Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Ứng dụng ERP trong Điện toán đám mây

Your Business in the Cloud: What Do You Use for ERP ?

Được xây dựng trên nền tảng Force.com của Salesforce.com , Glovia OM mang ứng dụng ERP trong điện tóan đám mây – tất cả trong một hệ thống tích hợp hoàn toàn với Salesforce CPM. Từ quản lý hóa đơn, quản lý hàng tồn kho để mua và sản xuất. Không có hệ thống chưa được kết nối với chi phí đầu vào, không có quy trình hướng dẫn sử dụng với bảng tính, không thiếu khẳ năng hiển thị.

Mặc dù một đơn đặt hàng được tạo ra từ một cơ hội chiến thắng hay khách hàng của bạn trực tiếp đi vào thông qua cổng thông tin của bạn , bạn có một cái nhìn nhất quán được trich dẫn với nội dung -> đơn đặt hàng-> thực hiện-> hóa đơn -> quay trở lại quá trình. Cung cấp cho khách hàng của bạn với hàng tồn kho chính xác và tình trạng đặt hàng bằng cách sử dụng một lập trình web hoặc một thiết bị di động như IPhone của Apple. Tăng năng xuất trong khi vẫn giữ doanh số bán hàng , qua trình hoạt động và các bộ phận kế toán đồng bộ.

Quản lý cung ứng của bạn là điều là điều cần thiết để hỗ trợ các hoạt động bán hàng . Cho dù bạn mua cổ phiếu hoặc khách hàng đặt hàng hoặc kết hợp cả hai , Glovia OM trang bị cho bạn để quản lý hàng hóa, thành phẩm hoặc hàng tồn trong kho với nhiều điểm mở rộng khả năng hiển thi bán hàng của bạn thông qua toàn bộ chuỗi cung cấp .

Salesforce.com CRM with glovia OM
Glovia

Benefit

Improve sales execution

 • Increase sales visibility
 • Single sales execution process for all source of demand
 • Accurate reliable order promising
 • Increase sales by up sell, cross sell
 • Shorten sales cycle

Improve fulfillment process

 • Inventory accuracy with visibility
 • Flexible single process for warehouse operations
 • Reduce fulfillment cycle time, cost

Efficiently procure goods and services

 • Improve purchase operations
 • Full visibility
 • Paperless procurement with approvals

Efficiently manufacture goods

 • Improve materials operations
 • Improve manufacturing operations
 • Full visibility

Easy and quick to start

 • Intuitive screens and workflows
 • Same technology and look as salesforce.com
 • Seamless integration with salesforce.com
 • Native application on force.com

Order Management key Features

 • Product, Service, Quote/Order Entry
 • Convert Opportunity To Quote/Order
 • Quote/Order Status
 • Quote/Order PDF Printing & Emailing
 • Transfer Orders
 • Consignment Replenishment Orders
 • Consignment Consumption Orders
 • Up-sell/Cross-sell
 • Substitutions
 • Kitting
 • Order Promising
 • Ship From Multiple Warehouses
 • Bill To, Ship To, One Time Ship To
 • Pricing
 • Discounting
 • Taxes (Sales, Excise, Use, VAT)
 • Additional Charges
 • Payment Terms
 • Credit Check
 • Multi-currency

Fulfillment key Features

 • Reserve Inventory
 • Clear Backorders
 • Create Picklist By Product/Order
 • Confirm Picking
 • Create Packlist & Shipping Label
 • Assign Serial Numbers
 • Assign Lot Numbers
 • Confirm Packing
 • Confirm Shipment
 • Update Assets
 • Update Order Status
 • Update Inventory
 • Shipment Tracking

Invoicing key Features

 • Create Invoice By Account/Order
 • Invoice Scheduling
 • Invoice PDF Printing & Emailing

Returns key Features

 • Create RMA
 • Create RMA from Case
 • Create Sales Order from RMA
 • Create Sales Order from RMA
 • RMA Receipts
 • Update RMA Inventory
 • RMA Dispositioning

Accounting Interfaces key Features

 • Create Staging AR Invoice
 • Create Staging AP Invoice
 • Create Staging Journal Entries

Inventory Management key Features

 • On Hand Inventory
 • Available Inventory
 • Reserved Inventory
 • Backorder Inventory
 • Returned Inventory
 • In Transit Inventory
 • Consignment Inventory
 • Supply Order
 • Transfer Order
 • Inventory Adjustment
 • Multiple Warehouses
 • Product Cost
 • Serial Control
 • Lot Control

Manufacturing key Features

 • Bill of Materials
 • Routings
 • Cost Roll Up
 • Material Planning
 • Work Order Entry
 • Multiple Work Order Types
 • Create Work Order from Sales Order
 • Work Order Bill of Materials
 • Work Order Routings
 • Work Order Documentation
 • Work Order Issues
 • Assign Component Serial Numbers
 • Assign Component Lot Numbers
 • Update Component Inventory
 • Time Entry
 • Work Order Scrap
 • Work Order Completions
 • Assign Serial Numbers
 • Assign Lot Numbers
 • Update Inventory
 • Work Order Cost Accounting

Purchasing key Features

 • Product, Service, Order Entry
 • Create Purchase Order from Sales Order
 • Order Status
 • Order PDF Printing & Emailing
 • Ship To Multiple Warehouse
 • Remit To, Ship To, One Time Ship To
 • Payment Terms
 • PO Receiving
 • Assign Serial Numbers
 • Assign Lot Numbers
 • Update Inventory
 • AP Invoice Vouchering
 • Pricing
 • Discounting
 • Multi-currency