GTM-NLBTLHK
Skip to main content

Systemwalker

Systemwalker โซลูชั่นสำหรับการจัดการระบบเครือข่าย

systemwalker

ภายใต้สภาพแวดล้อมการตลาดที่มีการแข่งขันสูง การเลือกตัดสินใจที่ถูกต้องในการจัดการทรัพยากรทางไอที เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์การ และเพิ่มผลผลิตทางการลงุทนด้านไอที Systemwalker คือคำตอบของคุณ

Systemwalker สามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการ เพื่อการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในขณะนั้น อีกทั้งยังสามารถช่วยวางแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Contacts

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
+66 (0) 2302-1500
fax +66 (0) 2302-1555
info@th.fujitsu.com