GTM-N36FMLC
Skip to main content

Filter News by Category

Show all news

August

  • Fujitsu công bố Học bổng cho Khóa đào tạo Quản lý Vietnam, Tháng Tám 03, 2017 - Fujitsu Vietnam Ltd. công bố Chương trình học bổng dành cho Khóa đào tạo Quản lý của Tập đoàn Fujitsu dành cho các ứng viên Việt Nam. Các ứng viên cần có ít nhất Bằng Cử Nhân trở lên, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ TOEIC trên 750 điểm. Học bổng của Quỹ học bổng Fujitsu - JAIMS Foundation sẽ chi trả học phí tham gia khóa đào tạo “Kĩ năng lãnh đạo đổi mới toàn cầu”.

May

February

January

  • Fujitsu công bố Học bổng cho Khóa đào tạo Quản lý Vietnam, Tháng Giêng 12, 2017 - Fujitsu Vietnam Ltd. công bố Chương trình học bổng dành cho Khóa đào tạo Quản lý của Tập đoàn Fujitsu dành cho các ứng viên Việt Nam. Các ứng viên cần có Bằng cử nhân, ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ TOEIC trên 750 điểm. Học bổng của Quỹ học bổng Fujitsu - JAIMS Foundation bao gồm học phí để tham gia khóa đào tạo “Kỹ năng lãnh đạo đổi mới toàn cầu”.