GTM-NLBTLHK
Skip to main content

Interstage

Interstage การผสมผสานของแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจ

ซอฟท์แวร์ Interstage V6 ของฟูจิตสึ คือแพลตฟอร์มสำหรับงานธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น Web Service สำหรับยุคของอินเทอร์เน็ต บรอดแบรนด์


interstage

เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ใช้มีความต้องการ ระบบที่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว Interstage ซึ่งใช้มาตราฐานระบบเปิด สำหรับ middleware จึงสามารถรองรับแอปพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มที่แตกต่าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการสร้างระบบ สำหรับองค์กรในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Contacts

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
+66 (0) 2302-1500
fax +66 (0) 2302-1555
info@th.fujitsu.com