GTM-NLBTLHK
Skip to main content

CRM

SymfoWARE: Business Intelligence Solutions

จากสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งเข้าสู่ ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและ เครือข่ายในศตวรรษที่ 21 หน่วยงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อการแข่งขัน และอยู่รอด

symfoware

โซลูชั่น SymfoWARE ของฟูจิตสึจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อม การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน (knowledge-sharing environment) สร้างให้หน่วยธุรกิจ อยู่ในรูปแบบของ Business Intelligence โดยไม่จำเป็น ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางไอที อีกทั้งยังช่วย ลดปริมาณงานที่ไม่จำเป็นออก จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรให้กับหน่วยงานมากขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Contacts

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
+66 (0) 2302-1500
fax +66 (0) 2302-1555
info@th.fujitsu.com