Skip to main content
  1. Hem >
  2. Kammarkollegiet >
  3. Hur fungerar Kammarkollegiets ramavtal server och lagring tecknade med Fujitsu?

Regler och villkor

Hur fungerar Kammarkollegiets ramavtal server och lagring tecknade med Fujitsu?

Vem får avropa?

Alla statliga myndigheter samt de offentliga förvaltningar som anges i respektive avtal. Med det senare avses framförallt namngivna kommuner (ca 260 st) samt landsting. Förteckning finns under www.avropa.se.

Vem får företräda Fujitsu?

Dom återförsäljare som representerar Fujitsu under detta avtal finns under dokument i Fujitsu flik på  www.avropa.se. Är ni som återförsäljare inte med från start är det inga problem. Från och med 1 februari 2013 så kan partner ansluta sig 4 gånger per år. Det som krävs för att vara ansluta är att partner minst är certifierad på grundnivå för server och lagring på Fujitsus produkter. För att ansluta sig så kontakta ansvarig för kammarkollegiet på Fujitsu.

Vilka produkter avses?

I princip alla produkter som ingår i prisbok för respektive produktområde.Produkterna erbjuds som standard alltid med respektive produkts standardgaranti.Det åligger företrädare för FUJITSU att tillse att inga missförstånd råder.

Återförsäljare

Ramavtalsleverantören har rätt att delegera rätten att leverera den Hårdvara,Programvara och de Tjänster som omfattas av Ramavtalet till Återförsäljare i syfte att dessa ska ha en direkt avtalsrelation med Kund. Rätten att ta emot Avropsförfrågan och lämna svar Avropsförfrågan kan dock inte delegeras till Återförsäljare. I bilagorna Återförsäljare anges vilka Återförsäljare som härvid avses.

Om Ramavtalsleverantören använder Återförsäljare, svarar Ramavtalsleverantören fullt ut för sina Återförsäljares arbete så som för sitt eget. Ramavtalsleverantören ansvarar för att Återförsäljare korrekt tillämpar Ramavtalet gentemot Kund.

Tillägg eller byte av Återförsäljare får endast ske efter godkännande av Statens inköpscentral. Tillägg eller byte av Återförsäljare får ske tidigast sex (6) månader efter ramavtalets ikraftträdande och högst en (1) gång per kvartal om ej synnerliga skäl föreligger.

Allmän information om Avropsrutiner för kunder:

Förnyad konkurrensutsättning

Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

För Avropsförfrågan gäller följande:

1. Kund ska upprätta en Avropsförfrågan för att inbjuda samtliga Ramavtalsleverantörer att på nytt lämna anbud i enlighet med den Avtalade specifikation som Kunden anger. I Avropsförfrågan ska Kunden referera till de villkor som angivits i Ramavtalet. Vid behov får Kunden i Avropsförfrågan precisera villkoren och komplettera med andra krav och villkor som angetts i upphandlingens förfrågningsunderlag.

2. Kunden ska ange de tilldelningskriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av Kontraktet. Dessa kriterier får inte gå utöver de krav som har angivits i upphandlingens förfrågningsunderlag. Kunden avgör vilka av dessa krav som är relevanta för det specifika avropstillfället.

3. Kunden ska ange en skälig tidsfrist för att lämna Avropssvar. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet samt den tid som behövs för att lämna Avropssvar. Ramavtalsleverantör som vid avropstillfället inte kan leverera efterfrågade Hårdvaror, Programvaror och Tjänster är alltid skyldig att svara varför denne inte kan leverera.

4. Avropssvaren ska vara skriftliga och Kunden får ta del av innehållet i dem först när den angivna svarstiden har löpt ut.

5. Kontraktet ska tilldelas den Ramavtalsleverantör eller Återförsäljare som lämnat det för Kunden bästa Avropssvaret på grundval av de krav och villkor somangetts i Avropsförfrågan.

6. Kunden ska snarast möjligt skriftligen meddela de Ramavtalsleverantörer som deltagit i den Förnyade konkurrensutsättningen om beslut om tilldelning av Kontraktet och redovisa skälen för beslutet. Vid Avrop från ramavtal börjar ingen automatisk avtalsspärr att löpa men Kunden kan frivilligt iaktta en avtalsspärr för att undvika att ett ingånget Kontrakt ska kunna ogiltigförklaras i ett senare skede. Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelningsbeslutet.

Kontrakt

Efter Avrop ska ett skriftligt Kontrakt (leveransavtal) upprättas mellan Kund och Ramavtalsleverantören eller Återförsäljare för den Hårdvara, Programvara och de Tjänster som ska levereras.

Minst följande delar preciseras i ett Kontrakt:

• detta Ramavtals benämning och nummer.
• kontraktets parter.
• kontaktpersoner.
• priser.
• förutsättningarna för Leveransen och ingående uppdrag.
• vilken eller vilka Hårdvaror och/eller Programvaror som omfattas av Kontraktet som avropats eller beställts, och om tillämpligt Hårdvarans och Programvarans specifikation, funktion och egenskap.
• vilken eller vilka Tjänster, som omfattas av Kontraktet, som har Avropats eller beställts och om tillämpligt en beskrivning av dessa Tjänster.
• vilka Konsulter som ska utföra Tjänsten.
• tidplan och hur arbetet ska redovisas.
• precisering av garanti, service och underhåll.
• eventuella andra anpassningar eller preciseringar av villkor i dessa Allmänna villkor.
• avtalad ersättning.
• kontraktets giltighetstid.

Ramavtalsbilaga Allmänna villkor utgör alltid en del av Kontraktet.

Kontrakt bör inte ingås med längre giltighetstid än sex (6) månader efter det att Ramavtalets giltighetstid har upphört.