Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Network Monitoring

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการ ดูแลระบบและบริหารครือข่าย คอยทำหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบสถานะของ Network ในองค์กร พร้อมทั้ง แก้ปัญหาในระบบเครือข่าย ของหน่วยงานคุณ ให้มีประสิทธิภาพ

บริการดูแลเครือข่าย 24 ชั่วโมง

ผู้ใช้สามารถรับบริการ ดูแลเครือข่าย 24 ชั่วโมง เพื่อรับประกันว่าทุกปัญหาในระบบเครือข่าย ของหน่วยงานคุณ จะถูกตรวจสอบ และแก้ไขได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดความสูญเสียจากข้อบกพร่องนั้น

ด้วยระบบตรวจสอบเครือข่าย TParlor ซึ่งเป็น Web-Based แอปพลิเคชั่นตรวจสอบแบบ real-time จึงมั่นใจได้ว่า เครื่องมือทุกชิ้นบนเครืองข่าย จะถูกตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับวิศวกรที่มีประสบการณ์ ซึ่งพร้อมเข้าแก้ปัญหาทันที ในกรณีฉุกเฉิน

Network Monitoring

ระบบตรวจสอบเครือข่าย TParlor ประกอบด้วย

• บริการการแก้ปัญหาทางไกลแบบทันที

• บริการแจ้งปัญหาทันที

• บริการแก้ปัญหา ณ สถานที่

• บริการออกแบบเครือข่าย และวิเคราะห์ Traffic

• บริการดูแลรักษาเครือข่าย

Download Brochure (946 KB)

Contacts

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
+66 (0) 2302-1500
fax +66 (0) 2302-1555
info@th.fujitsu.com