GTM-N36FMLC
Skip to main content
  1. Home >
  2. Dịch vụ >
  3. Dịch vụ Doanh nghiệp

Dịch vụ Doanh nghiệp

EZ-Manage Solutions-Telecommunications

Phần mềm EZ-Manage cung cấp một giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ quản lý Hồ sơ nhân sự - Chấm công – Tiền lương. Sử dụng mạng nội bộ Intranet, phần mềm cho phép quản lý toàn diện liên quan tới nhân sự như quản lý thông tin nhân viên, quy trình làm việc, các loại báo cáo và tính lương tự động, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn.