GTM-NLBTLHK
Skip to main content

Back Office Solutions

ฟูจิตซึมี Solutions และการบริการต่างๆทางด้าน IT จากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆที่ตรงกับธุรกิจของท่าตามลิงค์ด้านล่างนี้


Work Flow
MyOffice ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

HR Management
Personnel and Payroll Information System (PPiS) เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงงาน

Enterprise Financial Package
GLOVIA/Finance (Enterprise Financial Package) คือโมดูลย่อยของ GLOVIA/ERP หรือ glovia.com ซึ่งช่วยในการบริหารการเงิน และการทำธุรกรรมต่างๆ

Departmental E-filing
OFFICE VISTAเปลี่ยนเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปของดิจิตอลอิมเมจ

Enterprise Document Management
Sorja21: โซลูชั่นควบคุมเอกสารในหน่วยธุรกิจ ตามลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อตอบสนอง และให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมเอกสาร

E-Learning
E-learning Total Solution จากฟูจิตสึ เรานำเสนอโซลูชั่น Virtual Classroom E-learning ซึ่งทำให้การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Intranet หรือ Internet เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ