GTM-N36FMLC
Skip to main content

Công nghệ


Research & Development Research & Development

Our mission in R&D and major achievements.

Intellectual Property Intellectual Property

Our approach and strategy to intellectual property.

Chủ đề liên quan

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật của Fujitsu
Phân tích chuyên sâu về công nghệ của Fujitsu từ quan điểm toàn cầu.

Phòng thí nghiệm của Fujitsu
Trụ cột của Fujitsu là tổ chức Nghiên cứu và Phát triển.

Giải thưởng
Tóm lược về những giải thưởng gần đây chúng tôi đã nhận được trong các lĩnh vực, chẳng hạn như môi trường và công nghệ.