VIS põhjalikult uuendatud tehnoloogilist platvormi, süsteemiarhitektuuri ja protsesse ning on täiesti võimeline töötama koos Euroopa keskse viisaregistriga, kasutades mitmeid kõrgtehnoloogilise lahendusi nagu näiteks viisa taotlejate sõrmejälgede võtmine, hoidmine ning edastamine EL-i kesksesse viisa infosüsteemi.


KMA võttis uue viisaregistri kasutusele 2007. aasta oktoobris.


„Uue viisaregistriga on KMA edukalt töösse pannud kõrgelt automatiseeritud üleriigilise viisasüsteemi, mis põhineb põhjalikult uuendatud tehnoloogilisel platvormil, süsteemiarhitektuuril ja tööprotsessidel. Süsteem on samaaegselt loonud võimalused lähemaks Euroopa integratsiooniks ning tulevaste Schengeni leppest tulenevate nõuete täitmiseks,” kommenteerib Jan Urva, Infotehnoloogia osakonna juhataja, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.


Agu Leinfeld lisab, „Meil on nüüd täielikult töötav ja tervet Siseministeeriumi hõlmav konsultatsioonisüsteem, mis võimaldab meil tsentraalselt kontrollida kogu Eesti ametiasutustes olevat viisa taotlejaid puudutavat informatsiooni ning selle põhjal teha kiireid, kooskõlastatud ja põhjendatud otsuseid selle kohta, kas viisa taotlejat peaks riiki lubama. Kuna viisaregister saab infot ka teistest registritest läbi turvalise X-Tee keskkonna, on meil palju põhjalikum ja täpsem ülevaade inimeste identiteedist ja turvaprofiilidest, kui eelmise süsteemiga võimalik oli.”


Tulemus


Tasakaalustades informatsiooni ja seda mitmete organisatsioonide vahel turvaliselt vahendades, võimaldab Fujitsu loodud viisaregister KMA-l:


 • Parandada klienditeenindust – Viisa taotlejaid on võimalik kiiremini ja mugavamalt teenindada 
 • Kindlustada riiklikku julgeolekut – täiustab viisaga seotud pettuste avastamist ning annab kohtuprotsessi võimaldavat informatsiooni teistele organisatsioonidele, näiteks pääseb politsei ligi informatsioonile, mis puudutab piiriületamisi ning immigratsiooniseaduse rikkumisi 
 • Suurendada efektiivsust – automatiseerib kogu viisade väljastamise protsessi ja vähendab korduvat informatsiooni, säästes nõnda märkimisväärselt aega ja ressurssi ning vähendades vigade riski 
 • Optimeerida tootlikkust – tagab konsulaarosakondade ja piirivalve töötajate kerge ligipääsu laiaulatuslikule informatsioonile, mida on tarvis viisa taotluste hindamiseks ning järelkontrollide läbiviimiseks 
 • Vähendada kulusid – taotluste menetlemise maksumus on langenud tänu protsesside lihtsustamisele ning elektroonilisele andmevahetusele erinevate organisatsioonide vahel 
 • Parandada planeerimist – võimaldab efektiisemalt analüüsida viisa taotluse informatsiooni, et jälgida ning täiendada protsesse ja eeskirju 
 • Suurendada paindlikkust – tagab turvalise ja skaleeritava platvormi, mis toetab käimasolevaid arendusi ning integratsiooni teiste Esuroopa viisasüsteemidega

Jan Urva ütleb: „Riiklik viisasüsteem on nüüdseks oluline vahend, mis kiirendab viisa taotluste, pikenduste ja paranduste haldamist Välisministeeriumis ja diplomaatilistes asutustes ning aitab ametnikel, kes tegelevad piiril inimeste kontrollimisega, leida viisadega seotud ebakõlasid. N-VIS aitab suurendada meie riiklikku julgeolekut, tehes statistilist analüüsi viisa taotluste, väljastamise ning avastatud väärtegude osas, samuti tagab süsteem teiste volitatud valitsusasutuste kiire ligipääsu täpsetele viisaga seotud andmetele.

Lähenemine


Selleks, et täita suurt väljakutset pakkuvat ajapiirangut (15 kuud), pani Fujitsu viisaregistri ning uue tehnoloogilise platvormi arendusse üle 15 000 inimtöötunni. Kogu olemasolev viisa andmestik tõsteti üle uude süsteemi, enne kui lülituti vanalt registrilt uuele. Agu Leinfeld selgitab, et projekti edukuse võtmeks oli tihe koostöö Fujitsu ja KMA vahel: „See oli keeruline projekt, mis vajas väga palju tööjõudu mõlemalt poolelt, kuid me teadsime, mida me soovime saavutada, Fujitsu mõistis seda ja oli võimeline tellimust täitma. Tehes tihedat koostööd, olime võimelised üle saama paljudest suurtest ning keerulistest probleemidest ning suutsime lõpetada selle massiivse projekti õigeaegselt ning eelarve piirides.”


Kogemus


Omades üle 40-aastast kliendi soovidele vastutuleku kogemust, on Fujitsu taas täiendanud oma õnnestunud projektide nimekirja. Tagatud on keeruliste süsteemide integratsioon ja arendatud selliseid lahendusi ja haldusteenuseid, mis vähendavad kulusid, täiustavad tootlikkust ja klienditeenindust ning toovad suurepärast tulu investeeringutelt.


„Fujitsu on omandanud ühe Eesti vanima tarkvarafirma kogemused, mille tegemiste hulka kuulub ka esimese Eesti riikliku Viisaregistri edukas arendamine ja juurutamine 2001. aastal ja sellele järgnevad hooldustööd KMA-le . Seega on Fujitsu väga hästi teadlik, kuidas see asutus töötab ning mis on tema peamised eesmärgid.”

Kokkuvõte


Organisatsioon: Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniamet


Osutatud teenus: Uue riikliku viisaregistri disain ja juurutamine, sealhulgas tehnoloogilise platvormi, süsteemi arhitektuuri ning tööprotsesside uuendamine.


Viisaregister arvudes
 • 1.3 miljonit kodanikku
Tulemus
 • Paranenud klienditeenindus – viisa taotlejaid on võimalik kiiremini ja mugavamalt teenindada 
 • Kindlam riiklik julgeolek – täiustab viisaga seotud pettuste avastamist ning annab informatsiooni teistele organisatsioonidele 
 • Suurenenud efektiivsus – automatiseerib kogu viisade väljastamise protsessi ja vähendab korduvat informatsiooni 
 • Optimeeritud tootlikkus – kerge ligipääs laiaulatuslikule informatsioonile 
 • Vähenenud kulud – tänu protsesside lihtsustamisele ning elektroonsele andmevahetusele 
 • Paranenud planeerimine – võimaldab efektiisemalt analüüsida viisa taotluse informatsiooni 
 • Suurenenud paindlikkus – tagab turvalise ja skaleeritava platvormi mis toetab käimasolevaid arendusi ning integratsiooni teiste Esuroopa viisasüsteemidega.