GTM-NLBTLHK
Skip to main content

Work Flow

MyOffice ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

MyOffice คือระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน ช่วยให้ลำดับขั้นการทำงาน (workflow) เป็นไปอย่างง่ายดาย และลดปริมาณเอกสารที่เป็นกระดาษ โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ด้วยวิธีนี้ กระบวนการอนุมัติเอกสารต่างๆ ก็จะสามารถจัดการได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

นอกจากจะช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ MyOffice ยังมีระบบเตือนทางอีเมล์เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารออนไลน์ได้ตลอดเวลา และสามารถทำสรุปผลทันที พร้อมตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พร้อมระบบควบคุมความปลอดภัยเอกสาร

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Contacts

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
+66 (0) 2302-1500
fax +66 (0) 2302-1555
info@th.fujitsu.com