Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการของฟูจิตสึ

กลุ่มบริษัทฟูจิตสึ ในฐานะบริษัทชั้นนำในเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่สื่อสังคมออนไลน์ควรนำเสนอโดยเป็นแพลตฟอร์มของการสื่อสารทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต

กลุ่มบริษัทฟูจิตสึใช้ วิถีแห่งฟูจิตสึ ซึ่งเป็นสิ่งกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร, ค่านิยมองค์กร และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนหลักการที่พนักงานควรปฏิบัติตาม นอกจากนั้น ฟูจิตสึยังได้กำหนดพันธสัญญาของแบรนด์ใหม่เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกค้าของเรา นั่นคือ "การกำหนดอนาคตร่วมกับคุณ" เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของฟูจิตสึในการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้แก่อนาคตของลูกค้าและสังคมของเรา

โปรดทราบว่าข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฟูจิตสึจัดการบัญชีที่เป็นทางการของสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยสอดคล้องตรงกันกับค่านิยมของกลุ่มบริษัทดังที่กล่าวไปแล้ว

  1. เราจะพยายามยืนยันความคิดเห็นทั้งหมดที่โพสต์ และตอบกลับในเวลาที่เหมาะสม แต่เราจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อฟูจิตสึ หรือคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า หรือบริษัทในเครือของเรา
  2. ฟูจิตสึของสงวนสิทธิ์ในการใช้ความเห็นที่โพสต์สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในอนาคตของเรา ซึ่งรวมถึงการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
  3. บัญชีที่เป็นทางการสามารถเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยุติการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  4. โปรดจำไว้ว่าการโพสต์บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการของฟูจิตสึอาจไม่ถูกต้องและสามารถแก้ไขในภายหลัง ข้อความประกาศที่เป็นทางการของบริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของฟูจิตสึและข่าวประชาสัมพันธ์
  5. ลักษณะของการบริหารจัดการบัญชีที่เป็นทางการของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การตอบสนอง ชั่วโมงและวิธีในการปรับปรุง อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบัญชี สำหรับรายละเอียดของแต่ละบัญชี โปรดดูที่ "บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการของฟูจิตสึ"