GTM-NLBTLHK
Skip to main content

Financial Products

atm

โซลูชั่นด้านการเงินของฟูจิตสึ นำเสนอความหลากหลายในรูปแบบ พร้อมประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยัง สามารถ ทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ และระบบที่ใช้มาแต่ดั้งเดิม

Contacts

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
+66 (0) 2302-1500
fax +66 (0) 2302-1555
info@th.fujitsu.com